PDA

View Full Version : SỞ NHẬP TỊCH VÀ DI TRÚ HOA KỲ (USCIS)_Lịch Visa các diện F update!T́nh Quê
08-20-2008, 10:18 PM
Hungviet
Quan tâm chính của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCI) là xét đơn bảo lănh. Ngoài vấn đề đó, USCIS c̣n cung cấp những dịch vụ khác sau khi bạn đă nộp đơn.


Dịch vụ của USCIS khi hồ sơ của bạn c̣n chờ giải quyết ở USCIS

USCIS xét đơn bảo lănh cùng loại theo thứ tự nhận đuợc. Thông thường, USCIS sẽ báo bằng thư cho bạn khi họ quyết định về hồ sơ của bạn hay khi họ cần thêm thông tin ǵ ở bạn.

Cách dễ nhất để theo dơi thời gian xét đơn là trên trang Web của USCIS, nơi họ đăng những ngày nộp đơn của hồ sơ mà họ đang hoàn tất. Họ liệt kê thông tin theo từng loại cho mỗi loại hồ sơ và cho mỗi một văn pḥng USCIS hay trung tâm dịch vụ (Service Center). Thông tin đó giúp bạn thấy thời gian xét xử lư những hồ sơ nộp trước hồ sơ của bạn và đoán thời gian xét hồ sơ của bạn.

Trang Web của USCIS là uscis.gov.

Thời gian xử lư hồ sơ có thể thay đổi khi USCIS xét đơn. Họ cập nhật thông tin khi xét đơn. Nếu bạn không nhận được tin tức ǵ từ USCIS trong ṿng thời gian xử lư hồ sơ dựa trên những ǵ mà họ đang hoàn tất, bạn nên kiểm tra trên trang Web của họ hay gọi điện cho khâu quan hệ với khách (Customer Service) ở số 1-800-375-5283 để có thông tin cập nhật về thời gian xử lư hồ sơ.

Trong đa số thời gian mà một hồ sơ chưa giải quyết là lúc đó USCIS đang giải quyết những hồ sơ nộp sớm hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn muốn có thể theo dơi việc xét đơn của họ. Do đó, USCIS cho mỗi hồ sơ mà họ xử lư một số biên nhận (Receipt Number). Số này bắt đầu bằng ba chữ, như EAC, và theo sau là một chuỗi số. Nếu hồ sơ của bạn đă được cho số biên nhận, bạn sẽ t́m thấy số đó trên giấy báo nhận hồ sơ (Receipt Notice) hay trên giấy làm Biometrics.

Bạn có thể dùng số biên nhận của bạn trên trang Web của USCIS hay khi bạn gọi điện cho Customer Service để biết thông tin cơ bản về t́nh trạng hồ sơ của bạn từ hệ thống tự động của USCIS nhằm bổ sung thông tin về thời gian xử lư hồ sơ.

Với số biên nhận của bạn, bạn có thể đăng kư trên trang Web của USCIS để nhận thông tin cập nhật về t́nh trạng hồ sơ của bạn khi họ xét hồ sơ của bạn.

Có một vài điều mà bạn nên nhớ khi dùng số biên nhận của bạn để kiểm tra t́nh trạng hồ sơ của bạn hay để theo dơi việc xử lư hồ sơ của bạn :

- Điều thứ nhất là đại đa số thời gian mà hồ sơ của bạn chưa giải quyết là lúc USCIS đang xét những đơn nộp trước đơn của bạn. Do đó, t́nh trạng hồ sơ của bạn có thể không thay đổi cho đến khi USCIS ở vào giai đoạn cuối trong việc xử lư hồ sơ của bạn.

- Điều thứ hai là thông tin về t́nh trạng hồ sơ mà USCIS cung cấp khá cơ bản. Khi hồ sơ của bạn nằm trong ṿng thời gian xử lư b́nh thường, USCIS chỉ có thông tin về t́nh trạng hồ sơ cung cấp bởi hệ thống tự động. Họ sẽ không t́m trong hồ sơ của bạn để cung cấp chi tiết về t́nh trạng hồ sơ của bạn.

Chỉ những người có số biên nhận mới có thể theo dơi việc xử lư hồ sơ của họ. USCIS quản lư những hồ sơ khác dựa trên số tài khoản (Account Number), thường gọi là số A (A-Number). Những hồ sơ đó bắt đầu bằng chữ A theo sau là 8 hay 9 số. Đối với những hồ sơ này, bạn có thể kiểm tra thời gian xét đơn cho loại hồ sơ này, nhưng bạn không thể theo dơi việc xử lư hồ sơ.

Mặc dù USCIS không t́m hiểu t́nh trạng hồ sơ của bạn nếu nó trong ṿng thời gian xử lư b́nh thường, USCIS cung cấp những dịch vụ khác khi hồ sơ chưa giải quyết ở USCIS.

Nếu bạn dời nhà, bạn gọi điện cho Customer Service để cập nhật địa chỉ của bạn.

Nếu bạn nộp đơn I-130 lúc bạn c̣n là thường trú nhân và sau đó bạn nhập tịch Mỹ th́ bạn có thể gửi thư cho họ hay gọi điện cho Customer Service để xin nâng cấp hồ sơ của bạn.

Nếu bạn t́m thấy sai lầm về thông tin trên thư cuối cùng mà họ gửi cho bạn th́ bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ giúp đỡ. Nếu bạn t́m thấy sai lầm trên văn kiện mà họ cấp cho bạn th́ bạn phải nộp đơn khác để thay thế đơn trước, và bạn phải gởi trở lại cho họ văn kiện đó lúc bạn nộp đơn. Nếu lỗi đó là do họ và bạn chứng minh được điều đó th́ bạn có thể nộp đơn không tốn tiền.

Nếu bạn gởi đơn cho Service Center hay National Benefit Center hơn 30 ngày mà chưa nhận được giấy báo nhận hồ sơ th́ bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ giúp đỡ.

Nếu bạn không nhận được bất kỳ loại thông báo nào khác và bạn có số biên nhận hồ sơ (Receipt Number) và t́nh trạng hồ sơ trên trang Web của USCIS cho biết là họ đă gửi giấy thông báo (ngoài giấy thông báo nhận hồ sơ) đă hơn 14 ngày nhưng bạn chưa nhận được th́ bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ giúp đỡ.

Nếu bạn cùng nộp nhiều hồ sơ có liên hệ với nhau, như nhiều đơn khác nhau cho cùng một người, cho những thành viên gia đ́nh, hay cho một nhóm người lao động, và đă nhận được quyết định cho một vài hồ sơ nhưng những hồ sơ khác th́ chưa nhận đươc quyết định, và bạn lo ngại rằng những hồ sơ đi đôi bị phân ra th́ bạn có thể kiểm tra t́nh trạng hồ sơ trên mạng hay gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn đă nộp những giấy tờ gốc cùng với đơn bảo lănh, USCIS khuyên bạn nên chờ cho đến khi hồ sơ giải quyết xong hăy xin lại bản gốc tại v́ họ có thể cần chúng trong tiến tŕnh xét hồ sơ. Hồ sơ của bạn có thể bị chậm trễ nếu họ trả lại cho bạn bản gốc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xin lại bản gốc trong lúc hồ sơ chờ xét duyệt, bạn hăy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn có đơn I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, chưa giải quyết và bạn cần đổi tên của những người trong đơn, hay bạn cần thay đổi đại sứ quán hay lănh sự quán hay cửa khẩu nơi những người được bảo lănh sẽ xin visa hay xin nhập vào Mỹ, bạn hăy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn tuyệt đối không thể tham dự ngày phỏng vấn mà USCIS đă hẹn, hăy gọi điện cho Customer Service càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng xin dời ngày hẹn có thể làm chậm trễ tiến tŕnh giải quyết hồ sơ. USCIS chỉ dời ngày hẹn khi bạn có những lư do khẩn cấp ngoài sự kiểm soát của bạn khiến bạn không thể tôn trọng ngày hẹn. Khi bạn gọi điện cho Customer Service, bạn cần phải giải thích lư do tại sao bạn không thể tôn trọng ngày hẹn. Văn pḥng nơi đă hẹn ngày phỏng vấn với bạn sẽ quyết định xem họ chấp thuận lời cầu xin của bạn hay không và sẽ thông báo trực tiếp cho bạn.

Nếu hồ sơ của bạn nằm ngoài thời gian giải quyết hồ sơ hiện hành. Thời gian giải quyết hồ sơ mà USCIS đăng trên trang Web của họ giúp bạn thấy được thời gian mà họ giải quyết những hồ sơ nộp trước hồ sơ của bạn và từ đó đoán thời gian họ giải quyết hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, mỗi hồ sơ mỗi khác và thỉnh thoảng có một hồ sơ mà thời gian giải quyết lâu hơn b́nh thường.

Nếu bạn không nhận được tin tức ǵ của USCIS trong thời gian giải quyết hồ sơ b́nh thường th́ bạn hăy kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ cập nhật hóa trên trang Web của họ. Nếu hồ sơ của bạn có số biên nhận th́ bạn dùng nó để kiểm tra cùng lúc t́nh trạng hồ sơ của bạn. USCIS khuyên bạn nên làm điều này v́ có thể họ đang gởi thông báo cho bạn.

Nếu v́ một lư do nào hồ sơ của bạn quá thời gian giải quyết hồ sơ b́nh thường 30 ngày và bạn chưa nhận được quyết định hay thông tin cập nhật ǵ của họ trong ṿng 60 ngày cuối cùng th́ bạn hăy gọi điện cho Customer Service. Họ sẽ vào hồ sơ của bạn để xem phải làm ǵ hầu hồ sơ được giải quyết và họ sẽ giải thích với bạn.

Thời gian chờ thêm 30 ngày là để thông báo có thời gian đến tay bạn trong khi USCIS giải quyết hồ sơ của bạn.

Nếu bạn nộp đơn I-765, Application for Employment Authorization, và đă hơn 90 ngày kể từ khi bạn nộp đơn và bạn chưa nhận được thông tin cập nhật ǵ trong ṿng 60 ngày cuối, và không thấy thông báo công cộng nào liên quan đến loại hồ sơ của bạn, th́ đừng chờ thêm 30 ngày .Hăy gọi điện ngay cho Customer Service.


Giải quyết hồ sơ nhanh

V́ hiểu trường hợp khiến người ta nộp một vài loại đơn bảo lănh, USCIS ưu tiên cho một vài loại đơn bảo lănh. Những ưu tiên đó được phản ảnh trong thời gian giải quyết hồ sơ của USCIS.

USCIS cũng có chương tŕnh giải quyết trả tiền cho phép bạn xét đoán hoàn cảnh cụ thể của bạn và quyết định xem bạn có muốn trả tiền để hồ sơ được xử lư nhanh hay không. USCIS biết rằng hoàn cảnh có thể thay đổi. Do đó, bạn có thể dùng chương tŕnh này ngay cả sau khi đă nộp đơn.

Tạm thời bây giờ, chương tŕnh này chỉ áp dụng cho đa số diện bảo lănh lao động tạm thời (dùng mẫu I-129).

Trong đa số diện bảo lănh khác, những người nộp đơn cùng diện bảo lănh thường ở trong trường hợp tương tự như nhau và có cùng nhu cầu về việc giải quyết nhanh chóng đơn bảo lănh của ḿnh. Biết được thời gian giải quyết có ảnh hưởng trên người nảo lănh, USCIS tranh thủ để rút ngắn thời gian giải quyết. USCIS không giải quyết hồ sơ của một người nào ưu tiên hơn hồ sơ của những người khác hay gây thiệt tḥi cho một hồ sơ nào bằng cách làm chậm một hồ sơ để giải quyết một hồ sơ khác nộp sau. Dù thời gian giải quyết b́nh thường nhanh hay chậm, USCIS luôn giải quyết hờ sơ theo thứ tự nhận được.

Tuy nhiên, USCIS công nhận có những điều đặc biệt có thể xảy ra. Ngay cả khi không có chương tŕnh giải quyết trả tiền, USCIS sẽ xét việc giải quyết một hồ sơ không theo thứ tự nếu có trường hợp khẩn cấp liên quan đến vấn đề sanh tử. Để công bằng với tất cả mọi người, USCIS rất khắt khe trong việc chấp thuận những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ bạn ở trong trường hợp này lúc bạn nộp đơn hay trường hợp này xảy ra trong lúc hồ sơ của bạn đang chờ giải quyết, hăy gọi điện cho Customer Service để biết cách làm đơn xin giải quyết nhanh và để biết những văn kiện và chứng từ nào cần nộp để chứng minh sự hiện hữu của trường hợp khẩn cấp có liên quan đến vấn đề sinh tử.


Dịch vụ của USCIS đối với những người mới trở thành thường trú nhân

Sau khi bạn nhập cảnh vào nước Mỹ với visa di dân hay được chấp thuận t́nh trạng thường trú tại Mỹ, USCIS sẽ đăng kư t́nh trạng của bạn và gởi cho bạn một lá thư chào mừng với những thông tin quí báu. USCIS sẽ gửi cho bạn thẻ thường trú.

Bưu điện không thể gửi chuyển tiếp thẻ xanh của bạn. Nếu trên thùng thư có tên khác không phải là tên mà bạn dùng để nhận thư, bưu điện sẽ không giao thẻ thường trú cho bạn. Nếu bạn ở vào một trong những trường hợp sau đây, bưu điện sẽ gởi trở lại thẻ thường trú cho USCIS :

- Nếu bạn dời nhà trước khi bạn nhận được thẻ, bạn phải báo cho bưu điện và đồng thời gọi điện cho Customer Service để cập nhật hóa địa chỉ của bạn. Khi gọi cho Customer Service, bạn phải nhấn mạnh là bạn đang chờ thẻ thường trú của bạn.

- Nếu bạn sống với một người khác và chỉ có tên người đó trên thùng thư, USCIS đề nghị bạn nên thêm tên bạn trên thùng thư. Nếu không, bưu điện có thể trả lại thẻ thường trú cho USCIS.

Nếu bạn trở thành thường trú nhân đă hơn 30 ngày mà chưa nhận được thư chào mừng, hăy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn thấy lỗi trong thư chào mừng, hăy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn nhận được thư chào mừng, nhưng không nhận được thẻ thường trú trong ṿng 30 ngày sau khi nhận được thư chào mừng, hăy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn trở thành thường trú nhân trong khi đang ở Mỹ thay v́ vào Mỹ với visa di dân và bạn có người hôn phối hay/và con chưa trưởng thành c̣n độc thân c̣n ở ngoài nước Mỹ, trong một vài trường hợp, bạn có thể điền mẫu đơn I-824, Application for Action on Approved Application or Petition. Việc điền đơn I-824 cho phép USCIS trong việc thông báo t́nh trạng thường trú của bạn cho đại sứ quán hay lănh sự quán Hoa Kỳ. Như thế, gia đ́nh bạn có thể nộp đơn xin visa di dân để theo bạn vào Mỹ. Muốn biết thêm chi tiết, hăy gọi điện cho Customer Service hay tham khảo trang Web của USCIS.

Muốn biết rơ chi tiết những dịch vụ mà USCIS cung cấp cho bạn với tư cách một thường trú nhân mới ở Mỹ, bạn có thể gọi điện cho Customer Service :

- Bấm chọn Option 4 (Forms, information abouts status, benefits, services and products); và
- Bấm chọn Option 3 (Benefits and services for permanent residents).


Dịch vụ của USCIS khi hồ sơ của bạn đă được chấp thuận hay bị từ chối
USCIS cung cấp nhiều dịch vụ mặc dù hồ sơ đă hoàn tất.

- Nếu bạn dời nhà sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lănh và:

Nếu bạn đang chờ giấy tờ gửi từ USCIS, hăy gọi điện cho Customer Service.


Nếu đơn bảo lănh diện di dân đă được chấp thuận và bạn hay người được bảo lănh dời nhà trước khi được cấp visa di dân, hăy gọi điện trực tiếp cho National Visa Center để họ cập nhật hóa địa chỉ khi hồ sơ đến lượt được giải quyết.


Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng ngoại trừ nếu bạn là công dân Mỹ, bạn luôn luôn phải thông báo cho USCIS mỗi lần đổi địa chỉ. Hăy dùng mẫu AR-11, Change of Address hay mẫu AR-11SR, Change of Address Special Registration. Vấn đề này khác với vấn đề cập nhật địa chỉ trên đơn bảo lănh của bạn. Hăy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

- Nếu bạn thấy lỗi trên giấy báo của USCIS, hăy gọi điện cho Customer Service.

