PDA

View Full Version : Mời nghe "Ngâm Thơ"việtdươngnhân
06-27-2009, 03:42 AM
Anh biết em đi Thái Can (http://musicselection.110mb.com/tho/anhbietemdi.html)[/COLOR]

http://musicselection.110mb.com/tho/anhbietemdi.html (http://musicselection.110mb.com/tho/anhbietemdi.html)


Áo lụa Hà Đông (http://musicselection.110mb.com/tho/aoluahadong.html)Nguyên Sa (http://musicselection.110mb.com/tho/aoluahadong.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/aoluahadong.html (http://musicselection.110mb.com/tho/aoluahadong.html)


Áo trắng (http://musicselection.110mb.com/tho/aotrang.html) Huy Cận (http://musicselection.110mb.com/tho/aotrang.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/aotrang.html (http://musicselection.110mb.com/tho/aotrang.html)


Bài hát mùa Thu (http://musicselection.110mb.com/tho/baihatmuathu.html)Đinh Hùng (http://musicselection.110mb.com/tho/baihatmuathu.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/baihatmuathu.html (http://musicselection.110mb.com/tho/baihatmuathu.html)


Bài thơ cuối cùng (http://musicselection.110mb.com/tho/baithocuoicung.html)TTKH (http://musicselection.110mb.com/tho/baithocuoicung.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/baithocuoicung.html (http://musicselection.110mb.com/tho/baithocuoicung.html)


Bài thơ đan áo (http://musicselection.110mb.com/tho/baithodanao.html)TTKH (http://musicselection.110mb.com/tho/baithodanao.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/baithodanao.html (http://musicselection.110mb.com/tho/baithodanao.html)


Bài thơ thứ nhất (http://musicselection.110mb.com/tho/baithothunhat.html)TTKH (http://musicselection.110mb.com/tho/baithothunhat.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/baithothunhat.html (http://musicselection.110mb.com/tho/baithothunhat.html)


Bên sông đưa khách (http://musicselection.110mb.com/tho/bensongduakhach.html) Thế Lữ (http://musicselection.110mb.com/tho/bensongduakhach.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/bensongduakhach.html (http://musicselection.110mb.com/tho/bensongduakhach.html)


Cần thiết (http://musicselection.110mb.com/tho/canthiet.html)Nguyên Sa (http://musicselection.110mb.com/tho/canthiet.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/canthiet.html (http://musicselection.110mb.com/tho/canthiet.html)


Chiều (http://musicselection.110mb.com/tho/chieu.html)Bùi Giáng (http://musicselection.110mb.com/tho/chieu.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/chieu.html (http://musicselection.110mb.com/tho/chieu.html)


Chiều (http://musicselection.110mb.com/tho/chieu_hodzenh.html)Hồ Dzếnh (http://musicselection.110mb.com/tho/chieu_hodzenh.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/chieu_hodzenh.html (http://musicselection.110mb.com/tho/chieu_hodzenh.html)


Chiều (http://musicselection.110mb.com/tho/chieuxd.html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/chieuxd.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/chieuxd.html (http://musicselection.110mb.com/tho/chieuxd.html)


Chờ đợi hoài công (http://musicselection.110mb.com/tho/chodoihoaicong.html)Vũ Hoàng Chương (http://musicselection.110mb.com/tho/chodoihoaicong.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/chodoihoaicong.html (http://musicselection.110mb.com/tho/chodoihoaicong.html)


Chuyện t́nh buồn (http://musicselection.110mb.com/tho/chuyentinhbuon.html)Hoài Nhân (http://musicselection.110mb.com/tho/chuyentinhbuon.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/chuyentinhbuon.html (http://musicselection.110mb.com/tho/chuyentinhbuon.html)


Cô hái mơ (http://musicselection.110mb.com/tho/cohaimo.html)Nguyễn Bính (http://musicselection..110mb.com/tho/cohaimo.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/cohaimo.html (http://musicselection.110mb.com/tho/cohaimo.html)


Cô lái đ̣ (http://musicselection.110mb.com/tho/colaido.html)Nguyễn Bính (http://musicselection.110mb.com/tho/colaido.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/colaido.html (http://musicselection.110mb.com/tho/colaido.html)


Dại khờ (http://musicselection.110mb.com/tho/daikho.html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/daikho.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/daikho.html (http://musicselection.110mb.com/tho/daikho.html)


Đàn tôi (http://musicselection.110mb.com/tho/dantoi.html)Nguyễn Bính (http://musicselection.110mb.com/tho/dantoi.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/dantoi.html (http://musicselection.110mb.com/tho/dantoi.html)


Đừng nh́n qua cửa sổ (http://musicselection.110mb.com/tho/dungnhinquacuaso.html)Minh Đức Hoài Trinh (http://musicselection.110mb.com/tho/dungnhinquacuaso.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/dungnhinquacuaso.html (http://musicselection.110mb.com/tho/dungnhinquacuaso.html)


