PDA

View Full Version : Hội Nghị Diên Hồngviệtdươngnhân
09-17-2010, 04:29 AM
ttp://music.yeucahat.com/asx.php?m=34266&t=1284722546&st=Hoi%20Nghi%20Dien%20Hong&a=Hoai%20Nam%3B%20Top%20ca&p=KhangKhang%20III&f=34266-b6cbeff6348f520f3a6ae211d21d5fba&fc=Hoi%20Nghi%20Dien%20Hong%20-%20Hoai%20Nam_%20Top%20ca%20%28www.YeuCaHat.com%29&e=wma

Nghe >> Hội Nghị Diên Hồng
(http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/34266-Hoi-Nghi-Dien-Hong~Hoai-Nam-Top-ca.html)

Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán ngh́n thu
Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Nên ḥa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!

Ḱa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đờị

Ḷng dân Lạc Hồng nh́n non nước yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường ḷng mang tâu đến long nhan
Gịng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!
www.YeuCaHat.com

Đường c̣n dài
Hờn vương trên quan tái
Xa xa trông áng mây đầu non đoài

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành tŕ toan xéo giày lăng miếu
Nh́n bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí dân hùng anh

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

Thề liều thân cho sông núi

Muôn Năm Lừng Uy!!