- Nếu trong hệ thống của USCIS cho biết USCIS đă chấp thuận hay từ chối hồ sơ của bạn đă 14 ngày qua, nhưng bạn vẫn chưa nhận được giấy báo chấp thuận hay giấy báo từ chối, hăy gọi điện cho Customer Service.

- Để xin bản sao của giấy báo chấp thuận, bạn hăy điền mẫu I-824. Bản sao chỉ là bản sao lại từ bản chánh của giấy báo chấp thuận. USCIS không thể thay đổi và cũng sẽ không cấp lại bất cứ giấy tờ nào khi chấp thuận hồ sơ của bạn. Hăy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

- Nếu USCIS đă chấp thuận hồ sơ của bạn hơn 30 ngày mà bạn chưa nhận được giấy tờ tiếp theo nào mà thông thường USCIS gửi sau khi chấp thuận một hồ sơ, hăy gọi điện cho Customer Service.

- Nếu USCIS đă chấp thuận đơn I-129, đơn xin bảo lănh người lao động nước ngoài :

Nếu USCIS đă chấp nhận đơn hơn một tuần mà đại sứ quán hay lănh sự quán chưa nhận được thông báo của USCIS, hăy gọi điện cho Customer Service.


Nếu bạn cần USCIS thông báo sự chấp thuận cho một lănh sự quán hay đại sứ quán khác, hăy điền mẫu I-824. Hăy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.


- Nếu USCIS đă chấp thuận đơn I-130 bảo lănh thân nhân, hay đơn bảo lănh diện di dân khác, và nếu bạn đă cho biết trong đơn là người đó sẽ làm đơn xin thường trú ngay trong nước Mỹ mà bây giờ người đó đă ra khỏi nước Mỹ, bạn phải điền đơn I-824 để xin USCIS chuyển đơn của bạn cho National Visa Center để giải quyết đơn xin di dân. Hăy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

- Nếu bạn trở thành công dân Mỹ sau khi USCIS đă chấp thuận đơn I-130 và bạn muốn nâng cấp hồ sơ:

Nếu đơn đă chuyển cho National Visa Center th́ bạn gửi bản sao giấy chứng nhận nhập tịch cho National Visa Center kèm theo một lá thư xin nân cấp . Trong thư, bạn cho biết số hồ sơ, tên và ngày sanh của người mà bạn bảo lănh.


Nếu giấy báo chấp thuận hồ sơ cho biết USCIS vẫn c̣n giữ hồ sơ của bạn, để nâng cấp hồ sơ, bạn phải điền mẫu I-824; hay nếu hồ sơ đă đến lượt được giải quyết cho việc cấp visa th́ bạn yêu cầu người được bảo lănh nộp đơn xin thường trú cho USCIS.


Đối với thủ tục nói ở trên có yếu tố National Visa Center, địa chỉ để liên hệ với National Visa Center là :

National Visa Center
32 Rochester Avenue
Portsmouth, NH 03810-2909

Số điện thoại của National Visa Center là (603) 334-0700.

Số fax của National Visa Center là (603) 334-0791.

Địa chỉ email của National Visa Center là NVCINQUIRY@state.gov.

T́nh Quê
08-20-2008, 10:21 PM
THEO DƠI HỒ SƠ TRÊN MẠNG

Hungviet

Bạn chỉ có thể theo dơi hồ sơ trên mạng khi hồ sơ c̣n ở Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Để biết t́nh trạng hồ sơ của ḿnh trên mạng, bạn có 2 cách :

Cách thứ nhất là bạn vào trang Web http://www.uscis.gov/... here của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Bạn sẽ thấy ỡ góc bên phải phía dưới có Check Case Status. Ngay dưới Check Case Status có một ô h́nh chữ nhật trong đó có ghi Enter Case Number Here. Bạn vào số biên nhận hồ sơ ở trong ô đó. Số này bắt đầu bằng 3 chữ EAC, WAC, LIN hay SRC. Bỏ qua dầu gạch nối "-" khi vào số hồ sơ.

Cách thứ hai là bạn cũng vào trang Web http://www.uscis.gov/... here của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Sau đó, bạn bấm My case is pending ở góc bên phải phía trên cao. Khi trang Web chuyển qua trang Case Services While Your Case is Pending with USCIS th́ bạn lại bấm chọn Processing Times and Case Status. Khi trang Web đổi qua trang Processing Times and Case Status th́ bạn lại bấm chọn Case Status Online ở góc bên phải phía trên cao. Khi trang Web Case Status Service Online hiện ra th́ bạn bấm chọn online ở hàng:

"Finding the Status of Your Case
If you have an application receipt number, you can check the status of your case online ."

Sau đó bạn vào số biên nhận hồ sơ (Application Receipt Number). Số này bắt đầu bằng 3 chữ EAC, WAC, LIN hay SRC. Bỏ qua dầu gạch nối "-" khi vào số hồ sơ.

Sau cùng, bạn có thể tạo một tài khoản (account) để Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) gởi email thông báo cho bạn mỗi khi hồ sơ của bạn có những biến chuyển mới.
LỊCH CẤP VISA
August 2008 September 2008
F1 15-Mar-02 01-Apr-02
F2A 01-Oct-03 01-Dec-03
F2B 01-Nov-99 15-Dec-99
F3 08-Jun-00 15-Jun-00
F4 8-Sep-97 01-Oct-97

T́nh Quê
02-25-2010, 11:30 PM
Sở Di Trú Cho Rằng Hôn Nhân Không Đ̣i Hỏi Phải.... Ân Ái!

Lịch Cấp Chiếu Khán Tháng 3-2010
Mục di trú và bảo lănh do Văn Pḥng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đ́nh, rất hữu ích cho quư vị nào quan tâm đến việc bảo lănh thân nhân. Mọi đóng góp ư kiến xin liên lạc 1-800-411-0495.
Khi Lănh sự Hoa Kỳ hoặc Sở di trú nghi ngờ một cuộc hôn nhân gian dối, họ có thể từ chối cấp chiếu khán (visa) hoặc Thẻ Xanh nếu họ nghĩ rằng hai người này không sống chung như vợ chồng, hoặc sống riêng biệt quá lâu. Nhưng bây giờ chúng ta cũng biết ít nhất trong một hồ sơ, Sở di trú quyết định rằng một cuộc hôn nhân có thể là một cuộc hôn nhân chân thật, dù rằng không hề có chuyện... ân ái.
Một phụ nữ ở Nam Mỹ đă kết hôn với một công dân Mỹ. Sau đó, người chồng ngược đăi vợ và họ ly dị nhau. Người phụ nữ xin Sở di trú cho phép bà tự nộp đơn xin Thẻ Xanh chính thức mà không cần có sự can dự của người chồng.
Sở di trú đă mời người phụ nữ đến phỏng vấn. Họ muốn đoan chắc đây là một cuộc hôn nhân chân thật nên đă hỏi bà đă có liên hệ ân ái với chồng của bà hay không. Và câu trả lời cũng rất chân thật là "Không".
Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có chuyện không hề có ân ái trong cuộc sống hôn nhân? Người phụ nữ nói rằng chồng của bà lớn tuổi hơn bà và sức khỏe có một số vấn đề làm cho ông không thể có liên hệ chăn gối với bà được. Nhưng c̣n một nguyên nhân khác làm cho họ không thể có liên hệ ân ái, và đây cũng có thể là nguyên nhân chính: Người chồng cũ của bà có một con chó và đă cho con chó ngủ chung giường với hai vợ chồng. Người phụ nữ gốc miền Nam Mỹ đă rất ngạc nhiên, và có thể nói là kinh hoàng về việc này. V́ điều này không bao giờ xảy ra ở quốc gia của bà.
Vậy th́ tại sao Sở di trú lại chấp thuận đơn xin Thẻ Xanh của bà? V́ đă có đủ bằng chứng cho thấy cặp vợ chồng này đă từng thật sự có ư muốn chung sống với nhau như vợ chồng, và ư muốn này cũng đủ để đơn xin Thẻ Xanh của bà được chấp thuận.
Người phụ nữ đă nộp bằng chứng là những email được trao đổi trong vài năm trước khi bà đến Hoa Kỳ. Thêm vào đó, người chồng cũ đă gửi cho bà nhiều lá thư t́nh ướt át và h́nh ảnh, và ông ta cũng đến Nam Mỹ thăm viếng và ở chung với bà và gia đ́nh bà. V́ thế, Sở di trú được thuyết phục rằng vào một lúc nào đó, đă có một cuộc t́nh thơ mộng chân thật, mặc dù những bất đồng và không hạnh phúc xảy ra ở cuối đường hôn nhân.
Kết luận của Sở di trú có nghĩa là: Đó là một cuộc hôn nhân trong sáng, mặc dù không có sự ân ái, người phụ nữ vẫn được cấp Thẻ Xanh.
LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 3-2010:
A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực)
B- Ưu tiên F1-1: Xét đến 22-06-2004 (Tăng 3 tuần)
C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 01-04-2006 (Tăng 04 tuần)
D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 01-02-2002 (Tăng 04 tuần)
E- Ưu tiên F3: Xét đến 22-05-2001 (Tăng 0 tuần)
F- Ưu tiên F4: Xét đến 15-01-2000 (Tăng 8 tuần)
G- Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực
Hỏi Đáp Di Trú:
- Hỏi: Có bao giờ Lănh sự Mỹ ở Sài G̣n hỏi người vợ/hay chồng chuyện ân ái của họ không?
- Đáp: Chúng tôi chưa hề nghe nói về trường hợp này, nhưng có một vài hồ sơ bị từ chối v́ họ không có bằng chứng đă từng sống chung với nhau sau khi kết hôn.
- Hỏi: Lănh sự thường đ̣i hỏi những bằng chứng sống chung nào?
- Đáp: Bằng chứng sống chung có thể là những hóa đơn thuê khách sạn, hay đơn xin tạm trú cho thấy hai người đă ở chung với nhau sau khi kết hôn.
Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dơi qua báo chí hay đón nghe chương tŕnh phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc liên lạc với một văn pḥng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888 (duy nhất tại đường số 1, không phải cạnh Sở di trú đường Monterey), Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.
ROBERT MULLINS INTERNATIONAL

T́nh Quê
03-18-2010, 12:20 PM
Bảo lănh thân nhân từ VN: Tại sao phải chờ visa?

* Hà Ngọc Cư
Mấy tháng nay người bảo lănh cho con có gia đ́nh cảm thấy vô cùng bực dọc v́ ngày đáo hạn visa của diện này (F-3) cả bốn năm tháng nay cứ giậm chân tại chỗ và không biết phải chờ bao lâu nữa. Tại sao? Tại sao?

Để trả lời câu hỏi này ta phải t́m hiểu sơ lược về các điều khoản liên quan đến số visa cấp cho người hội đủ điều kiện vào Mỹ theo diện di dân (immigrant visa) mỗi năm.

Số visa di dân do Quốc Hội phê chuẩn và được ấn định bởi điều khoản 201 của luật di trú (Immigration National Act, viết tắt là INA). Điều khoản này ấn định số chiếu khán di dân tối thiểu cho đơn bảo lănh thân nhân thuộc loại phải sắp hạng theo ưu tiên (family-sponsored preference) là 226,000.

Năm 2009, Hoa Kỳ đă cấp vi sa theo diện di dân cho 20,079 người Việt Nam.

Chỉ có những người sau đây là không nằm trong quy định của điều khoản trên, nghĩa là không phải chờ visa, đó là những người thuộc loại thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ(immediate relatives) gồm:

1. Cha/mẹ của công dân Mỹ.

2. Vợ/chồng của công dân Mỹ

3. Con độc thân dưới 21 tuổi của người có quốc tịch Mỹ.

Điều khoản 203 INA chia các ưu tiên visa như sau:

F-1: Con độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ được cấp 23,400 visa cộng thêm số visa c̣n dư lại của ưu tiên F-4.

F-2A (vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân) và F-2B (con độc thân: từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân): 114,000.

- F-2A chiếm 77% của 114,00 Visa này.

- F-2B lấy 23% c̣n lại.

F-3: Con có gia đ́nh của công dân Mỹ: 23,400 Visa.

F-4 Anh chị em (độc thân hoặc có gia đ́nh): 65,000 Visa.

Nh́n vào bảng cấp khoản Visa trên ta thấy số Visa dành cho F-3 và F-1 bằng nhau mà thời gian chờ Visa của F-3 lại lâu hơn F-1 v́ số người chờ visa của F-3 đông hơn số người chờ Visa của F-1. (Sở dĩ đông hơn v́ đem theo cả vợ/chồng con)

Mặc dầu số visa cấp cho mỗi hạng hàng năm không thay đổi nhưng số người chờ visa của mỗi hạng thay đổi tùy theo từng thời kỳ nên ta không thể nói trước được hạng nào phải chờ bao nhiêu năm. Số visa dành cho mỗi nước bằng nhau, nhưng v́ số người chờ visa của mỗi nước khác nhau nên thời gian chờ visa của mỗi nước khác nhau. Thí dụ: Thời gian chờ visa của hạng F-3 của Phi Luật Tân và Mễ Tây Cơ là 18 năm, trong khi ở các nước khác chỉ có hơn 9 năm.

Đặc biệt năm nay F-3 chờ rất lâu, ngày đáo hạn visa giậm chân tại chỗ mấy tháng rồi vẫn không nhích được một ngày (ngày đáo hạn visa của F-3 của tháng 4 năm 2010 vẫn là 22 tháng 5 năm 2001).

Mới đây Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản báo cáo “Báo Cáo Hàng Năm Về Đơn Xin Chiếu Khán Di Dân Đăng Kư Với Bộ Ngoại Giao Từ 1-11-2009”.

Bản báo cáo này cho ta thông tin về số người của mỗi hạng hiện đang chờ visa.

F-1: 245,516

F-2A: 324,864

F-2B: 517,898

F-3: 553,280

F-4: 1,727,897

Số người chờ visa hiện nay lên tới 3,369,455 vượt hẳn so với Tháng Giêng năm 2009 là 2,723,352.

Số người chờ visa của mỗi nước là:

Mexico: 1,178,761

Phi Luật Tân: 82,694

Trung Quốc (Lục Địa): 197,559

Ấn Độ: 194,954

Việt Nam: 184,692

...

Năm ngoái, 2009, số người Việt Nam vào Mỹ theo diện di dân là: 20,079 chia ra như sau:

- Diện trực hệ (IR): 7,563.

- Các diện phải chờ visa: 12,435.

- Diện đặc biệt: 11.

- Diện công nhân: 24.

Dưới đây là thông báo Chiếu khán Di Dân của tháng 4 năm 2010:

F-1: 08 tháng 7 năm 2004 so với tháng 3 năm 2010 tiến lên được 14 ngày

F-2A: 01 tháng 6 năm 2006 so với tháng 3 năm 2010 tiến lên được 2 tháng

F-2B: 01 tháng 3 năm 2002 so với tháng 3 năm 2010 tiến lên được 1 tháng

F-3: 22 tháng 5 năm 2001 so với tháng 3 năm 2010 tiến lên được 0 ngày

F-4: 01 tháng 3 năm 2000 so với tháng 3 năm 2010 tiến lên được 1 tháng 15 ngày.

Khi làm đơn bảo lănh cho thân nhân ta nên lưu ư các điểm sau đây:

- Ngoài vợ/chồng, người chỉ có thẻ xanh không được phép bảo lănh cho con có gia đ́nh. Do đó, trong khi chờ visa mà người con lấy vợ/chồng th́ đơn bảo lănh của bố mẹ bị mất hiệu lực (invalid). Nghĩa là bố mẹ phải đợi có quốc tịch Mỹ rồi mới làm đơn bảo lănh mới theo diện F-3.

Nhưng nếu người con lập gia đ́nh khi bố mẹ đă có quốc tịch th́ đơn bảo lănh cũ không bị hủy bỏ nhưng sẽ bị đẩy xuống ưu tiên F-3.

- Người được anh chị em bảo lănh th́ độc thân hay có gia đ́nh đều thuộc ưu tiên F-4. Do đó, sau khi được bảo lănh dù có thay đổi t́nh trạng gia đ́nh th́ đơn bảo lănh cũng không bị ảnh hưởng.