Giây phút chạnh ḷng (http://musicselection.110mb.com/tho/giayphutchanhlong.html)Thế Lữ (http://musicselection.110mb.com/tho/giayphutchanhlong.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/giayphutchanhlong.html (http://musicselection.110mb.com/tho/giayphutchanhlong.html)


Giục giă (http://musicselection.110mb.com/tho/giucgia.html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/giucgia.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/giucgia.html (http://musicselection.110mb.com/tho/giucgia.html)


Gửi vầng trăng xưa (http://musicselection.110mb.com/tho/guivangtrangxua.html)Lê Nhược Thủy (http://musicselection.110mb.com/tho/guivangtrangxua.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/guivangtrangxua.html (http://musicselection.110mb.com/tho/guivangtrangxua.html)


Hai sắc hoa Ti-gon (http://musicselection.110mb.com/tho/haisachoatigon.html)TTKH (http://musicselection.110mb.com/tho/haisachoatigon.html)

http://musicselection.110mb..com/tho/haisachoatigon.html (http://musicselection.110mb..com/tho/haisachoatigon.html)


Hoa trắng thôi cài trên áo tím (http://musicselection.110mb.com/tho/hoatrangthoicaitrenaotim.html)Kiên Giang (http://musicselection.110mb.com/tho/hoatrangthoicaitrenaotim.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/hoatrangthoicaitrenaotim.html (http://musicselection.110mb.com/tho/hoatrangthoicaitrenaotim.html)


Hôn (http://musicselection.110mb.com/tho/hon.html) Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/hon.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/hon.html (http://musicselection.110mb.com/tho/hon.html)


Hồn là ai (http://musicselection.110mb.com/tho/honlaai.html) Hàn Mặc Tử (http://musicselection.110mb.com/tho/honlaai..html)

http://musicselection.110mb.com/tho/honlaai.html (http://musicselection.110mb.com/tho/honlaai.html)


Không Đề (http://musicselection.110mb.com/tho/khongde.html) Quang Dũng (http://musicselection.110mb.com/tho/khongde.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/khongde.html (http://musicselection.110mb.com/tho/khongde.html)


Kiếp Sau (http://musicselection.110mb.com/tho/kiepsau.html)Cung Trầm Tưởng (http://musicselection.110mb.com/tho/kiepsau.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/kiepsau.html (http://musicselection.110mb.com/tho/kiepsau.html)


Lá thư ngày trước (http://musicselection.110mb.com/tho/lathungaytruoc.html) Vũ Hoàng Chương (http://musicselection.110mb.com/tho/lathungaytruoc.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/lathungaytruoc.html (http://musicselection.110mb.com/tho/lathungaytruoc.html)


Lỡ bước sang ngang (1) (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang1.html) Nguyễn Bính (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang1.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang1.html (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang1.html)


Lỡ bước sang ngang (2) (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang2.html) Nguyễn Bính (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang2.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang2.html (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang2.html)


Lỡ bước sang ngang (3) (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang3.html) Nguyễn Bính (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang3.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang3.html (http://musicselection.110mb.com/tho/lobuocsangngang3.html)


Lỡ mai này (http://musicselection.110mb.com/tho/lomainay.html)Kim Thành (http://musicselection.110mb.com/tho/lomainay.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/lomainay.html (http://musicselection.110mb.com/tho/lomainay.html)


Lời kỹ nữ (http://musicselection.110mb.com/tho/loikynu.html) Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/loikynu.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/loikynu.html (http://musicselection.110mb.com/tho/loikynu.html)


Màu tím hoa sim (http://musicselection.110mb.com/tho/mautimhoasim.html)Hữu Loan (http://musicselection.110mb.com/tho/mautimhoasim.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/mautimhoasim.html (http://musicselection.110mb.com/tho/mautimhoasim.html)


Một buổi trưa (http://musicselection.110mb.com/tho/motbuoitrua.html) Bùi Giáng (http://musicselection.110mb.com/tho/motbuoitrua.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/motbuoitrua.html (http://musicselection.110mb.com/tho/motbuoitrua.html)


Một mùa đông (http://musicselection.110mb.com/tho/motmuadong.html)Lưu Trọng Lư (http://musicselection.110mb.com/tho/motmuadong.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/motmuadong.html (http://musicselection.110mb.com/tho/motmuadong.html)


Mưa trong kỷ niệm (http://musicselection.110mb.com/tho/muatrongkyniem..html)Nhất Tuấn (http://musicselection.110mb.com/tho/muatrongkyniem.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/muatrongkyniem.html (http://musicselection.110mb.com/tho/muatrongkyniem.html)


