PDA

View Full Version : Gc MAI ĐẰNG & NAM QUAN 1. Nhạc Mai Đằng
 2. Nhạc NAM QUAN
 3. Phần nhạc nền của nhạc Mai Đằng v Nam Quan
 4. Phần nhạc nền của Nam Quan
 5. Ngơ ngc hồn thu - Thơ Min Thụy
 6. Nhnh hoa đo (cho người o trắng Gia Long) - V TNH
 7. HẢI ƯNG - Tm thư
 8. TNH CHUNG ĐI - Sao Linh
 9. Tiếng Tơ
 10. Phận người - Hương Giang
 11. Lời Phật dạy...
 12. Đường về ci Phật !
 13. CH ĐẠI BI (Phần 1)
 14. Phật Thế tn - Tm Thư