- Người đă có gia đ́nh được bố mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lănh, nếu trong khi chờ visa mà ly dị th́ sẽ được chuyển lên ưu tiên F-1.

* Về tác giả: Giáo Sư Hà Ngọc Cư hiện là Giám đốc Trung tâm CIS chuyên lo về di dân và tị nạn, văn pḥng tại: 2701 Fannin, Suite # 100-107, Houston, TX 77002. Điện thoại: (713) 651-0371.

T́nh Quê
03-23-2010, 10:30 PM
Cập Nhật Vấn Đề Di Trú

Trong tuần qua, Tổng thống Obama đă gặp gỡ hai Thượng nghị sĩ Schumer and Graham và hài ḷng về những tiến bộ trong việc thực hiện một đề nghị chấn chỉnh hệ thống di trú thất bại trong thời gian qua. Tổng thống nói rằng mỗi công dân Mỹ sẽ ca ngợi những nỗ lực của Thượng nghị sĩ đi t́m những câu trả lời đồng thuận cho một trong những vấn đề lớn nhất của Hoa Kỳ. Ông Obama nói rằng ông cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện chương tŕnh cải tổ di trú toàn diện.

Việc Phân Phối Chiếu Khán (Visa)

Theo luật, mỗi năm có khoảng 226.000 chiếu khán di dân được dành cho các diện bảo lănh đoàn tụ gia đ́nh theo thứ tự ưu tiên. Số 226.000 chiếu khán được chia cho bốn diện bảo lănh theo thứ tự ưu tiên và được chia cho những nước có người xin chiếu khán di dân sang Mỹ. Số chiếu khán được cấp cho mỗi quốc gia này vào khoảng 26.000. (Số chiếu khán cấp cho Việt Nam chưa bao giờ hơn 15.000 chiếu khán mỗi năm).

Người phối ngẫu, cha mẹ và con dưới vị thành niên của công dân Mỹ không có thời gian chờ đợi, nhưng các diện bảo lănh khác đều phải chờ đợi. Trong thời gian hiện nay, có khoảng 185.000 người ở Việt Nam đang chờ đợi ngày đáo hạn đơn xin chiếu khán để được phỏng vấn. Trong số này bao gồm 7.800 đương đơn trong diện bảo lănh Ưu Tiên Thứ Nhất (tức diện F-1) là con độc thân, trên 20 tuổi của các công dân Hoa Kỳ. Thời gian chờ đợi của các con độc thân trong diện bảo lănh này hiện nay khoảng từ 4 đến 5 năm và có vẻ sẽ kéo dài hơn v́ nhiều người bảo lănh là thường trú nhân sẽ trở thành công dân và con của họ sẽ được chuyển người bảo lănh từ diện Ưu Tiên Thứ Hai (tức diện F2A hoặc F2B) sang diện Ưu Tiên Thứ Nhất.

Diện bảo lănh gia đ́nh Ưu Tiên Thứ Ba (tức diện F-3) thuộc về con cái đă lập gia đ́nh của các công dân Mỹ. Thời gian chờ đợi của diện F-3 dưới 10 năm. Ba quốc gia hiện có số người thuộc diện F-3 nhiều nhất thế giới là:

- Phi Luật Tân với 136.000 đương đơn
- Mễ Tây Cơ với 91.000 đương đơn
- Và Việt Nam với 54.000 đương đơn diện F-3.

Diện bảo lănh Ưu Tiên Thứ Tư (tức diện F-4) là các anh chị em của công dân Mỹ. V́ nhu cầu cấp chiếu khán cho diện bảo lănh F-4 qúa cao nên thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn những diện bảo lănh khác, từ 10 năm trở lên. Việt Nam hiện có 108.000 đương đơn diện F-4 đang chờ đợi hồ sơ xin chiếu khán đáo hạn.

Vào giữa mỗi tháng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ loan báo những ngày đáo hạn cho tháng kế tiếp (tức những ngày có số chiếu khán sẵn sàng được cấp phát). Những người được bảo lănh sẽ được mời phỏng vấn để được cấp chiếu khán nếu dơn bảo lănh của họ được nộp trước những ngày đáo hạn. Thí dụ, nếu Bộ Ngoại Giao loan báo ngày đáo hạn của diện Ưu Tiên Thứ Nhất là 1 tháng 7 năm 2004, th́ chỉ những người có đơn bảo lănh nộp trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 sẽ hợp lệ để được phỏng vấn. Qúy vị muốn biết về những ngày đáo hạn có thể gọi số điện thoại số (202) 663-1541, hoặc truy cập mạng lưới điện toán qua địa chỉ http://travel.state.gov/visa_bulletin.html .

T́nh Quê
04-02-2010, 12:43 PM
Hoa Kỳ Trong Năm 2050, LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 4-2010


Calitoday_Mục di trú và bảo lănh do Văn Pḥng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đ́nh, rất hữu ích cho quư vị nào quan tâm đến việc bảo lănh thân nhân. Mọi đóng góp ư kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

Trong suốt thời gian từ nay đến 40 năm nữa, dân số Hoa Kỳ sẽ được tái cấu trúc và được điều chỉnh nguồn sinh lực bởi sự gia tăng đa dạng về chủng tộc và dân tộc. Đây là sự tiên đoán của ông Joel Kotkin viết trong cuốn sách mới của ông có tựa đề: "Trăm Triệu Kế Tiếp: Hoa Kỳ Trong năm 2050". Ông Kotkin nghĩ rằng tương lai nước Mỹ sẽ là một siêu cường quốc "đa chủng tộc" duy nhất với những sự gắn bó sâu đậm về văn hóa và gia đ́nh so với những quốc gia khác trên thế giới.

Từ năm 2000 đến năm 2050, sự phát triển dân số nhiều nhất sẽ đến từ những chủng tộc thiểu số, đặc biệt là sắc dân Á Châu và sắc dân Hispanic, cùng với sự gia tăng dân số do sự ḥa lẫn chủng tộc. Vào giữa thế kỷ 21, Hoa Kỳ sẽ không c̣n là chủng tộc "đa số" hoàn toàn nữa. Hiện nay, 30% dân số Hoa Kỳ không phải là sắc dân da trắng; và vào năm 2050, có thể 50% dân số sẽ không phải là sắc dân da trắng. Sắc dân La-tinh và Á Châu hy vọng sẽ tăng gấp ba lần.

Cùng với thời gian kể trên, các nhóm sắc dân khác, và đặc biệt là con cái của họ, sẽ ngày càng trở thành đa chủng hơn theo cái nh́n của họ. Số phần trăm dân Mỹ đa chủng tộc sẽ gia tăng trong số tuổi dưới 18; tại hai tiểu bang California và Nevada, tỉ lệ những cuộc hôn nhân khác chủng tộc sẽ tăng hơn 13%, và phần c̣n lại của vùng Tây Nam, dân số gốc La-tinh sẽ tăng rất mạnh do những cuộc hôn nhân với các nhóm chủng tộc khác.

Châu Âu sẽ vẫn tiếp tục là nguồn cung cấp di dân, nhưng không thể so sánh với các nhóm di dân đông đảo khác sẽ đến Mỹ từ Châu Mỹ La-tinh, Châu Phi, Trung Hoa và các quốc gia đang phát triểu khác. Liên Hiệp Quốc ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người sẽ đến Mỹ mỗi năm cho đến năm 2050.

Các trung tâm mới của người di dân sẽ ở các vùng ngoại ô, nơi thường là khu sinh sống truyền thống của sắc dân đa số. Ở những nơi tốt, người ta dễ dàng t́m những khu kinh doanh của các nhóm sắc tộc, nhưng khó thấy chùa Phật giáo, Ấn giáo và nhà thờ Ḥi Giáo trong thành phố, mà sẽ dễ t́m ở các vùng ngoại ô chẳng hạn ở các thành phố Los Angeles, New York và Houston.

Ngược với sự phát triển đa dạng ở Hoa Kỳ, các đối thủ siêu cường khác có vẻ không mặn mà với việc tiếp nhận di dân. Trung Hoa, Nhật Bản và Nam Hàn có truyền thống chống lại việc đa chủng tộc và tỏ ra không chuộng việc gia tăng số người di dân.

Việc thay đổi dân số chủng tộc ở Hoa Kỳ sẽ là một yếu tố quan trọng trong sự chuyển tiếp kinh tế sắp đến. Những người di dân mới đến Mỹ đă tự chứng minh sự xuất sắc của họ trong doanh trường, thành lập các thương vụ từ mức độ thấp như các chợ loại nhỏ đến các công ty kỹ thuật tân kỳ nhất. Từ năm 1990 đến năm 2005, người di dân đă chiếm 25% các công ty được quần chúng đầu tư.

Những công ty Mỹ to lớn được điều hành bởi những người di dân cũng gia tăng, bao gồm 14 người thuộc Ban Quảng Trị công ty trong số 100 người thành công do tạp chí Fortune tuyển chọn trong năm 2007. Ngay cả những công ty liên doanh Mỹ từng thuộc về những người thuần túy thuộc sắc tộc Anh da trắng, sẽ thuộc về những sắc dân đa sắc tộc như cuộc sống xă hội sau này.

Nước Mỹ năm 2050 sẽ là một quốc gia rất khác. Sự phát triển sắc tộc tiếp tục của chúng ta sẽ là thuyết động lực căn bản của xă hội và khả năng hội nhập của nó. Những đặc tính sắc tộc và dân tộc mới trong dân số của chúng ta sẽ tiêu biểu cho một thành tựu lớn của nước Mỹ trong giữa thế kỷ này.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 4-2010

A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực)

B- Ưu tiên F1-1: Xét đến 08-07-2004 (Tăng 2 tuần)

C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 01-06-2006 (Tăng 08 tuần)

D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 01-03-2002 (Tăng 04 tuần)

E- Ưu tiên F3: Xét đến 22-05-2001 (Tăng 0 tuần)

F- Ưu tiên F4: Xét đến 01-03-2000 (Tăng 6 tuần)

G- Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

T́nh Quê
04-02-2010, 12:49 PM
Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng tờ khai xin visa DS-160 mới ở Việt Nam


Hà Nội, 31/3/2010 – Bắt đầu từ ngày 16/4/2010, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Tổng Lănh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu tất cả cảc đương đơn xin visa không di dân điền vào Tờ khai xin Visa Không di dân Điện tử DS-160 ứng dụng mạng để làm hồ sơ xin visa. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời và tinh giản thủ tục visa. Tờ khai DS-160 sẽ thay thế Tờ khai DS-156 và các tờ khai bổ sung DS-157 và DS-158 bắt buộc đối với một số đương đơn xin visa. Hơn 70 Đại sứ quán và Lănh sự quán Hoa Kỳ trên thế giới đă chuyển đổi thành công sang áp dụng tờ khai DS-160. Kể từ ngày 16/4/2010, tờ khai DS-156 cũ sẽ không c̣n được sử dụng trực tuyến nữa. Bất kỳ tờ khai DS-156 nào được lập trước thời hạn trên sẽ vẫn được chấp nhận sau ngày 16/4.

Chính phủ Hoa Kỳ luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại chính đáng đến Hoa Kỳ. Các đương đơn sẽ tiếp tục điền các tờ khai xin visa trên mạng như đă làm trước đây đối với Tờ khai xin Visa Điện tử. Với tờ khai mới, đương đơn sẽ phải gửi ảnh visa và tờ khai qua Internet. Tờ khai điện tử cũng làm cho thủ tục visa trở thành một hoạt động “xanh” và thân thiện với môi trường nhờ việc loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng các tờ khai bằng giấy. Đương đơn sẽ in đúng một trang xác nhận khi hoàn tất tờ khai DS-160.

Tờ khai DS-160 mới giúp chúng tôi thu thập các thông tin bắt buộc một cách chính xác ngay lần đầu tiên. Các cuộc khảo sát về dịch vụ khách hàng tại các cơ quan ngoại giao đă áp dụng thí điểm tờ khai DS-160 cho thấy đương đơn hài ḷng nhiều hơn về tờ khai này so với tờ khai cũ. Và v́ tờ khai là dạng ứng dụng mạng nên nó có thể được sửa và bổ sung nếu cần thiết. Ngoài ra, trong tương lai các hồ sơ có thể được xử lư và kiểm tra trước khi phỏng vấn đương đơn, giúp giảm thời gian chờ xử lư hồ sơ.

Để có thêm thông tin về thủ tục xin visa không di dân, xin mời vào trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội http://vietnam.usembassy.gov/niv-apply.html

hoặc của Tổng Lănh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh http://hochiminh.usconsulate.gov/how/to/apply.html.

Các nhân viên Pḥng Lănh sự của Đại sứ quán và Tổng Lănh sự quán đánh giá cao sự thông cảm và hợp tác của công chúng khi những thay đổi trên toàn thế giới này có hiệu lực.

T́nh Quê
05-01-2010, 10:13 PM
Hồ Sơ Bị Từ Chối Ở Ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ Tại Việt Nam
Calitodaynews_Một số luật sư thuộc Hội Luật Sư Di Trú Hoa Kỳ đă lên tiếng than phiền với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về mức độ từ chối các hồ sơ bảo lănh diện vợ-chồng và hôn phu-thê tại Ṭa Lănh sự Mỹ ở Sài G̣n. Trả lời vấn đề này, Bộ Ngoại Giao cho biết mức độ từ chối ở Sài G̣n không cao hơn những ǵ đang xảy ra ở các Ṭa lănh sự Mỹ tại các quốc gia khác.

Các luật sư cũng bày tỏ sự bất đồng về các lư do mà lănh sự dùng để bác bỏ hồ sơ xin chiếu khán của người được bảo lănh, và các luật sư tỏ ra bất b́nh v́ dường như nhân viên lănh sự không hề quan tâm đến các bằng chứng có sẵn. Hầu như một số nhân viên phỏng vấn đă chuẩn bị sự từ chối ngay vào lúc khởi đầu cuộc phỏng vấn!

Chúng tôi đă phân tích 100 hồ sơ của văn pḥng chúng tôi được phỏng vấn trong tháng vừa qua. Hai phần ba hồ sơ được chấp thuận trong cuộc phỏng vấn. Trong một phần ba các hồ sơ c̣n lại, Lănh sự yêu cầu nộp thêm các bằng chứng hoặc giấy tờ trước khi họ chấp thuận đơn xin chiếu khán.

* Trong hầu hết các hồ sơ đang chờ duyệt xét, Lănh sự muốn có bản Tường Tŕnh Thời Gian hai bên quen biết nhau.

* V́ t́nh trạng làm hồ sơ bảo lănh gian dối khá cao nên Lănh sự muốn truy t́m những mối liên hệ đă được thỏa thuận trả bằng tiền. Đó là lư do tại sao Lănh sự thường yêu cầu phải cung cấp danh sách thân nhân của người được bảo lănh đang ở Hoa Kỳ, hay danh sách đîa chỉ và những người sống chung với người bảo lănh ở Hoa Kỳ trong 10 năm qua.

Một số hồ sơ không được chấp thuận v́ đương đơn quên mang theo vài thứ ǵ đó khi đến phỏng vấn, chẳng hạn như h́nh ảnh hoặc giấy xác nhận không can án tại Việt Nam; hoặc bởi v́ không để ư là sổ thông hành (hộ chiếu) đă phải được gia hạn. Những hồ sơ này có thể được chấp thuận trong cuộc phỏng vấn nếu các đương đơn nhận được những hướng dẫn đúng đắn trước khi được phỏng vấn.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 5-2010

A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực)
B- Ưu tiên F1-1: Xét đến 08-09-2004 (Tăng 8 tuần)
C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 01-12-2006 (Tăng 24 tuần)
D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 01-07-2002 (Tăng 16 tuần)
E- Ưu tiên F3: Xét đến 08-06-2001 (Tăng 2 tuần)
F- Ưu tiên F4: Xét đến 15-05-2000 (Tăng 10 tuần)
G- Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

T́nh Quê
06-06-2010, 10:21 PM
Chiếu Khán: Bảo Lănh Diện Hôn Phu-Thê (Phần 1) - LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 6-2010

Calitodaynews_Trong thời gian gần đây, những dữ kiện thực tế cho thấy các nhân viên lănh sự tỏ ra nghi ngờ tất cả hồ sơ bảo lănh diện hôn phu-thê (fiancée), ngay cả những hồ sơ có rất nhiều bằng chứng về sự liên hệ chân thật. Những hồ sơ diện hôn phu-thê tự nó đă trở thành mối nghi ngờ v́ nhân viên lănh sự nghĩ rằng trong mối liên hệ chân thật, người ta nên kết hôn thay v́ nộp đơn bảo lănh diện hôn phu-thê.