Ngậm ngùi (http://musicselection.110mb.com/tho/ngamngui.html)Huy Cận (http://musicselection.110mb.com/tho/ngamngui.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/ngamngui.html (http://musicselection.110mb.com/tho/ngamngui.html)


Ngập ngừng (http://musicselection.110mb.com/tho/ngapngung..html)Hồ Dzếnh (http://musicselection.110mb.com/tho/ngapngung.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/ngapngung.html (http://musicselection.110mb.com/tho/ngapngung.html)


Ngày xưa hoàng thị (http://musicselection.110mb.com/tho/ngayxuahoangthi.html)Phạm Thiên Thư (http://musicselection.110mb.com/tho/ngayxuahoangthi.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/ngayxuahoangthi.html (http://musicselection.110mb.com/tho/ngayxuahoangthi.html)


Ngày xưa yêu dấu (http://musicselection.110mb.com/tho/ngayxuayeudau.html)Tôn Thất Phú Sĩ (http://musicselection.110mb..com/tho/ngayxuayeudau.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/ngayxuayeudau.html (http://musicselection.110mb.com/tho/ngayxuayeudau.html)


Nguyệt cầm (http://musicselection.110mb.com/tho/nguyetcam..html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/nguyetcam.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/nguyetcam.html (http://musicselection.110mb.com/tho/nguyetcam.html)


Nhớ người trong nắng (http://musicselection.110mb.com/tho/nhonguoitrongnang.html)Nguyễn Bính (http://musicselection.110mb.com/tho/nhonguoitrongnang.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/nhonguoitrongnang.html (http://musicselection.110mb.com/tho/nhonguoitrongnang.html)


Như lời tựa (http://musicselection.110mb.com/tho/nhuloitua..html)Trịnh Công Sơn (http://musicselection.110mb.com/tho/nhuloitua.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/nhuloitua.html (http://musicselection.110mb.com/tho/nhuloitua.html)


Những giọt lệ (http://musicselection.110mb.com/tho/nhunggiotle.html)Hàn Mặc Tử (http://musicselection.110mb.com/tho/nhunggiotle.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/nhunggiotle.html (http://musicselection.110mb.com/tho/nhunggiotle.html)


Paris có ǵ lạ không em (http://musicselection..110mb.com/tho/pariscogila.html)Nguyên Sa (http://musicselection.110mb.com/tho/pariscogila.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/pariscogila.html (http://musicselection.110mb.com/tho/pariscogila.html)


Thao Thức (http://musicselection.110mb.com/tho/thaothuc.html) Hàn Mặc Tử (http://musicselection.110mb.com/tho/thaothuc.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/thaothuc.html (http://musicselection.110mb.com/tho/thaothuc.html)


T́nh thứ nhất (http://musicselection.110mb.com/tho/tinhthunhat.html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/tinhthunhat.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/tinhthunhat.html (http://musicselection.110mb.com/tho/tinhthunhat.html)


Trăng vàng trăng ngọc (http://musicselection.110mb.com/tho/trangvangtrangngoc.html)Hàn Mặc Tử (http://musicselection.110mb.com/tho/trangvangtrangngoc.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/trangvangtrangngoc.html (http://musicselection.110mb.com/tho/trangvangtrangngoc.html)


Tương tư (http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtu.html)Nguyên Sa (http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtu.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtu.html (http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtu.html)


Tương tư chiều (http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtuchieu.html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtuchieu.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtuchieu.html (http://musicselection.110mb.com/tho/tuongtuchieu.html)


U t́nh (http://musicselection.110mb.com/tho/utinh.html)Vũ Hoàng Chương (http://musicselection.110mb.com/tho/utinh.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/utinh.html (http://musicselection.110mb.com/tho/utinh.html)


Viếng hồn trinh nữ (http://musicselection.110mb.com/tho/vienghontrinhnu.html) Vũ Hoàng Chương (http://musicselection.110mb.com/tho/vienghontrinhnu.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/vienghontrinhnu.html (http://musicselection.110mb.com/tho/vienghontrinhnu.html)


Vội vàng (http://musicselection.110mb.com/tho/voivang.html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/voivang.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/voivang.html (http://musicselection.110mb.com/tho/voivang.html)


Xin hăy yêu tôi (http://musicselection.110mb.com/tho/xinhayyeutoi.html)Đinh Hùng (http://musicselection.110mb.com/tho/xinhayyeutoi.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/xinhayyeutoi.html (http://musicselection.110mb.com/tho/xinhayyeutoi.html)


Yêu (http://musicselection.110mb.com/tho/yeu.html)Xuân Diệu (http://musicselection.110mb.com/tho/yeu.html)

http://musicselection.110mb.com/tho/yeu.html (http://musicselection.110mb.com/tho/yeu.html)