PDA

View Full Version : Nhạc hng - Nhạc đấu tranhviệtdươngnhn
12-08-2009, 08:22 AM
Nhạc hng - Nhạc đấu tranh<CENTER><TABLE cellPadding=5 width=700 border=1><TBODY><TR vAlign=top align=left><TD width="50%">Ai Chi Lang (http://www.amnhacviet.net/hungca/AiChiLang.mp3)
Anh O Day - Doan Chinh (http://www.amnhacviet.net/hungca/AnhODay_DoanChinh.mp3)
Anh Ve Thu Do - Jacqueline Thuy Tram (http://www.amnhacviet.net/hungca/AnhVeThuDo_JacquelineThuyTram.mp3)
Bach Dang Giang - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/BachDangGiang_HopCa.mp3)
Bai Ca Chien Thang (http://www.amnhacviet.net/hungca/BaiCaChienThang.mp3)
Bong co lau (http://www.amnhacviet.net/hungca/BongCoLau.mp3)
Buoc Chan Viet Nam - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/BuocChanVietNam_HopCa.mp3)
Cam On Anh - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/CamOnAnh_HopCa.mp3)
Chien Si Vo Danh - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/ChienSiVoDanh_HopCa.mp3)
Chut Qua Cho Que Huong (Viet Dzung) - Khanh Ly (http://www.amnhacviet.net/hungca/ChutQuaChoQueHuong%28VietDzung%29_KhanhLy.mp3)
Co Bay Tren Co Thanh Quang Tri - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/CoBayTrenCoThanhQuangTri_HopCa.mp3)
Co Gai Viet (http://www.amnhacviet.net/hungca/CoGaiViet.mp3)
Dan Chim Tha Phuong - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/DanChimThaPhuong_HopCa.mp3)
Dem Me Linh - Hoang Oanh (http://www.amnhacviet.net/hungca/DemMeLinh_HoangOanh.mp3)
Doan Quan Di (Viet Lang) - Mai Huong (http://www.amnhacviet.net/hungca/DoanQuanDi%28VietLang%29_MaiHuong.mp3)
Giong cuong luu (http://www.amnhacviet.net/hungca/GiongCuongLuu.mp3)
Hai Quan Viet Nam
Hoi Nghi Dien Hong - Kim Tuoc, Vu Anh (http://www.amnhacviet.net/hungca/HoiNghiDienHong_KimTuoc,VuAnh.mp3)
Khoe Vi Nuoc (http://www.amnhacviet.net/hungca/KhoeViNuoc.mp3)
Khong Quan Viet Nam (http://www.amnhacviet.net/hungca/KhongQuanVietNam.mp3)
Khuc Khai Hoan - hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/KhucKhaiHoan_HopCa.mp3)

</TD><TD width="50%">Len Dang - hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/LenDang_HopCa.mp3)
Loi Nhi Nu (Van Phung) - Kim Tuoc (http://www.amnhacviet.net/hungca/LoiNhiNu%28VanPhung%29_KimTuoc.mp3)
Luc Quan Viet Nam (http://www.amnhacviet.net/hungca/LucQuanVietNam.mp3)
Nha Viet Nam - Quynh Giao, Duy Quang, Quoc Anh, Mai Ngoc Khanh (http://www.amnhacviet.net/hungca/NhaVietNam_QuynhGiao,DuyQuang,QuocAnh,MaiNgocKhanh.mp3)
Nhac Rung Khuya - Truc Mai (http://www.amnhacviet.net/hungca/NhacRungKhuya_TrucMai.mp3)
No Xuong Mau - Elvis Phuong (http://www.amnhacviet.net/hungca/NoXuongMau_ElvisPhuong.mp3)
Nuoc Non Lam Son (http://www.amnhacviet.net/hungca/NuocNonLamSon.mp3)
Quanh Lua Hong - Mai Huong (http://www.amnhacviet.net/hungca/QuanhLuaHong_MaiHuong.mp3)
Quoc Ca VNCH - Hoang Oanh (http://www.amnhacviet.net/hungca/QuocCaVNCH_HoangOanh.mp3)
Quoc Thieu Viet Nam - Dai Hoa Tau (http://www.amnhacviet.net/hungca/QuocThieuVietNam_DaiHoaTau.mp3)
Ta Se Ve Dong Ha - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/TaSeVeDongHa_HopCa.mp3)
Thanh Nien Viet Nam Quyet Tien - hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/ThanhNienVietNamQuyetTien_HopCa.mp3)
Thuc Quan (http://www.amnhacviet.net/hungca/ThucQuan.mp3)
Tren Dau Sung (http://www.amnhacviet.net/hungca/TrenDauSung.mp3)
Trung Nu Vuong (http://www.amnhacviet.net/hungca/TrungNuVuong.mp3)
Truong Ca Song Lo (Van Cao) - Mai Huong (http://www.amnhacviet.net/hungca/TruongCaSongLo%28VanCao%29_MaiHuong.mp3)
Viet Nam Minh Chau Troi Dong - Hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/VietNamMinhChauTroiDong_HopCa.mp3)
Viet Nam Que Huong Ngao Nghe - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/VietNamQueHuongNgaoNghe_HopCa.mp3)
Vo Cau Muon Dam (Van Phung) - Doan Chinh (http://www.amnhacviet.net/hungca/VoCauMuonDam%28VanPhung%29_DoanChinh.mp3)
Xuat Quan - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/XuatQuan_HopCa.mp3)