Nhiều năm trước, bảo lănh diện hôn phu-thê (fiancée) là con đường đă hấp dẫn nhiều người. Lư do là thời gian duyệt xét đơn tại sở di trú nhanh hơn, giấy tờ đơn giản hơn và chỉ cần một chuyến về thăm Việt Nam người ta có thể nộp đơn băo lănh diện hôn thê hay hôn phu.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đơn bảo lănh diện vợ chồng hoặc hôn phu-thê được duyệt xét trong khoảng thời gian gần bằng nhau, và người bảo lănh nếu chỉ có một chuyến về Việt Nam thường hồ sơ dễ bị từ chối .

Lănh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết có số lượng hồ sơ bảo lănh diện hôn phu-thê nhiều nhất so với các ṭa đại sứ hay ṭa lănh sự Mỹ khác trên thế giới. Và do t́nh trạng giả tạo mối quan hệ với mục đích di dân vẫn tiếp tục xảy ra nên số lượng đơn xin chiếu khán (visa) diện hôn thê, hôn phu ở Việt Nam cũng bị từ chối nhiều nhất.

Với hồ sơ diện hôn phu thê, câu hỏi trong đầu của các nhân viên lănh sự là tại sao nhiều người lại chọn cách bảo lănh diện hôn phu thê thay v́ bảo lănh theo diện vợ chồng? Yếu tố đơn giản là đơn bảo lănh diện vợ chồng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hơn về mối quan hệ và hồ sơ bảo lănh diện hôn phu thê, đối với nhân viên lănh sự, cho thấy đôi t́nh nhân này không có ǵ bảo đảm một trăm phần trăm về mối liên hệ gắn bó của họ trong tương lai.

Thêm vào đó, nhân viên lănh sự cũng biết rằng một số vị hôn thê, hôn phu đă bị ngược đăi hoặc bị bỏ rơi sau khi họ đến Hoa Kỳ, vào trong một số trường hợp, người bảo lănh đă không làm giấy kết hôn vối họ. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải trở về Việt Nam một ḿnh và cảm thấy tủi hổ.

Hơn thế nữa, vấn đề Bảo Trợ Tài Chánh trong diện hôn phu thê không bị ràng buộc nhiều về mặt pháp lư, nhưng đối với diện bảo lănh vợ chồng th́ vấn đề này sẽ bị ràng buộc bởi pháp luật rất mạnh mẽ.

Sau cùng, nếu hồ sơ hôn phu thê bị lănh sự từ chối, đơn bảo lănh sẽ bị trả về sở di trú tại Hoa Kỳ để duyệt xét lại. Có nghĩa là đôi t́nh nhân này sẽ phải đợi ít nhất 1 năm để sở di trú duyệt xét, và sau đó hồ sơ có thể bị từ chối một lần nữa. Trong t́nh thế này, người bảo lănh và người được bảo lănh có thể quyết định nộp đơn bảo lănh mới theo diện vợ chồng, để có nhiều cơ hội được cấp chiếu khán xuất cảnh. Văy tại sao họ không làm đơn bảo lănh diện vợ chồng ngay từ đầu?

Cả hai diện bảo lănh hôn phu thê và diện vợ chồng đều phải có nhiều chứng minh về mối liên hệ trong sáng của họ, chẳng hạn như những chuyến về Việt Nam, emails, h́nh ảnh, thư từ, hồ sơ điện thoại, v.v... Và như thế, hai diện hồ sơ này đều giống nhau, nhưng diện bảo lănh vợ chồng có tính thuyết phục phục hơn v́ hôn nhân là t́nh trạng ràng buộc có tính pháp lư.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 6-2010

A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực)
B- Ưu tiên F1-1: Xét đến 08-11-2004 (Tăng 8 tuần)
C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 01-01-2008 (Tăng 56 tuần)
D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 15-11-2002 (Tăng 18 tuần)
E- Ưu tiên F3: Xét đến 22-06-2001 (Tăng 2 tuần)
F- Ưu tiên F4: Xét đến 01-09-2000 (Tăng 14 tuần)
G- Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

T́nh Quê
06-21-2010, 05:20 PM
Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, ṭa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “T́m hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 226,388 luật sư nhưng chỉ có 151 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lănh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Trục xuất tiếng Anh là “removal” và trục xuất có hai loại. Loại trục xuất thứ nhất là “Removal Under Inadmissibility Grounds” theo điều luật 212 của bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Loại trục xuất thứ nh́ là “Removal Under Deportation Grounds” theo điều luật 237 của bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người nào đă nhập cảnh Hoa Kỳ.

Loại trục xuất thứ nhất (Removal Under Inadmissibility Grounds) có 4 trường hợp xảy ra thường xuyên:

-Trường hợp thứ nhất: Những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ, nhưng không theo thủ tục di trú, hoặc không hợp lệ. Điển h́nh là đương đơn muốn nhập cảnh Hoa Kỳ với diện du lịch, nhưng khi tới Port of Entry, tức là cửa khẩu nhập cảnh, đương đơn chỉ có vé máy bay một chiều, Sở Di Trú có thể cho rằng đương đơn không có ư định du lịch, mà có ư định thường trú Hoa Kỳ. Dựa vào lư do đó, Sở Di Trú sẽ từ chối nhập cảnh.

-Trường hợp thứ nh́: Thường trú nhân ở ngoài Hoa Kỳ quá 6 tháng. Theo Luật Di Trú, khi thường trú nhân rời Hoa Kỳ quá 6 tháng, ngày trở lại Hoa Kỳ được xem là người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sở Di Trú sẽ xét lại trường hợp của người đó có được nhập cảnh hay không tùy theo điều luật trục xuất 212 của bộ Luật Di Trú. Cũng có thể v́ trường hợp thứ hai này mà chúng ta nghe nhiều người nói “thường trú nhân về Việt Nam dưới 6 tháng không cần reentry permit.” Nhưng câu nói đó không hoàn toàn đúng sự thật v́ thường trú nhân vắng mặt Hoa Kỳ dưới 6 tháng vẫn có thể bị Sở Di Trú không cho phép nhập cảnh. Ngoài sự chứng minh đương đơn là thường trú nhân, đương đơn phải là người không có ư định bỏ rơi sự thường trú của ḿnh. Vấn đề chính là người thường trú nhân phải chứng minh rằng họ không bỏ rơi sự thường trú của họ và những yếu tố để chứng minh người thường trú nhân có bỏ rơi sự thường trú của họ hay không là: liên hệ gia đ́nh ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, tài sản ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, việc làm ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có phải chính thức được gọi là nhà hay không, lư do rời khỏi Hoa Kỳ, và thời gian ở ngoài Hoa Kỳ, v.v...

-Trường hợp thứ ba: Đó là những người đă nộp đơn Adjustment of Status để thay đổi t́nh trạng di trú sang diện thường trú. Trong thời gian chờ đợi ngày để được Sở Di Trú phỏng vấn, hoặc đă đi phỏng vấn nhưng đang chờ đợi hồ sơ được chấp thuận, lại rời Hoa Kỳ mà không xin giấy phép trước. V́ những người này đă không xin giấy phép trước để trở vô Hoa Kỳ, nên khi trở lại Hoa Kỳ, sẽ bị trục xuất tại Port of Entry (tức là cửa khẩu nhập cảnh). Hồ sơ Adjustment of Status coi như bị hủy bỏ. Người đó phải trở về quốc gia của ḿnh, không được ở lại Hoa Kỳ. Nếu muốn trở lại Hoa Kỳ th́ phải làm đơn bảo lănh lại từ đầu. Khi nộp đơn lại từ đầu, lúc đi phỏng vấn tại Ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ, vấn đề ở Hoa Kỳ bất hợp pháp quá 180 ngày hoặc quá 1 năm, sẽ bị áp dụng (xin xem phần ghi chú) và chiếu khán có thể bị từ chối. Tôi biết có vài trường hợp những người chưa có sự thường trú đi thăm gia đ́nh hoặc bạn bè ở San Diego, gần biên giới Mễ và Hoa Kỳ. Nhiều khi vô t́nh đi lạc quá lố sang Mễ khi quay về th́ bị chận tại cửa khẩu nhập cảnh và bị Sở Di Trú giam giữ và đưa ra ṭa di trú để trục xuất. Cho nên khi đi đâu gần biên giới nên cẩn thận để tránh chuyện phiền phức.

-Trường hợp thứ tư: Theo Luật Di Trú, khi thường trú nhân phạm pháp và bị buộc tội được xem là “Crimes of Moral Turpitude” tức là những án có tính cách suy đồi đạo đức, rời Hoa Kỳ, khi trở lại sẽ bị cho là người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sở Di Trú sẽ xét lại trường hợp của người đó có được nhập cảnh hay không tùy theo “Điều Luật Trục Xuất.” Những án được xem là có tính cách suy đồi đạo đức là: 1) Mang một vũ khí được giấu với chủ ư để sử dụng; 2) Child hoặc spousal abuse (tạm dịch là bạo hành trẻ em hoặc người phối ngẫu; 3) Disorderly conduct (tạm dịch là hành vi gây rối); 4) Kidnapping (tạm dịch là bắt cóc); 5) Murder và volutary manslaughter (tạm dịch là tội giết người và tội ngộ sát); 6) Robbery (tạm dịch là ăn cướp); 7) Theft (ăn cắp); 8) Embezzlement (tạm dịch là biển thủ); 9) Prostitution (tạm dịch là tội măi dâm); 9) Forgery (tạm dịch là giả mạo giấy tờ hoặc chữ kư như những tội cổ phiếu giả); 10) Fraud (tạm dịch là gian lận); 11) Những tội về ma túy; 12) Những tội rửa tiền. Những tội vừa tŕnh bày không phải là toàn bộ tội được coi là tội ác có tích cách suy đồi đạo đức. Ngoài ra c̣n nhiều tội khác. Quí vị nên tham khảo với một luật sư thực thụ về Luật Di Trú để biết rơ thêm.

Mời quí bạn đọc theo dơi tiếp theo cách trục xuất thứ nh́ tức là “Trục Xuất Những Người Nào Đă Nhập Cảnh Hoa Kỳ,” cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Trục Xuất - Phần II.”

T́nh Quê
06-21-2010, 05:22 PM
Trục xuất - Phần 2


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Trục xuất tiếng Anh là Removal và trục xuất có hai loại. Loại trục xuất thứ nhất là “Removal Under Inadmissibility Grounds” theo điều luật 212 của Bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Loại trục xuất thứ nh́ là “Removal Under Deportation Grounds” theo điều luật 237 của Bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người nào đă nhập cảnh Hoa Kỳ.

Loại Trục Xuất Thứ Nh́ (Removal under Deportation Grounds) có 4 trường hợp xảy ra thường xuyên. Trường hợp thứ nhất là ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trường hợp thứ nh́ là khai gian với Sở Di Trú để hưởng quyền lợi di trú. Trường hợp thứ ba là không làm đúng điều kiện mà người đó đă cam kết với Sở Di Trú. Trường hợp thứ tư là những người không phải công dân Hoa Kỳ bị kết án phạm h́nh luật.

Trường hợp thứ nhất: Ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, trường hợp này xảy ra rất nhiều. Theo luật di trú, ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có rất nhiều trường hợp. Điển h́nh trong trường hợp du lịch, có người ở Hoa Kỳ quá thời hạn Sở Di Trú cho phép, hoặc người đó đi làm hay đi học trong khi giấy chiếu khán của người đó ở Hoa Kỳ là du lịch, và v́ vậy tự động người đó trở thành lưu trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Điển h́nh khác là trong trường hợp du học, có người chỉ đi học được một hoặc hai mùa sau đó bỏ học, hoặc đi làm mà không có giấy phép do Sở Di Trú cấp.

Trường hợp thứ hai: Khai gian với Sở Di Trú, hoặc ṭa đại sứ, hoặc ṭa lănh sự Hoa Kỳ, để được hưởng quyền lợi về di trú. Điển h́nh trong trường hợp diện Public Interest Parole (thường được gọi là diện PIP). Những người con là công dân Hoa Kỳ bảo lănh cho cha mẹ, khi cha mẹ được đi Hoa Kỳ, những người con c̣n ở lại trên 21 tuổi được đi theo cha mẹ nếu chưa có gia đ́nh. Theo luật di trú, không có gia đ́nh tức là không có vợ hoặc có chồng. Có những người khai với Sở Di Trú là họ không có vợ hoặc có chồng, sự thật người đó đă có gia đ́nh nhưng giấu để được đi Mỹ theo cha mẹ. Mười năm sau khi vào Mỹ, được thẻ xanh, người đó lại bảo lănh cho chồng hoặc cho vợ c̣n ở lại Việt Nam. Đương đơn dùng giấy hôn thú đă có trước khi qua Mỹ để nộp cho Sở Di Trú, v́ họ nghĩ rằng chuyện đó đă quá lâu, và hồ sơ đó chính phủ Mỹ không c̣n lưu giữ lại. Sau khi Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ bảo lănh và gửi hồ sơ cho lănh sự phỏng vấn. Lănh sự phát giác là người bảo lănh đă có hôn thú trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ, ṭa lănh sự sẽ chuyển những hồ sơ đó về Sở Di Trú để giải quyết. Khi nhận được những hồ sơ đó, Sở Di Trú bắt đầu tiến hành thủ tục trục xuất người đă làm đơn bảo lănh cho vợ hoặc chồng ở Việt Nam.

Trường hợp thứ ba: Không làm đúng điều kiện đă cam kết với Sở Di Trú. Trường hợp này tôi thấy xảy ra rất nhiều trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Công dân Hoa Kỳ về Việt Nam để lập gia đ́nh với một người ở Việt Nam, và sau đó làm đơn bảo lănh người ấy qua Hoa Kỳ. Theo luật di trú Hoa Kỳ, khi một công dân Hoa Kỳ bảo lănh cho chồng hoặc vợ để được sang Mỹ, người được bảo lănh phải chấp thuận điều kiện là chỉ có thẻ xanh tạm, có hiệu lực 2 năm thôi, khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, người công dân Hoa Kỳ cùng với người được bảo lănh phải làm đơn để xin thẻ xanh vĩnh viễn. Sở Di Trú chỉ cấp thẻ xanh nếu hai người vẫn c̣n hôn thú và vẫn c̣n chung sống với nhau như vợ chồng. Nếu khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, mà người được bảo lănh không được người bảo lănh làm đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn, th́ có thể sẽ bị trục xuất, ngoại trừ điều kiện đó được miễn.

Trường hợp thứ tư: Trường hợp của những người nào không phải là công dân Hoa Kỳ và đă bị kết án phạm h́nh luật. Tôi đă thấy nhiều trường hợp, có những người bị cáo về h́nh luật, đă chấp nhận plea bargain (điều đ́nh) với District Attorney, hoặc nhận tội, dù người đó có tội hay không, v́ họ nghĩ rằng, ở tù vài tháng sau đó thêm vài năm tù treo là xong, họ muốn chấm dứt sự đối đầu với pháp luật, để bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng thật ra chính v́ những sự nhận tội cho xong đó, hoặc chấp nhận điều đ́nh đó, lại có thể làm cho họ bị trục xuất.

Một phần trong điều luật 237 nói rằng, khi người thường trú nhân phạm tội Moral Turpitude (tạm dịch là có tính cách suy đồi đạo đức) trong ṿng 5 năm được sự thường trú và tội đó có thể bị án tù một năm trở lên th́ sẽ bị trục xuất. Quí vị nên chú ư rằng có thể bị án tù một năm trở lên chứ không phải là bị án tù một năm trở lên. Nghĩa là dù rằng đương sự bị án 6 tháng nhưng tội đương sự phạm phải có thể bị phạt 1 năm tù trở lên, đương sự cũng sẽ bị trục xuất.

Một phần khác trong điều luật 237 nói rằng, nếu đương sự bị phạm 2 tội có tính cách suy đồi đạo đức th́ đương sự có thể bị trục xuất. Theo điều luật này, nếu đương sự phạm 2 tội ăn cắp vặt sẽ bị trục xuất.

