PDA

View Full Version : Biểu tnh trước Ta Đại Sứ Trung Cộng ở Washington DCsaolinh
09-01-2009, 07:12 AM
Biểu tnh trước Ta Đại Sứ Trung Cộng ở Washington DC
29-08-2009

http://www.youtube.com/watch?v=Sn3VOtf_B2o

http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,1.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,2.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,3.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,4.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,5.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,6.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,7.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,8.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,9.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/HTD/29-08-2009,10.JPG