PDA

View Full Version : Lời ku gọi khẩn thiết để cứu nước. Ngưng chuyển đ la về Việt Nam!VongNgayXanh
01-11-2015, 08:24 AM
Lời ku gọi khẩn thiết để cứu nước. Ngưng chuyển đ la về Việt Nam!
Bi viết Hải Triều - Giọng đọc YuQuHương

https://www.youtube.com/watch?v=8IdCykhkKwk