Một phần trong điều luật 237 nói rằng, nếu đương sự bị phạm tội được coi là aggravated felony th́ sẽ bị trục xuất. Những tội được coi là aggravated felony là: 1) Murder (giết người), 2) rape (hăm hiếp), 3) ăn cướp và bị án trên một năm, 4) Buôn lậu ma túy, 5) Buôn lậu vũ khí, 6) Những tội hành hung và bị án tù trên một năm, 7) Những tội giả mạo chữ kư hoặc giấy tờ và bị án tù trên một năm, 8) Những tội gian lận và sự thiệt tḥi cho nạn nhân trên $10,000.

Những tội nêu trên chỉ là một phần của những tội có thể bị trục xuất và sự tŕnh bày trên không bao gồm tất cả tội mà đương sự có thể bị trục xuất. Đương sự nên tham khảo với một luật sư thực thụ về luật di trú để biết rơ thêm.

Bản tin chiếu khán cho tháng 7 năm 2010.

Ưu tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 7 năm 2008, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 9 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho con đă có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

T́nh Quê
07-02-2010, 03:21 PM
Bảo Lănh Diện Vợ Chồng
Để nộp đơn xin chiếu khán (visa) cho người hôn phối, đ̣i hỏi căn bản đầu tiên là nộp một bản sao hôn thú. Nếu qúy vị hoặc người hôn phối của qúy vị đă từng kết hôn trước đây, qúy vị cần nộp các bản ly dị cho thấy những cuộc hôn nhân trước đây đă kết thúc hợp pháp.

Những vấn đề đang xảy ra trong những cuộc phỏng vấn cấp chiếu khán ở Sài G̣n đă đưa đến hai quan điểm trái ngược nhau. Qúy vị và người hôn phối của qúy vị đều biết rất rơ quan hệ hôn nhân chân thật của ḿnh. Nhưng với quan điểm khác, nhân viên Lănh sự đến nơi phỏng vấn với ư nghĩ tất cả hồ sơ bảo lănh diện hôn thê, hôn phu và diện vợ, chồng đều có khả năng toan tính giả mạo. Chính v́ thế, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự chứng minh liên hệ trong sáng của người bảo lănh và người được bảo lănh.

V́ có yếu tố con người trong việc quyết định nên không thể tiên liệu kết quả cuộc phỏng vấn sẽ ra sao. Nhân viên lănh sự có thể mệt mỏi hay nhàm chán và có thể quyết định không xem xét tất cả những bằng chứng đă được nộp. Nhân viên thông dịch Việt Nam cũng có thể mỏi mệt và có thể nhầm lẫn trong việc thông dịch những câu trả lời của người được phỏng vấn. Thêm vào đó là khu vực phỏng vấn luôn ồn ào và người được bảo lănh thường rất căng thẳng.

Những lư do nào thường xảy ra cho những hồ sơ bị Lănh sự từ chối? "Liên lạc không nhiều" có thể là lư do thông thường nhất. Điều có thể là do không có nhiều hóa đơn điện thoại, hoặc email, hay h́nh ảnh nộp cho Lănh sự. Cũng có thể là hai người chưa hiểu biết nhau lâu dài trước khi kết hôn. Hay cũng có thể là người bảo lănh không có nhiều chuyến đi Việt Nam thăm người hôn phối của ḿnh.

Nhưng bao nhiêu mới là "đủ"? Không có cách nào có thể tiên đoán được điều này. Nó hoàn toàn dựa vào sự "cảm nhận" của nhân viên Lănh sự.

Lư do từ chối khác cũng thường xảy ra là "những h́nh ảnh nộp cho thấy hai người chỉ ở chung với nhau vài ngày". Điều này có nghĩa là qúy vị không nên chỉ dựa vào h́nh ảnh để mong hồ sơ được chấp thuận. Bạn cũng nên có biên nhận thuê khách sạn hay bản sao chứng nhận tạm trú ở điạ phương để chứng minh rằng cả hai người có nhiều thời gian ở bên nhau, hoặc chung sống với nhau, dù ngắn ngủi, sau khi kết hôn ở Việt Nam.

Người hôn phối có thể mô tả nơi của qúy vị sống ở Hoa Kỳ không? Người hôn phối có thể kể cho nhân viên Lănh sự tên người chủ nhân của qúy vị, tên bạn bè của qúy vị và tên những người thân của qúy vị ở Hoa Kỳ không? Người hôn phối có biết về sở thích, xe hơi, tiền lương, sinh hoạt trong đời sống của qúy vị không? Đúng, nhân viên Lănh sự luôn kỳ vọng người được bảo lănh phải biết tất cả về đời sống của qúy vị tại Hoa Kỳ, mặc dù người vợ, hay chồng, chưa hề ra khỏi nước Việt Nam.

Qúy vị có tổ chức lễ đính hôn không? Nếu không, tại sao? Bao nhiều khách tham dự tiệc cưới? Hai trăm? Ba trăm? Hầu hết nhân viên lănh sự kỳ vọng được xem bằng chứng về một tiệc cưới rất lớn!

Chính v́ những vấn đề gai góc kể trên, qúy vị cần tham vấn những chuyên viên đứng đắn và nhiều kinh nghiệm về lănh vực bảo lănh di trú, để có thể đạt được kết quả tốt đẹp nhất.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 7-2010

A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực)
B- Ưu tiên F1-1: Xét đến 01-04-2005 (Tăng 19 tuần)
C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 01-07-2008 (Tăng 24 tuần)
D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 01-05-2003 (Tăng 22 tuần)
E- Ưu tiên F3: Xét đến 01-09-2001 (Tăng 5 tuần)
F- Ưu tiên F4: Xét đến 01-01-2001 (Tăng 16 tuần)
G- Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

Hỏi Đáp Di Trú:

- Hỏi: Ngoài những giấy tờ và bằng chứng về sự liên hệ, có những yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhân viên Lănh sự trong cuộc phỏng vấn không?

- Đáp: Hầu hết các đương đơn đều căng thẳng trong cuộc phỏng vấn. Điều sẽ giúp ích rất nhiều cho vợ của qúy vị là sự tự tin, thoải mái và thái độ thân thiện, để giúp cho nhân viên Lănh sự thấy rằng cô ấy không có ǵ để dấu diếm và sự liên hệ vợ chồng rất trong sáng.

- Hỏi: Nếu Lănh sự từ chối hồ sơ, ngay cả sau khi đă nộp thêm bằng chứng, cả hai vợ chồng có thể làm ǵ?

- Đáp: Họ không nên bỏ cuộc. Hầu hết những cuộc hôn nhân chân thật sau cùng cũng đều được chấp thuận. Một lá thư khiếu nại có thể gửi cho Lănh sự. Nếu điều này không thành công, những khiếu nại, giải thích và thêm bằng chứng có thể nộp cho Sở di trú ở Hoa Kỳ. Điều này cần thêm thời gian, nhưng nếu việc khiếu nại được thực hiện một cách chuyên nghiệp thường sẽ đưa đến thành công.
Robert Mullins International

T́nh Quê
07-05-2010, 01:19 PM
VẤN ĐỀ BẢO LĂNH CON

I. Bảo Lănh Con Trưởng Thành

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lănh con đă ở tuổi trưởng thành (trên 21 tuổi), c̣n độc thân hoặc đă lập gia đ́nh. Một thường trú nhân có thể bảo lănh con trưởng thành c̣n độc thân.

Tất cả hồ sơ của cha mẹ bảo lănh con đ̣i hỏi một giấy tờ căn bản nhất đó là giấy khai sinh của người con cho thấy có tên của cha mẹ. Nếu việc đăng kư khai sinh trễ xảy ra, các bằng chứng thứ hai sẽ cần nộp, kèm theo một giấy xác nhận của chính quyền địa phương cho biết lư do việc đăng kư khai sinh bị chậm trễ.

Nếu một người cha công dân Mỹ bảo lănh một người con ngoại hôn (tức người cha và người mẹ của người con chưa bao giờ làm giấy hôn thú), và nếu người con không được hợp thức hóa trước 18 tuổi, người cha phải cung cấp bằng chứng cho thấy quan hệ cha con thật sự hiện hữu giữa người cha và người con trước khi người con 21 tuổi. Đây có thể bao gồm các bằng chứng đă sống chung với con, hỗ trợ con, hoặc phải cho thấy sự liên tục quan tâm của người cha trong sự phúc lợi của con.

Một công dân Mỹ có thể bảo lănh con chưa lập gia đ́nh. "Chưa lập gia đ́nh" có nghĩa là "chưa từng kết hôn", hoặc "đă kết hôn và đă ly dị". Những người con đă lập gia đ́nh có thời gian chờ đợi lâu hơn các con c̣n độc thân, thường phải chờ lâu hơn 4 năm. Chính v́ lư do này, một số người được bảo lănh đă xin ly dị, trở thành độc thân, để có thể rút ngắn thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, điều này sẽ ngay tức khắc gây nên sự chú ư và nhân viên lănh sự thường nghi vấn về việc ly dị này.

Một thường trú nhân có thể bảo lănh con trưởng thành chưa lập gia đ́nh, với thời gian chờ đợi khoảng từ 5 đến 7 năm. Nếu người bảo lănh không trở thành công dân Mỹ và nếu người con kết hôn trong thời gian chờ đợi, đơn bảo lănh sẽ tự động bị hủy bỏ. Con đă lập gia đ́nh sẽ phải chờ cho đến khi người bảo lănh trở thành công dân Mỹ và nộp đơn bảo lănh mới.

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lănh con đă kế hôn và gia đ́nh của người con này. Vấn đề của hầu hết hồ sơ thuộc diện này là một số trẻ em trong gia đ́nh có thể lên 21 tuổi trước khi có thể nộp đơn xin chiếu khán (visa). Nếu điều này xảy ra, Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em có thể giúp.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Nếu người cha muốn bảo lănh con ngoại hôn, liệu ông ta có thể chỉ cần thử quan hệ di truyền huyết thống (DNA) để chứng minh về sự liên hệ cha-con?

- Đáp: Vấn đề không đơn giản như vậy. Sở di trú đ̣i hỏi nhiều hơn bằng chứng liên hệ huyết thống. Họ cũng yêu cầu bằng chứng về sự liên hệ cha-con thật sự. Các bằng chứng có thể bao gồm thư tín liên lạc, h́nh ảnh, biên nhận gửi tiền cho con, bằng chứng các cuộc thăm viếng con cái, và tên của người cha trên khai sinh của con và trên hồ sơ trường học.

- Hỏi: Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA) có thể giúp các cháu nội ngoại của người bảo lănh ra sao khi các cháu lên 21 tuổi?

- Đáp: Trong nhiều trường hợp, số tuổi có thể được giảm theo thời gian hồ sơ bảo lănh chờ duyệt xét ở sở di trú trước khi được chấp thuận. Thí dụ, nếu sở di trú mất 3 hay 4 năm để duyệt xét đơn bảo lănh, th́ thời gian này có thể được trừ vào tuổi của đứa trẻ.

Robert Mullins International

II.Bảo Lănh Con Ngoại Hôn


Đôi khi, có những em bé được sinh ra ngoài hôn thú, do sự liên hệ ngắn ngủi giữa người mẹ ruột và người cha "Việt kiều" nào đó. Hoặc, vấn đề nhận con nuôi của công dân Mỹ không thể thực hiện trong lúc này, nên chúng ta vẫn nghe thấy có một số phụ nữ ở Việt Nam sẵn sàng "đẻ hộ" để sinh con "dùm" cho những cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ không thể có con.

Bảo lănh một đứa trẻ sinh ngoài hôn thú ở Việt Nam đ̣i hỏi rất nhiều giấy tờ, nhưng phần lớn đều thành công nếu người mẹ ruột đồng ư kư giấy cho phép đứa bé được xuất cảnh sang Hoa Kỳ để sinh sống với người cha ruột. Thử nghiệm liên hệ huyết thống (DNA) thường được yêu cầu thực hiện nhưng không chỉ là đ̣i hỏi duy nhất. Lănh sự Hoa Kỳ c̣n đ̣i hỏi nhiều bằng chứng cho thấy người cha đă ở Việt Nam trong thời gian người mẹ cấn thai, và người cha đă từng cư ngụ ở Mỹ trên 5 năm. Khai sinh của đứa bé có tên cha cũng là điều cần thiết, nhưng đôi khi qúy vị sẽ phải trả một vài lệ phí khá cao cho dịch vụ này ở Việt Nam.

Nếu người cha công dân Mỹ nộp đơn Thông Báo Lănh Sự Về Việc Sinh Con Ở Ngoại Quốc với Lănh sự Hoa Kỳ, đứa con có thể nhận được thông hành Mỹ và sử dụng để nhập cảnh Hoa Kỳ dễ dàng. Cách thứ hai, người cha có thể nộp đơn bảo lănh con ḿnh và đứa trẻ có thể trở thành công dân Mỹ sau khi đến Hoa Kỳ.

Sẽ khó khăn khăn hơn để bảo lănh con ở tuổi thiếu niên sinh ngoài hôn thú. Người cha sẽ phải nộp đơn bảo lănh đứa con. Khai sinh của người con và những bằng chứng khác có tên cha sẽ được yêu cầu bổ túc, hay phải có ít nhất một kết quả thử nghiệm DNA. Và Sở di trú có thêm một đ̣i hỏi khác, đó là người cha phải hợp pháp hóa đứa con trước khi con 18 tuổi. Nói cách khác, người cha phải chính thức công nhận người con và sự công nhận này phải được ghi chép trên khai sinh của người con.

Nếu người con không được hợp pháp hóa, Sở di trú sẽ yêu cầu các bằng chứng cho thấy sự liên hệ chân thật giữa cha-con hiện hữu giữa người cha và đứa con trước khi đứa con 21 tuổi. Bằng chứng này gồm có những chứng minh người cha từng sống với con, giúp đỡ con, hoặc những phương cách cho thấy người cha là lợi ích không ngừng trong đời sống của người con.

Nếu người cha không hề biết về sự hiện hữu của người con cho đến khi người con đến tuổi trưởng thành, có nghĩa là không thể cung cấp những bằng chứng thể hiện sự liên hệ cha-con chân thật, th́ người cha không thể bảo lănh cho con ḿnh được.

Hỏi Đáp Di Trú:

- Hỏi: Nếu một đứa trẻ sinh ngoại hôn và có thể nhận được thông hành Hoa Kỳ, liệu mẹ ruột của cháu có thể đi cùng với cháu đến Mỹ không?

- Đáp: Người mẹ không thể đến Mỹ cùng với con ḿnh được. Nếu người cha c̣n độc thân, ông ta có thể kết hôn với người mẹ ruột và bảo lănh bà. Hoặc, người mẹ ruột có thể được người thân ở Hoa Kỳ làm đơn bảo lănh.

- Hỏi: Nếu không có bằng chứng liên hệ giữa cha-con trước khi người con 21 tuổi, nhưng kết quả DNA chứng thực sự liên hệ ruột thịt, liệu người con có thể được cấp chiếu khán sang Hoa Kỳ không?

- Đáp: Bằng chứng về sự liên hệ huyết thống không đủ. Sở di trú c̣n đ̣i hỏi bằng chứng liên hệ thật sự cha-con trước khi người con trên 21 tuổi.
Robert Mullins International

T́nh Quê
07-30-2010, 11:05 PM
Lợi tức tối thiểu – Đồng Bảo Trợ - Trách nhiệm của người bảo trợ

Luật Di Trú luôn luôn thay đổi theo biến đổi về xă hội, kinh tế, chính trị. Trước khi đạo luật IIRAIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) ra đời năm 1996 th́ trợ cấp an sinh xă hội cho người di dân và tỵ nạn tương đối rộng răi và dễ dăi.

Cùng với những giới hạn về trợ cấp xă hội là những quy định mới về trách nhiệm cấp dưỡng của người bảo lănh cho người vào Mỹ theo diện di dân (immigrant visa) hay diện không- di- dân như du học hay du lịch (nonimmigrant visa). Trước khi có luật IIAIRA th́ chỉ có một mẫu bảo trợ (Affidavit of Support) là mẫu I-134 cho cả hai diên (di dân và không di dân). Nay có hai mẫu bảo trợ:


1/Mẫu I-134 dành cho người xin vào Mỹ theo diện không-di-dân như du lịch (B1/B2) hoặc du học (F-1) chẳng hạn. Trước kia mẫu I-134 phải thị thực chữ kư (notarize), nay mẫu mới không cần thị thực chữ kư của người bảo trợ (sponsor).