</TD></TR></TBODY></TABLE>

DOWNLOAD (http://www.megaupload.com/?f=AMLVZDQ9)

BĂNG NHẠC

Thng tư buồn - Băng nhạc Bốn Phương 1 - Ba (http://img410.imageshack.us/img410/7382/thang4buonfp9.jpg)
Download : Mặt A (http://www.megaupload.com/?d=4H4AYUN6) - Mặt B (http://www.megaupload.com/?d=HVMDBAOD)
Kinh tỵ nạn - Việt Dzũng - Ba (http://img134.imageshack.us/img134/1922/kinhtynanvb4.jpg)
Download : Mặt A (http://www.megaupload.com/?d=RLHZGA04) - Mặt B (http://www.megaupload.com/?d=X4BIQCMN)
Xin Hy Về Giải Phng Qu Hương - Nguyệt nh - Ba ngoi (http://img391.imageshack.us/img391/2862/qh4bso2.jpg) - Ba trong (http://img391.imageshack.us/img391/1775/qh4aud8.jpg)
Download (http://www.megaupload.com/?d=8CSX4I0M)
Qu Hương 1 - Nguyệt nh - Ba (http://img292.imageshack.us/img292/139/quehuong1iu0.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=RAKY465P)
Qu Hương 3 - Nguyệt nh - Dưới ngọn cờ phục quốc - Ba (http://img253.imageshack.us/img253/8244/quehuong3kn4.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=L99SRWB7)
Ln đường - Hưng Ca 1 - Ba (http://img521.imageshack.us/img521/149/lenduongfr4.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=ULECQWKQ)
Trường Hải 19 - Tiếng vọng từ đy vực - Ba (http://img403.imageshack.us/img403/5613/truonghai19qs1.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=DDKUKKC0)

</CENTER>i

Việt Thương
12-08-2009, 09:02 AM
Nhạc hng - Nhạc đấu tranh<CENTER><TABLE cellPadding=5 width=700 border=1><TBODY><TR vAlign=top align=left><TD width="50%">Ai Chi Lang (http://www.amnhacviet.net/hungca/AiChiLang.mp3)
Anh O Day - Doan Chinh (http://www.amnhacviet.net/hungca/AnhODay_DoanChinh.mp3)
Anh Ve Thu Do - Jacqueline Thuy Tram (http://www.amnhacviet.net/hungca/AnhVeThuDo_JacquelineThuyTram.mp3)
Bach Dang Giang - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/BachDangGiang_HopCa.mp3)
Bai Ca Chien Thang (http://www.amnhacviet.net/hungca/BaiCaChienThang.mp3)
Bong co lau (http://www.amnhacviet.net/hungca/BongCoLau.mp3)
Buoc Chan Viet Nam - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/BuocChanVietNam_HopCa.mp3)
Cam On Anh - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/CamOnAnh_HopCa.mp3)
Chien Si Vo Danh - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/ChienSiVoDanh_HopCa.mp3)
Chut Qua Cho Que Huong (Viet Dzung) - Khanh Ly (http://www.amnhacviet.net/hungca/ChutQuaChoQueHuong%28VietDzung%29_KhanhLy.mp3)
Co Bay Tren Co Thanh Quang Tri - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/CoBayTrenCoThanhQuangTri_HopCa.mp3)
Co Gai Viet (http://www.amnhacviet.net/hungca/CoGaiViet.mp3)
Dan Chim Tha Phuong - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/DanChimThaPhuong_HopCa.mp3)
Dem Me Linh - Hoang Oanh (http://www.amnhacviet.net/hungca/DemMeLinh_HoangOanh.mp3)
Doan Quan Di (Viet Lang) - Mai Huong (http://www.amnhacviet.net/hungca/DoanQuanDi%28VietLang%29_MaiHuong.mp3)
Giong cuong luu (http://www.amnhacviet.net/hungca/GiongCuongLuu.mp3)
Hai Quan Viet Nam
Hoi Nghi Dien Hong - Kim Tuoc, Vu Anh (http://www.amnhacviet.net/hungca/HoiNghiDienHong_KimTuoc,VuAnh.mp3)
Khoe Vi Nuoc (http://www.amnhacviet.net/hungca/KhoeViNuoc.mp3)
Khong Quan Viet Nam (http://www.amnhacviet.net/hungca/KhongQuanVietNam.mp3)
Khuc Khai Hoan - hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/KhucKhaiHoan_HopCa.mp3)