Người kư mẫu I-134 có trách nhiệm ǵ đối với người ḿnh bảo trợ? Xin trích một vài điều khoản trên mẫu I-134.


-Tôi thực hiện mẫu đơn này với mục đích cam kết với chính phủ Hoa Kỳ rằng người tôi bảo trợ sẽ không trở thành gánh nặng cho nước Mỹ.


- Tôi sẵn sàng đón nhận, duy tŕ và bảo trợ người đó cũng như bảo đảm người đó sẽ giữ nguyên quy chế không-di-dân (nonimmigrant status), và sẽ rời Mỹ trước khi hết thời hạn được phép tạm cư ở Mỹ.


- Mẫu I-134 sẽ được các cơ quan trợ cấp Food Stamps, SSI hoặc TANF của tiểu bang và liên bang truy cứu. Nếu người đó xin các trợ cấp này th́ lợi tức và tài sản của tôi sẽ được tham khảo để cứu xét đơn xin trợ cấp của người đó.

V́ thời hạn cho phép cư trú tối đa của người vào Mỹ du lịch thông thường chỉ có 6 tháng nên những cam kết trên không ai cần quan tâm. Chỉ có sinh viên du học ở Mỹ là được phép ở Mỹ lâu dài nghĩa là cho đến khi hoàn tất việc học của ḿnh. Mục đích chính của mẫu I-134 là bảo đảm về phương diện luật pháp rằng chính phủ Mỹ không có trách nhiệm nuôi ăn ở cho người vào Mỹ theo diện không-di-dân hay nói khác đi là chính phủ Mỹ sẽ dùng mẫu I-134 để từ khước mọi trợ cấp cho người vào Mỹ theo diện không-di-dân.


Về chuyện bảo đảm (guarantee) rằng người ḿnh bảo trợ sẽ giữ nguyên quy chế không-di-dân th́ sao? Khi ta mời bố mẹ sang Mỹ du lịch, nếu ông/bà muốn ở lại Mỹ th́ Sở Di Trú vẫn cho phép ta bảo lănh cho họ xin thẻ xanh khi họ c̣n ở Mỹ nghĩa là họ không cần phải về bản xứ để được bảo lănh theo thủ tục bảo lănh thông thường.


Mặt khác nếu người ta bảo trợ trốn lại ở Mỹ bất hợp pháp th́ ta cũng chẳng có quyền hạn ǵ cấm cản họ cả. nên chính quyền không thể buôc ta phải có trách nhiêm về việc đó. Vả lại trong luật Di Trú làm ǵ có điều khoản nào cấm người vào Mỹ theo diện không-di-dân xin đổi sang diện di dân mà ngược lại luật Di Trú c̣n cho phép họ xin đổi từ quy chế không-di-dân sang quy chế di dân.


2/Mẫu I-864 dành cho người vào Mỹ theo diện di dân

Khi mới ban hành mẫu này người bảo trợ phải thị thực chữ kư, từ hai năm nay thị thực chữ kư trên mẫu này được miễn.


Mẫu I-864 là một “hợp đồng” (contract) giữa người bảo trợ và chính phủ Hoa Kỳ. Người kư mẫu I-864 có trách nhiệm bảo trợ cấp dưỡng người đó nghĩa là sẽ không để người đó trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Hay nói khác đi chính phủ Hoa Kỳ sẽ không có trách nhiệm trợ cấp cho người ḿnh bảo trợ.

Do đó, người vào Mỹ theo diện di dân sẽ không xin được các khoản trợ cấp chính phủ thuộc “means-tested “ như Food Stamps, SSI , welfare (TANF), Medicaid... nhưng vẫn có thể xin được các trợ cấp như ‘National Lunch and Child Nutrition Act’, chủng ngừa và thử nghiệm bệnh truyền nhiễm và trợ cấp “means-tested” thuộc Elementary and Secondary Education Act, Emergency Medicaid, cứu trợ hiện vật khẩn cấp và ngắn hạn (như cứu trợ thực phẩm, thuốc men, vật dụng cho băo lụt chẳng hạn.)

Bao giờ th́ người bảo trợ hết trách nhiệm.

Có 4 trường hợp:

-Khi người đó trở thành công dân Mỹ hoặc,

-Đă làm việc được 40 quarters (khoảng 10 năm) có đóng thuế lợi tức.

-Người đó qua đời.

- Người đó rời Mỹ vĩnh viễn hoặc bị trục xuất.

Xin lưu ư nếu người ḿnh bảo trợ là người phối ngẫu của ḿnh th́ sau khi ly dị ḿnh vẫn c̣n trách nhiệm bảo trợ (ngoại trừ các trường hợp nêu trên).

3/Lợi tức tối thiểu để bảo trợ.

Để đủ điều kiện kư mẫu bảo trợ th́ lợi tức của ḿnh phải bằng 125% mức lợi tức nghèo (Poverty Guide lines) của Liên Bang. Mức lợi tức này được ấn định hàng năm. Năm nay mức lợi tức tối thiểu để bảo trợ (tức 125% của Poverty Guide line), tùy theo số người trong gia d́nh người bảo trợ và số người ḿnh bảo trợ được tính như sau:

Số người trong gia đ́nh người bảo trợ: 1

Số người ḿnh bảo trợ: 1

Lợi tức tối thiểu:$18.212

Cứ thêm một ngưới ở bất cứ bên nào th́ cộng thêm $4.675.

Thí dụ gia đ́nh người bảo trợ có 2 người , bảo trợ 1 người , hoặc 1 người bảo trợ cho 2 người th́ lợi tức tối thiểu là: $18.212 + $4.675 = $22.887.

Ta có quyền cộng tất cả các lợi tức của vợ, chồng, con, bố mẹ, anh chị em nếu ở cùng một địa chỉ.

Trong trường hợp này th́ người bảo trợ chính (principal sponsor) phải điền mẫu I-864. Các thành viên có đóng góp lợi tức để bảo trợ phải điền mẫu I-864A , mỗi người một bản.

Ngoài ra , nếu lợi tức gia đ́nh không đủ th́ ta có thể nhờ thân nhân hoặc bạn bè (ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ) đồng bảo trợ (Joint sponsor). Người đồng bảo trợ cũng có thể dùng lợi tức của thân nhân ruột thịt nếu ở cùng địa chỉ cho đủ lợi tức quy định giống như ở trên.

Để chứng minh lợi tức th́ phải nộp các giấy tờ sau:

-Giấy khai thuế mới nhất kèm theo các mẫu W-2 hoặc 1099 – Chỉ cần giấy khai thuế của năm gần nhất , thay v́ 3 năm như trước.

-Giấy chứng nhận đang đi làm hoặc giấy chứng nhận đang là chủ của công ty của ḿnh (Certificate of Assumed Name)

-Copy bằng quốc tịch/passport hoặc thẻ xanh

-Copy hôn thú, nếu hai vợ chồng khai thuế chung và người phối ngẫu kư mẫu I-864A

-Copy khai sinh nếu người con điền mẫu I-864A.

4/ Thông báo về chiếu khán di dân của tháng 8 năm 2010:
F-1 (con độc thân của công dân Mỹ) 01 tháng 8 năm 2005
F-2A (vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi
của Thường Trú Nhân) 01 tháng 3 năm 2009
F-2B (con độc thân từ 21 trở lên của TTN): 02 tháng 01 năm 2004
F-3 (con có gia đ́nh của công dân Mỹ) 01 tháng 01 năm 2002
F-4 (anh chi em ruột của công dân Mỹ) 01 tháng 6 năm 2001

(*) Tác giả Hà Ngọc Cư hiện là Giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên lo về di dân và tị nạn, văn pḥng tại: 2701 Fannin, Suite # 100-107, Houston, TX 77002. ĐT: (713) 651-0371. Fax: (713) 715-5801

T́nh Quê
08-23-2010, 02:22 PM
Lịch Visa tháng 09/2010
- Diện F1 .: 01/01/2006 -----> tăng 5 tháng
- Diện F2A: 01/01/2010 -----> tăng 10 tháng
- Diện F2B: 01/01/2005 -----> tăng 12 tháng
- Diện F3 .: 01/03/2002 -----> tăng 2 tháng
- Diện F4 .: 15/10/2001 -----> tăng 4 tháng rưỡi

T́nh Quê
09-02-2010, 09:55 PM
Lệ phí Visa và di trú rủ nhau leo thang

Trong mấy tuần nay Bộ An Ninh Quốc Nội bỗng băi xử hàng ngàn vụ cư dân bất hợp pháp bị đưa ra ṭa án di trú (immigration court) v́ phạm tội. Lư do ‘tha tào’ hàng ngàn vụ là ṭa di trú bị ứ đọng tới 248,000 hồ sơ, riêng Texas đă có 23,000 hồ sơ chờ giải quyết. Hành động “tha tào” này khiến nhiều luật sư thụ lư sững sờ và “hưng phấn”.

Chưa bao giờ Sở Di Trú “xử đẹp” như vậy! Các tổ chức chống di dân bất hợp pháp và chính trị gia bảo thủ lên án chính quyền Obama đang thi hành một chính sách “ân xá cộng hậu” (backdoor amnesty).

Mark Krikoran, giám đốc điều hành tổ chức Center for Immigration Studies, một tổ chức chủ trương giới hạn di dân, nói rằng chính quyền không muốn thi hành luật pháp đối với người di dân lậu.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118279-visa-usa-400.jpg
Lệ phí passport kể từ 01/08/2010 là $110.

Thượng nghị sĩ John Cornyn (Texas) chỉ trích TT Obama đă không thực hiện lời hứa cải tổ luật di trú khi tranh cử và tuyên bố rằng nếu TT Obama không xét xử các cư dân bất hợp pháp phạm tội th́ chính quyền địa phương không c̣n lựa chọn nào khác ng̣ai việc tự thi hành luật pháp, hàm ư sẽ bắt chước tiểu bang Arizona ban hành luật di trú riêng (Luật Di Trú của Arizona đă bị ṭa án liên bang đ́nh chỉ).

Một số nhân viên thuộc bộ phận ICE (Immigration and Custom Enforcement, bộ phận thi hành luật di trú và quan thuế) cũng cho rằng ṭa di trú đă làm cho công tác truy t́m các cư dân lậu phạm tội của họ trở nên vô nghĩa.

Trong thực tế cư dân lậu can tôi chỉ được băi miễn xử án nếu phạm khinh tội (misdemeanor) và vẫn là cư dân bất hợp pháp, không được cấp số an sinh xă hội, không được cấp giấp phép làm việc, họ chỉ tạm thời không bị trục xuất. Cư dân lậu can tội đại h́nh, như trộm cắp, buôn bán, sử dụng ma túy, hay vũ khí, hiếp dâm, sử dụng bạo lực, DWI, ….., nghĩa là can tội “felony” không được hưởng sự “khoan hồng” này. Mặt khác riêng năm 2009, Sở Di Trú đă trục xuất 400.000 di dân phạm tội, tức khỏang 4% trong tổng số gần 12 triệu người di dân bất hợp pháp đang cư trú trên đất Mỹ.

Kinh tế xuống, lệ phí lên

Bộ Ngọai Giao đă bắt đầu tăng lệ phí Visa.

•Lệ phí visa du lịch từ $100 lên $140

•Lệ phí duyệt xét mẫu I-864 tăng từ $70 lên $88

•Lệ phí duyệt mẫu DS-230 từ $400 lên $404.

Lệ phí passport kể từ 01/08/2010 là $110

Trong khi đó Sở Di Trú cũng loan báo sẽ áp dụng lệ phí mới cho một số mẫu đơn, nhưng chưa ấn dịnh ngày thi hành. Sau đây là lệ phí Sở Di Trú dự định tăng:

1/I-130 : $420 (lệ phí hiện hành là $355)

2/I-131: $360 (hiện tại $305) chưa kể lệ phí lăn tay ($80)

3/I-485: $985 (hiện tại $930) chưa kể lệ phí lăn tay

4/I-751: $505 (hiện tại: $465) chưa kể lệ phí lăn tay

5/N-400 : không tăng

6/N-600: $600 (hiện tại: $460)

Hà Ngọc Cư

Thông Báo Chiếu Khán Di Dân của Tháng 9/2010
F-1 (con độc thân từ 21 trở lên của công dân Hoa Kỳ: 01/01/2006
F-2A (vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân): 01/01/2010
F-2B (con độc thân từ 21 tuổi trở lên của TTN) : 01/01/2005
F-3 (Con có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ): 01/03/2002
F-4 (anh chị em của công dân Hoa Kỳ): 15/10/2001

T́nh Quê
09-07-2010, 09:36 PM
Kháng cáo hồ sơ bảo lănh bị Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ từ chối - Phần 1

Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, ṭa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “T́m Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 226,388 luật sư nhưng chỉ có 151 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lănh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Vấn đề hồ sơ lập hôn thú giả để hưởng quyền lợi di trú hoặc ly dị giả để hưởng diện ưu tiên cao hơn không phải là một vấn đề mới mẻ và cũng không lạ ǵ đối với Sở Di Trú Hoa Kỳ và Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ. Liên tiếp trong những thời gian qua, Bộ An Ninh Nội Chính và Bộ Tư Pháp đă liên tiếp khám phá ra các vụ gian lận hồ sơ di trú, đặc biệt là những diện hôn phu hôn thê và diện bảo lănh vợ chồng từ Việt Nam. Chính quyền Hoa Kỳ nhận xét đây là những tổ chức được thành lập nhằm mục đích lường gạt không những đối với những người muốn định cư Hoa Kỳ và với chính quyền Hoa Kỳ. Đó là những hồ sơ công dân Hoa Kỳ sang Trung Quốc, trong một chuyến đi khoảng vài tuần, lập hôn thú với 2, 3, hoặc 4 người khác nhau. Hay những hồ sơ công dân Hoa Kỳ đi Việt Nam làm hôn thú giả để bảo lănh người đó sang Hoa Kỳ. V́ lư do đó việc thẩm định hồ sơ cấp chiếu khán đă trở nên rất khó khăn và khá nhiều hồ sơ bị từ chối sau khi được Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam phỏng vấn. Trong những hồ sơ bị từ chối, có một số hồ sơ bị từ chối một cách oan uổng v́ đương đơn bị sĩ quan phỏng vấn hiểu lầm hoặc Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ dựa vào một lư do vô lư hay bằng chứng không cụ thể. Cho nên trong trường hợp này, đương sự phải làm những ǵ để khiếu nại hoặc kháng cáo cho hữu hiệu.

Trước khi vào đề tài nói trên, tôi sẽ tŕnh bày một cách tổng quát về những hồ sơ bảo lănh và thủ tục từ chối chiếu khán của Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ và thủ tục Sở Di Trú Hoa Kỳ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lănh. Sau khi hồ sơ bảo lănh được Sở Di Trú Hoa Kỳ chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển qua cho National Visa Center (tức là Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia) để bắt đầu thủ tục xét cấp chiếu khán. Sau khi thủ tục được hoàn tất, National Visa Center sẽ chuyển hồ sơ cho Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ để phỏng vấn người thừa hưởng.

Khi Sở Di Trú Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bảo lănh thân nhân họ chỉ xác định sự liên hệ gia đ́nh, theo luật pháp, giữa người bảo lănh và người thừa hưởng mà thôi. Nghĩa là hồ sơ bảo lănh theo diện vợ chồng, hôn thú của người vợ và người chồng có hợp pháp hay không? Nếu người vợ hoặc người chồng có lập hôn thú trước đây th́ họ phải ly dị trước khi họ lập hôn thú với người phối ngẫu hiện tại. Đối với hồ sơ hôn phu hôn thê, người bảo lănh phải chứng minh rằng họ đă gặp mặt người thừa hưởng trong ṿng 2 năm trước khi nộp đơn, cả hai đương sự được tự do lập thú với nhau và hôn thú phải được đăng kư trong ṿng 90 ngày từ ngày người thừa hưởng đặt chân đến Hoa Kỳ. Khi hội đủ điều kiện của diện bảo lănh th́ Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ chấp thuận hồ sơ đó.

Khi Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ phỏng vấn và xem xét hồ sơ, họ sẽ đi sâu hơn vào vấn đề. Trách nhiệm của Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ là cấp chiếu khán. Họ sẽ xem xét sự liên hệ gia đ́nh của hai người có phải chân thật hay không và người thừa hưởng có bị lọt vào một trong những điều luật cấp nhập cảnh Hoa Kỳ hay không. Khi Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ quyết định không cấp chiếu khán v́ một lư do nào đó, th́ Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ sẽ trả hồ sơ đó về cho Sở Di Trú để từ chối, v́ Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ chỉ có quyền xem xét cấp chiếu khán và quyền xem xét hồ sơ bảo lănh là của Sở Di Trú. Sở Di Trú là cơ quan xem xét và chấp thuận hồ sơ bảo lănh lúc đầu, cho nên chỉ có Sở Di Trú Hoa Kỳ mới có quyền từ chối hồ sơ bảo lănh.

Theo thủ tục th́ sau khi người sĩ quan phỏng vấn của Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ quyết định từ chối không cấp chiếu khán, hồ sẽ được chuyển qua cho người cấp trên của người phỏng vấn để duyệt lại. Khi người cấp trên của người phỏng vấn đồng ư với sự từ chối đó th́ hồ sơ sẽ được chính thức trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Thời gian từ lúc người thừa hưởng được phỏng vấn đến khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể kéo dài đến 6 tháng. Có nhiều trường hợp bị lâu hơn là v́ Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ muốn điều tra thêm để họ có đầy đủ chứng từ trước khi họ từ chối và trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hồ sơ gian lận và họ sẽ cho người điều tra ra tận nhà của người thừa hưởng để thăm ḍ và hỏi han hàng xóm của người thừa hưởng.

Sau khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi thông báo cho người bảo lănh là họ đă nhận được hồ sơ trả về và họ sẽ thông báo quyết định cho người bảo lănh vào thời gian sắp tới. Thời gian chờ đợi từ lúc Sở Di Trú Hoa Kỳ nhận được hồ sơ tới khi họ thông báo quyết định mất khoảng 6 tháng đến 1 năm v́ những hồ sơ bị trả về không phải là những hồ sơ ưu tiên. Thông báo quyết định của Sở Di Trú Hoa Kỳ được gọi là The Notice of Intent to Revoke (tức là thông báo ư định thu hồi sự chấp thuận). Khi Sở Di Trú gửi thông báo đó ra, họ chỉ cho người bảo lănh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Người bảo lănh chỉ có 30 ngày để trả lời và kèm theo những chứng từ để chứng minh sự liên hệ gia đ́nh của họ và trong trường hợp người bảo lănh không trả lời hoặc trả lời sau 30 ngày đó th́ Sở Di Trú sẽ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lănh đó.

Mời quí bạn đọc theo dơi tiếp theo đương sự phải làm những ǵ để khiếu nại hoặc kháng cáo cho hữu hiệu, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, với đề tài “Kháng Cáo Hồ Sơ Bảo Lănh Bị Ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ Từ Chối - Phần II.”
Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương

T́nh Quê
09-19-2010, 10:20 PM
96 Người Phạm Luật Di Trú Bị Trục Xuất Về Á Châu

- Gồm công dân của các nước Việt Nam, Phi Luật Tân, Cam Bốt, Mă Lai, Nam Dương và Nhật Bản

Trong tháng 6 năm 2010 vừa qua, Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) loan báo họ sẽ huỷ bỏ những hồ sơ di trú đang chờ duyệt xét để trục xuất những ngoại kiều bất hợp pháp nhưng không có hồ sơ phạm tội. Sự thay đổi này cho thấy chính phủ Obama sau cùng đă nhận thấy những kết quả thực tế liên quan đến việc trục xuất những cư dân đă từng ở nước Mỹ lâu dài.

Trong quá khứ, Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ đôi lúc đă có những hành xử không công bằng và chưa xem xét kỹ lưỡng khi tiến hành thủ tục trục xuất. Một số ngoại kiều bất hợp pháp nào đó đă từng có tiểu sử phạm tội đại h́nh th́ nên bị trục xuất, nhưng Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ vẫn áp dụng tiến tŕnh này cho tất cả di dân bất hợp pháp, mặc dù những người này vẫn đang làm việc chăm chỉ và tuân theo luật lệ của chính phủ Hoa Kỳ.

Những lợi ích hiển nhiên sẽ mang lại cho chính phủ liên bang và đất nước Hoa Kỳ khi ưu tiên giải quyết những hồ sơ cần thiết nhằm mang lại sự ổn định cho đất nước. Những người phạm tội đại h́nh cần phải trục xuất, c̣n tất cả ngoại kiều bất hợp pháp nhưng không phạm tội th́ không nên bị đưa vào diện bị trục xuất. Đó là lư do tại sao Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ gần đây đă quyết định huỷ bỏ các thủ tục trục xuất đối với những cư dân tuân theo luật pháp. Thay vào đó, họ sẽ chỉ giải quyết những người có thể đe dọa sự ổn định xă hội.

Văn pḥng Luật sư Steve Lopez ở miền Nam tiểu bang California vừa gửi đến Văn pḥng Tham vấn Di trú Robert Mullins International một bản tin quan trọng vừa được Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ phổ biến trên trang nhà điện tử của họ. Bản tin này cho biết trong một chuyến bay thuê bao đặc biệt khởi hành từ thành phố Seattle, thuộc tiểu bang Washington, ngày 31 tháng 8 năm 2010 vừa qua, Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ đă gửi trả 96 người vi phạm luật di trú về lại các nước Việt Nam, Phi Luật Tân, Cam Bốt, Mă Lai, Nam Dương và Nhật Bản. Trong số này có 66 người đă phạm những tội h́nh sự nghiêm trọng ở Hoa Kỳ.

Đây là vụ trục xuất đầu tiên đối với một công dân Việt Nam ở Mỹ kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam kư kết hiệp định về vấn đề trục xuất.

Văn Pḥng Thi Hành Luật Và Thực Hiện Lệnh Trục Xuất thuộc Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ đă sắp xếp chuyến bay nhằm hồi hương 1 công dân Việt Nam, 66 công dân Phi Luật Tân, 18 công dân Nam Dương, 5 công dân Cam Bốt, 4 công dân Mă Lai và 2 công dân Nhật Bản về lại những quốc gia liên hệ. Nhóm người này gồm 79 đàn ông và 17 phụ nữ. Những người này nằm dưới sự kiểm soát của Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ ở nhiều nơi khác nhau trên toàn quốc Hoa Kỳ và bị quản thúc ở nhiều trung tâm giam giữ khác nhau trước khi được chuyển đến Trung Tâm Giam Giữ Vùng Tây Bắc thuộc thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, và ở đây ngắn hạn trước khi bị trục xuất.

Trong số này có 66 người từng phạm những tội nghiêm trọng khi sinh sống ở Hoa Kỳ. Tội trạng của họ bao gồm các tội giết người, tàng trữ và buôn bán ma túy nghiêm trọng, hiếp dâm và những tội t́nh dục khác, hành hung có tính nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí, ăn cướp và đột nhập gia cư cướp bóc có ở cấp đại h́nh.
Ông John Morton, Giám đốc Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan nói rằng: "Trong năm nay, Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan kỳ vọng sẽ trục xuất một số lớn những ngoại kiều phạm tội ra khỏi nước, và các chuyến bay thuê bao đặc biệt như hiện nay sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện công tác này". Ông c̣n cho biết: "Hoa kỳ hoan nghênh người di dân tôn trọng pháp luật, nhưng các công dân ngoại quốc vi phạm luật và gây tội ác trong các cộng đồng của chúng ta sẽ được cảnh cáo rằng Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi phương cách để t́m ra họ và gửi trả họ về nguyên quán".
Các nhân viên Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ và nhân viên y tế thuộc Phân Khu Dịch Vụ Y Tế Di Trú đă tháp tùng những người bị trục xuất trên chuyến bay kể trên.

Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ thường dùng các chuyến bay thuê bao đặc biệt để chở các ngoại kiều bị trục xuất sau khi bị một vị chánh án di trú ra án lệnh sau cùng. Với sự tiến hành của các nhân viên Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ và Văn Pḥng Thi Hành Luật Và Thực Hiện Lệnh Trục Xuất, những chuyến bay thuê bao sẽ giúp cơ quan này có thể hồi hương những người bị trục xuất với số lượng lớn, trong một phương cách hữu hiệu, nhanh chóng và nhân đạo.
Trong suốt 11 tháng của tài khóa 2010, Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan đă trục xuất hơn 350.000 người khỏi Hoa Kỳ, gần một nửa số người này đă phạm những tội ác nghiêm trọng.Tuy nhiên, liệu tất cả những ngoại kiều có hồ sơ phạm tội sẽ bị trục xuất không? Không. Một số ngoại kiều vi phạm một số tội nào đó có thể kháng lệnh trục xuất nếu họ tin rằng luật sư của họ không cố vấn những lời khuyên đúng đắn trước ṭa di trú, hoặc họ đang chuẩn bị hồ sơ để ra ṭa di trú. Tối Cao Pháp Viện đă nói rằng một luật sư bào chữa phải cung cấp những thông tin đầy đủ và đúng đắn về vấn đề trục xuất.
Bây giờ là lúc nên tham vấn một luật sư chuyên nghiệp nếu qúy vị nhận được lệnh trục xuất, hoặc nếu qúy vị đang đối diện với nguy cơ bị trục xuất. Nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam đă trở thành hiện thực, nhưng luật di trú mới có thể giúp qúy vị.

Muốn biết thêm thông tin về vấn đề này, có thể truy cập trang nhà điện tử www.ice.gov.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 10-2010

A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực)

B- Ưu tiên F1-1: Xét đến 15-02-2006 (Tăng 6 tuần)

C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 01-04-2010 (Tăng 12 tuần)

D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 01-04-2005 (Tăng 12 tuần)

E- Ưu tiên F3: Xét đến 01-05-2002 (Tăng 8 tuần)

F- Ưu tiên F4: Xét đến 01-12-2001 (Tăng 6 tuần)

G- Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

Hỏi Đáp Di Trú:

- Hỏi: Tôi nghe nói sở di trú đă thực hiện việc trục xuất một công dân Việt Nam về Việt Nam, điều này đúng không?

- Đáp: Đúng. Người Việt Nam này đă bị trục xuất trên chuyến bay ngày 31 tháng 8 năm 2010.

- Hỏi: Tại sao sở di trú gửi trả họ về nước? Tôi có nghe rằng sở di trú dưới chính quyền Obama đă tuyên bố rằng họ sẽ giúp những người bị lệnh trục xuất, phải không?
- Đáp: Mặc dù chính sách thay đổi, nhưng luật di trú th́ chưa. Chính phủ Obama đă yêu cầu các vị chánh án và luật sư di trú phải ưu tiên xem xét việc truy tố những đối tượng bị trục xuất. Hiện vẫn c̣n những tranh căi về vấn đề này giữa các vị chánh án và luật sư di trú để t́m ra những điểm tương đồng.
- Hỏi: Tội bị tội ăn cắp vào năm 1995. Luật sư của tôi không hề nói tôi sẽ bị trục xuất. Tôi hiện có hai đứa con. Tôi có thể làm ǵ bây giờ?
- Đáp: Vào tháng 5 năm 2010 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện đă thông qua một án lệnh nói rằng nếu qúy vị không được luật sư cố vấn về t́nh trạng tội của ḿnh theo luật di trú, qúy vị có quyền xin trở lại ṭa án tiểu bang, xin hủy bỏ tội và hủy bỏ lệnh trục xuất.

- Hỏi: Tôi vừa nhận được Lệnh Tŕnh Diện từ chánh án di trú, tuy nhiên, tôi chưa hề có tiền án, vậy tôi phải làm sao?
- Đáp: Mặc dù chính sách áp dụng cho những người phạm tội hơn là những người không phạm tội. Nhưng thực tế cho thấy việc qúy vị phải tŕnh diện truớc một chánh án di trú sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Qúy vị sẽ bất lợi nếu không được một luật sư giàu kinh nghiệm đại diện cho ḿnh, v́ chỉ có luật sư mới có thể giúp qúy vị đ̣i hỏi những luật mà qúy vị được hưởng. Tại sao lại tạo sự nguy hại bằng cách từ chối sự trợ giúp mà qúy vị đượng quyền có?

Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

T́nh Quê
09-29-2010, 01:03 PM
Thông tin họp của NVC và AILA - Tin tốt cho Fs

Sau đây là tóm tắt cuộc họp giữa Hiệp hội Luật sư Nhập cư Hoa Kỳ và đại Diện NVC. NVC cho biết có nhiều dự đoán tích cực về các diện F của chúng ta mà đặc biệt là VB của F2A và 2B sẽ tiến rất nhanh trong các tháng tới.

Các bạn t́m hiểu thêm nha.

Dự đoán lịch visa (VB) và cập nhật thông tin từ ông Charles Oppenheim (NVC)

Hôm qua văn pḥng của chúng tôi tham dự phiên thảo luận tại Washington DC được tổ chức giữa Hội Luật Gia Về Nhập Cư Hoa Kỳ (AILA) với ông Charles Oppenheim. Ông Oppenheim phụ trách Bộ phận Visa tại Bộ Ngoại giao Mỹ chuyên về quản lư và báo cáo liên quan đến visa nhập cư. Đối với nhiều người, ông chỉ đơn giản được biết đến là người chịu trách nhiệm hàng tháng và hàng năm phân bổ số lượng thị thực nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện gia đ́nh và lao động (thẻ xanh). Ông cũng là người chuẩn bị và công bố các bản tin visa hàng tháng, thông tin mà chúng ta luôn chờ đợi vào mỗi tháng.

Chúng tôi yêu cầu các câu hỏi trên cơ sở các câu hỏi thường ngày mà khách hàng chúng tôi đưa ra cho chúng tôi như dự đoán lịch visa, khi nào một ngày ưu tiên cụ thể nào đó có thể đến hạn?. Kết quả là, thay mặt cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đánh giá cao cơ hội ông Oppenheim đă dành cho chúng tôi để có được một số thông tin trước về sự di chuyển của các ngày ưu tiên (PD).

Xu thế chung về việc cấp visa nhập cư

Ông Oppenheim lưu ư rằng trong diện visa xin nhập cư diện việc làm, số lượng người xin thẻ xanh nhiều hơn số lượng người được trông đợi trước đây (bởi v́ những người này sau khi nộp hồ sơ đă lập gia đ́nh và sinh con). Kết quả là theo thực tế nhiều hồ sơ EB-3 từ Ấn Độ, Trung Quốc hiện nay chuyển sang các hồ sơ diện EB-2. ông Oppenheim lưu ư rằng số thị thực diện nhập cư diện làm việc dự kiến sẽ vẫn bị tồn đọng dài hạn và di chuyển chậm.

Đối với trường hợp Visa nhập cư diện gia đ́nh, ông Oppenheim lưu ư rằng nhu cầu về visa thuộc các diện gia đ́nh (thấp), đặc biệt là diện FB2 thấp hơn nhiều so với dự đoán và kết quả là trong các tháng vừa qua diện FB2 đă tiến rất nhanh và dự kiến là sẽ tiếp tục tiến nhanh như vậy trong các tháng tới. Ông Oppenheim cho rằng sự dịch chuyển của FB2A như vậy là chưa từng có tiền lệ và đây là cơ hội hiếm có để nộp đơn xin Visa diện gia đ́nh.

Dự báo Visa Bulletin – Diện việc làm

Ông Oppenheim đă cung cấp một số dự đoán và mong đợi đối với chuyển dịch thị thực trong vài tháng tới. Xin lưu ư rằng đây là những dự báo ngắn hạn và tùy thuộc vào số lượng các đơn xin sẽ có kết quả số lượng thị thực trong vài tháng tới, ngày đáo hạn có thể thay đổi.

Diện Visa nhập cư việc làm EB-3 (phần c̣n lại của thế giới ROW). Diện này dự kiến sẽ di chuyển rất ít hoặc không thay đổi trong bản tin Visa tháng 11 năm 2010. Lư do là đang c̣n số lượng nhiều của các đơn đang chờ đợi xin thị thực trong diện này.

Diện Visa nhập cư việc làm EB-3 và EB-2 Trung Quốc. Hai loại này dự kiến sẽ di chuyển chậm hơn vài tháng tới – dự kiến di chuyển một hoặc hai tuần trong các bản tin thị thực trong các tháng tới.