</TD><TD width="50%">Len Dang - hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/LenDang_HopCa.mp3)
Loi Nhi Nu (Van Phung) - Kim Tuoc (http://www.amnhacviet.net/hungca/LoiNhiNu%28VanPhung%29_KimTuoc.mp3)
Luc Quan Viet Nam (http://www.amnhacviet.net/hungca/LucQuanVietNam.mp3)
Nha Viet Nam - Quynh Giao, Duy Quang, Quoc Anh, Mai Ngoc Khanh (http://www.amnhacviet.net/hungca/NhaVietNam_QuynhGiao,DuyQuang,QuocAnh,MaiNgocKhanh.mp3)
Nhac Rung Khuya - Truc Mai (http://www.amnhacviet.net/hungca/NhacRungKhuya_TrucMai.mp3)
No Xuong Mau - Elvis Phuong (http://www.amnhacviet.net/hungca/NoXuongMau_ElvisPhuong.mp3)
Nuoc Non Lam Son (http://www.amnhacviet.net/hungca/NuocNonLamSon.mp3)
Quanh Lua Hong - Mai Huong (http://www.amnhacviet.net/hungca/QuanhLuaHong_MaiHuong.mp3)
Quoc Ca VNCH - Hoang Oanh (http://www.amnhacviet.net/hungca/QuocCaVNCH_HoangOanh.mp3)
Quoc Thieu Viet Nam - Dai Hoa Tau (http://www.amnhacviet.net/hungca/QuocThieuVietNam_DaiHoaTau.mp3)
Ta Se Ve Dong Ha - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/TaSeVeDongHa_HopCa.mp3)
Thanh Nien Viet Nam Quyet Tien - hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/ThanhNienVietNamQuyetTien_HopCa.mp3)
Thuc Quan (http://www.amnhacviet.net/hungca/ThucQuan.mp3)
Tren Dau Sung (http://www.amnhacviet.net/hungca/TrenDauSung.mp3)
Trung Nu Vuong (http://www.amnhacviet.net/hungca/TrungNuVuong.mp3)
Truong Ca Song Lo (Van Cao) - Mai Huong (http://www.amnhacviet.net/hungca/TruongCaSongLo%28VanCao%29_MaiHuong.mp3)
Viet Nam Minh Chau Troi Dong - Hop ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/VietNamMinhChauTroiDong_HopCa.mp3)
Viet Nam Que Huong Ngao Nghe - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/VietNamQueHuongNgaoNghe_HopCa.mp3)
Vo Cau Muon Dam (Van Phung) - Doan Chinh (http://www.amnhacviet.net/hungca/VoCauMuonDam%28VanPhung%29_DoanChinh.mp3)
Xuat Quan - Hop Ca (http://www.amnhacviet.net/hungca/XuatQuan_HopCa.mp3)

</TD></TR></TBODY></TABLE>

DOWNLOAD (http://www.megaupload.com/?f=AMLVZDQ9)

BĂNG NHẠC

Thng tư buồn - Băng nhạc Bốn Phương 1 - Ba (http://img410.imageshack.us/img410/7382/thang4buonfp9.jpg)
Download : Mặt A (http://www.megaupload.com/?d=4H4AYUN6) - Mặt B (http://www.megaupload.com/?d=HVMDBAOD)
Kinh tỵ nạn - Việt Dzũng - Ba (http://img134.imageshack.us/img134/1922/kinhtynanvb4.jpg)
Download : Mặt A (http://www.megaupload.com/?d=RLHZGA04) - Mặt B (http://www.megaupload.com/?d=X4BIQCMN)
Xin Hy Về Giải Phng Qu Hương - Nguyệt nh - Ba ngoi (http://img391.imageshack.us/img391/2862/qh4bso2.jpg) - Ba trong (http://img391.imageshack.us/img391/1775/qh4aud8.jpg)
Download (http://www.megaupload.com/?d=8CSX4I0M)
Qu Hương 1 - Nguyệt nh - Ba (http://img292.imageshack.us/img292/139/quehuong1iu0.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=RAKY465P)
Qu Hương 3 - Nguyệt nh - Dưới ngọn cờ phục quốc - Ba (http://img253.imageshack.us/img253/8244/quehuong3kn4.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=L99SRWB7)
Ln đường - Hưng Ca 1 - Ba (http://img521.imageshack.us/img521/149/lenduongfr4.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=ULECQWKQ)
Trường Hải 19 - Tiếng vọng từ đy vực - Ba (http://img403.imageshack.us/img403/5613/truonghai19qs1.jpg) - Download (http://www.megaupload.com/?d=DDKUKKC0)

</CENTER>i

Cảm ơn Chị đ cho nghe lại những bản nhạc nhớ đời:thank3:
Việt Thương

việtdươngnhn
12-08-2009, 12:43 PM
Bản nhạc ny xưa xửa lắm lắm n VT.
Chc vui :cheers:
vdn


Khỏe V Nước

http://www.amnhacviet.net/hungca/KhoeViNuoc.mp3

việtdươngnhn
12-08-2009, 12:58 PM
Khc Khải Hon

http://www.amnhacviet.net/hungca/KhucKhaiHoan_HopCa.mp3