Diện Visa nhập cư việc làm EB-3 Ấn Độ. Tương tự, thể loại này dự kiến sẽ di chuyển rất chậm trên các bản tin thị thực tiếp theo - có lẽ một hoặc hai tuần một tháng.

Diện Visa nhập cư việc làm EB-2 của Ấn Độ. Trong ngắn hạn diện này dự kiến sẽ không thay đổi hoặc di chuyển rất chậm (một tuần hoặc hơn) cho mỗi tháng. Điều này chủ yếu là do thực tế là có nhiều đơn xin diện EB-3 từ Ấn Độ (có khoảng 60.000 đơn EB-3 đang chờ giải quyết trường từ Ấn Độ) do vậy cần nhiều visa cho diện này.

Dự báo Visa Bulletin – Diện Gia đ́nh

Ông Oppenheim đă cung cấp một số dự đoán và mong đợi đối với sự di chuyển thị thực nhập cư diện gia đ́nh trong vài tháng tới. Không giống như các con số thị thực diện nhập cư làm việc, trong đó dự kiến sẽ tiến rất chậm trong vài tháng tới, số lượng thị thực diện gia đ́nh (sẽ tiến nhanh), đặc biệt là trong diện 2A dự kiến sẽ tiếp tục thường xuyên tiến tương đối nhanh chóng như vậy trong thời gian tới.

Visa nhập cư diện gia đ́nh FB 2A, theo ông Oppenheim, diện này có nhu cầu rất thấp trong những tháng vừa qua; theo đó, ông Oppenheim hy vọng rằng các diện 2A (vợ, chồng và các con của thường trú nhân) sẽ tiếp tục di chuyển tiếp và mạnh mẽ, trong tháng 2 năm 2011 diện này có thể đáo hạn hoặc gần như là đáo hạn.

Visa nhập cư diện gia đ́nh FB 2B. Tương tự như vậy, Diện 2B đă tiến nhanh hơn dự kiến do nhu cầu thấp, theo đó dự kiến diện này cũng sẽ tiến nhanh hơn trong thời gian tới.

Kết luận

Các ư kiến, b́nh luận và thông tin của Ông Oppenheim rất hữu ích để có được nhận thức chung về các ngày đáo hạn trong vài tháng tới. Mặc dù khách hàng của chúng tôi là các đương đơn diện việc làm bị thất vọng bởi dự kiến về chuyển động chậm của lịch visa. Tuy nhiên khách hàng của chúng tôi diện gia đ́nh nên xem xét việc chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ và nộp đơn xin nhập cư diện gia đ́nh, đặc biệt là trong các diện FB2A và FB2B được dự kiến sẽ tiến đáng kể trong gần tương lai.

http://www.cilawgroup.com/news/2010/09/ ... oppenheim/

T́nh Quê
09-29-2010, 01:32 PM
Mướn nhân công bất hợp pháp, bị h́nh phạt ǵ?

Hà Ngọc Cư /NguoiViet

Đa số tiểu thương Việt Nam tại Hoa Kỳ ít quan tâm tới việc thi hành các thể thức luật định khi mướn người làm cho đến khi tiệm Phở Việt House ở Virginia bị nhân viên ICE bố ráp mới giật ḿnh.

ICE tức ‘Immigration and Customs Enforcement’, bộ phận thi hành luật di trú và quan thuế, thuộc Department of Homeland Security , tức Bộ An Ninh Quốc Nội.

Nhiều tiệm ăn, nhà hàng do người Việt làm chủ thuê người Việt hoặc người Mễ mà không tuân thủ luật kiểm tra quyền làm việc của họ hoặc v́ lợi nhuân đă cố t́nh thuê mướn người một cách bất hợp pháp. Để tránh tai bay vạ gió trước khi mướn người làm, ta phải hiểu rơ các thể thức thuê mướn công nhân được quy định bởi luật pháp.

Năm 1986, Quốc Hội ban hành luật IRCA (Immigration Reform and Control Act of 1986) nhằm chấm dứt nạn thuê mướn người không có quyền làm việc trên đất Mỹ và ấn định h́nh phạt đối với chủ nhân thuê hoặc tiếp tục sử dụng người không được phép làm việc ở Mỹ, như cư dân lậu, du khách, sinh viên du học không có giấy phép của Sở Di Trú (Citizenship and Immigration Service, viết tắt là CIS , trước kia là Immigration and Naturalization Service, viết tắt là INS)…

Đến năm 1996, đạo luật IIRIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996) tu chính một số điều khoản trong IRCA và giảm thiểu một số giấy tờ trong thủ tục Kiểm Tra Quyền Được Làm Việc (Employment Eligibility Verification) trên Mẫu I-9.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/120208-I-9-400.jpg

Mẫu đơn I-9 có thể lấy từ website của USCIS (www.uscis.gov) hoặc vào Google , t́m mục I-9 Handbook. (H́nh: NV)


Theo đạo luật IRCA, chủ nhân ở Mỹ không được cố t́nh thuê mướn công nhân không có quyền làm việc trên nước Mỹ trong 3 trường hợp sau:

1.Thuê mướn, tuyển mộ, giới thiệu để lấy lệ phí , một ngọai kiều mà ḿnh biết rơ rằng người đó không được phép làm việc ở Mỹ.
2.Tiếp tục thuê mướn một ngọai kiều mà ḿnh biết rơ rằng người đó sẽ không được phép làm việc ở Mỹ.
3.Thuê mướn công nhân (là công dân Mỹ hay ngọai kiều) mà không tuân thủ thể thức lưu hồ sơ như quy định bởi đạo luật Immigration and Nationality Act of 1952 (INA)
Dưới đây là cách thức thi hành thể thức luật định khi mướn một công nhân.

Bước 1:

Chủ nhân phải buộc ứng viên (người xin việc) xuất tŕnh các giấy tờ chứng minh rằng người đó được quyền làm việc ở Hoa Kỳ. Các lọai giấy tờ hợp lệ được liệt kê ở mặt sau của mẫu I-9. Ứng viên có quyền lựa chọn loại giấy tờ nào họ mang theo. Muốn có mẫu I-9 th́ có thể lấy từ website của USCIS là www.uscis.gov) hoặc vào Google , t́m mục I-9 Handbook.

Bước 2

Chủ nhân phải coi xem các giấy tờ ứng viên xuất tŕnh có được luật pháp chấp nhận không.
•Giấy tờ đó có ở trên List A hoặc List B và C không? (trong Lists of Acceptable Documents)
•Giấy tờ đó phải là bản chính.
•Giấy tờ đó có là giấy tờ của đương sự không hay là mượn của người khác.
•List A: ứng viên chỉ cần xuất tŕnh MỘT trong các giấy tờ như Passport Mỹ, (US passport) , Bằng Nhập tịch Mỹ (Certificate of Naturalization), bằng Quốc tịch Mỹ (Certificate of Citizenship). Thẻ Xanh (c̣n hiệu lực) , hoặc được đóng dấu I-551 trên passport nước ng̣ai , Thẻ EAD (c̣n hiệu lực) (Employment Authorization Document)..v..v… Các lọai giấy tờ trên List A vừa chứng minh căn cước vừa chứng minh được quyền làm việc ở Mỹ nên chỉ cần một thứ.
•Nếu giấy tờ thuộc List B và C th́ phài có hai thứ (một là căn cước, một chứng minh quyền làm việc). Thí dụ: Bằng Lái Xe(hoặc Thẻ Căn Cước) do tiểu bang cấp và Thẻ An Sinh Xă Hội (Social Security Card)

Bước 3

Chủ nhân phải tự tay điền Part Two của mẫu I-9

•Chủ nhân không đ̣i hỏi giấy tờ nhiều hơn số giấy tờ quy định bởi pháp luật
Xin nhớ rơ nếu giấy tờ thuộc lọai ghi trên List A th́ ứng viên chỉ cần xuất tŕnh 1 thứ thôi. Nếu là giấy tờ thuộc List B và List C th́ phải nh́n kỹ xem tên tuổi, ngày sinh …trên hai giấy đó có giống nhau không. Nếu chủ nhân gia nhập chương tŕnh E-Verify của Sở Di Trú th́ có thể dùng E-Verify để biết số An Sinh Xă Hội của ứng viên là thực hay giả.

Bước 4

Mẫu I-9 phải được lưu giữ tại văn pḥng và không nên để chung với hồ sơ cá nhân của nhân viên v́ trong đó có các chi tiết riêng tư của đương sự không liên quan ǵ đến việc xin việc làm cả.

Nếu chủ nhân không điền mẫu I-9 hoặc điền không đúng cách hoặc không lưu giữ I-9 th́ có thể bịt phạt vạ từ $110 đến $1,100 cho mỗi công nhân mà mẫu I-9 không điền đúng cách, lưu trữ hoặc xuất tŕnh khi được kiểm tra.

Nếu Sở Di Trú hoặc cơ quan OSC (Office of Special Counsel) yêu cầu th́ chủ nhân phải nộp Mẫu I-9 ít nhất trong ṿng 3 ngày.

Dưới đây là các phạt vạ dành cho chủ nhân thuê mướn công nhân một cách bất hợp pháp:

Vi phạm lần đầu: $250 đến $,2000 cho mỗi công nhân mướn bất hợp pháp
Vi phạm lần thứ hai $2,000 đến $5,000 cho mỗi đầu người
Vi phạm lần thứ ba $3,000 đến $10,000 cho mỗi đầu người
______________________________________
THÔNG BÁO CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 10/2010

F-1: 15/02/2006 (con có gia đ́nh của công dân Mỹ)
F-2A: 01/04/2010 (vợ/chồng/và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân)
F-2B: 01/04/2005 (con độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân)
F-3: 01/05/2002 (con có gia đ́nh của công dân Mỹ)
F-4: 01/12/2001 (anh chị em của công dân Mỹ)

Xin lưu ư, ngày đáo hạn Visa không có nghĩa là sẽ được phỏng vấn vào ngày đó. Nhiều hồ sơ đă ḥan tất chờ hàng 6-7 tháng vẫn chưa được lên lịch tŕnh phỏng vấn của sứ quán Mỹ ở Sài G̣n v́ số lượng hồ sơ quá lớn.

Ngày phỏng vấn do trung tâm NVC ở Hoa Kỳ sắp xếp, nên đừng mất tiền cho các “c̣ phỏng vấn ” ở Sài G̣n.

* Tác giả Hà Ngọc Cư hiện là Giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên lo về di dân và tị nạn, văn pḥng tại: 2701 Fannin, Suite # 100-107, Houston, TX 77002. ĐT: (713) 651-0371. FAX: (713) 715-5801.

T́nh Quê
10-02-2010, 09:26 PM
Những Lư Do Y Học Bị Cấm Nhập Cảnh: Những Luật Lệ Thay Đổi Quan Trọng


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa điều chỉnh một số luật lệ liên quan đến sự rối loạn về tinh thần hay thể chất có thể cản trở một người được cấp chiếu khán (visa) vào Hoa Kỳ. Những sự thay đổi luật lệ này nhằm vào t́nh trạng rối loạn tinh thần hay thể chất với hành vị gây nguy hại, và nhằm vào t́nh trạng rối loạn v́ lạm dụng hóa chất.

Nếu chỉ bị rối loạn về tinh thần hay thể chất không đương nhiên làm cho một người hợp lệ không được cấp chiếu khán. Đương đơn xin chiếu khán bị từ chối v́ có "hành vị gây nguy hại" phát xuất từ t́nh trạng rối loạn tinh thần hay thể chất.

"Hành vi gây nguy hại" là một hành vi liên hệ với t́nh trạng rối loạn về tinh thần hay thể chất gây ra một trong những sự việc như sau:

1- Gây thương tích trầm trọng (tâm lư hay thể chất) cho đương đơn hoặc những người khác. Một thí dụ về hành vi gây nguy hại đối với đương đơn là dự tính tự tử; và một thí dụ khác về hành vị gây nguy hại đến nhiều người khác là việc lạm dụng t́nh dục trẻ em.

2- "Hành vi gây nguy hại" có thể là sự đe dọa trầm trọng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của đương đơn hoặc cho những người khác. Một thí dụ về sự đe dọa nghiêm trọng đến cả đương đơn lẫn những người khác là lái xe trong t́nh trạng say xỉn.

3- "Hành vi gây nguy hại" cũng có thể là gây hại tài sản ở mức độ lớn.

Những luật thay đổi kể trên chỉ áp dụng cho hành vị gây nguy hại có liên quan đến t́nh trạng rối loạn tinh thần hoặc thể chất.

Một vấn đề rối loạn liên hệ đến chất độc hại có thể là một trong những trường hợp như sau:

1- Bị lệ thuộc vào chất độc hại - sử dụng rượu lâu dài hoặc những chất kích động tâm thần mang lại những vấn đề rơ rệt (cho thể chất, xă hội và những việc khác).

2- Lạm dụng chất độc hại - t́nh trạng tái diễn việc sử dụng rượu hay những chất kích động tâm thần đưa đến hậu quả nguy hại hoặc suy yếu.

Những quy định nói rằng việc lạm dụng rượu hay bị lệ thuộc vào rượu là một t́nh trạng y học có thể đưa đến việc bị từ chối cấp chiếu khán, nếu có những bằng chứng về hành vị gây nguy hại liên hệ đến việc lạm dụng rượu.

Các nhân viên lănh sự có thể đề nghị việc nộp đơn xin miễn trừ những lư do y học liên hệ đến việc cấm nhập cảnh, nhưng Không áp dụng cho đương đơn bị chẩn đoán liên hệ đến việc lạm dụng hay nghiện chất độc hại.Hỏi Đáp Di Trú:


- Hỏi: Một người mang bệnh truyền nhiễm, chẳng như HIV, có thể được cấp chiếu khán sang Hoa Kỳ không?

- Đáp: Đương đơn phải chứng minh bệnh của ḿnh sẽ được điều trị và có sẵn tài chánh để trang trải y phí tại Hoa Kỳ.


- Hỏi: Người thân của tôi ngưng sử dụng ma túy sáu tháng trước. Liệu anh ta có thể hợp lệ xin chiếu khán bây giờ không?

- Đáp: Việc tái phục hồi thời gian bị rối loạn tinh thần hay thể chất bởi chất độc hại là 12 tháng, đây là thời gian không xảy ra việc sử dụng chất độc hại hoặc các hành vi gây nguy hại.

Robert Mullins International San Jose

T́nh Quê
10-14-2010, 07:56 PM
Vài tháng trước đây, chúng tôi đă có dịp tường tŕnh sự việc Văn Pḥng Chiếu Khán của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă nhận được rất nhiều thư than phiền từ nhiều nơi liên quan đến việc từ chối đơn xin chiếu khán (visa) diện hôn thê - hôn phu (tức diện fiancée). Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă được yêu cầu ngưng việc từ chối và đóng các hồ sơ một cách độc đoán. Cho đến nay, vẫn chưa thấy phản ứng nào từ Văn Pḥng Chiếu Khán!

Các Ṭa lănh sự Hoa Kỳ ở nhiều quốc gia nghi ngờ một cách thản nhiên khi cho rằng hầu hết các hồ sơ bảo lănh diện hôn thê - hôn phu đều có dự tính xin chiếu khán không thành thật, chính v́ thế, các đương đơn diện hôn thê - hôn phu phải cung cấp nhiều bằng chứng thuyết phục hơn các đương đơn diện bảo lănh vợ - chồng.

Lư do bị từ chối thông thường nhất là đương đơn không biết rơ về người bảo lănh và đời sống của người này ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn như đương đơn không biết tên bạn bè của người bảo lănh, những sinh hoạt thường làm ngoài giờ làm việc, các món ăn hay các chương tŕnh truyền h́nh ưa thích, hoặc về nơi chốn mà người bảo lănh sinh sống, hay những chi tiết liên quan đến nơi làm việc của người bảo lănh.

Lănh sự vẫn thường từ chối nhiều hồ sơ chỉ v́ hóa đơn điện thoại không cho thấy việc liên lạc với nhau thường xuyên, hoặc Lănh sự cho rằng những h́nh ảnh nộp trong ngày phỏng vấn cho thấy hai người chỉ sống với nhau vài ngày, hoặc người bảo lănh không về Việt Nam thăm viếng hôn thê thường xuyên.

Việt Nam không chỉ là quốc gia duy nhất có những hồ sơ diện hôn thê - hôn phu bị từ chối một cách bất công. Lănh sự Hoa kỳ ở nước Ethiopia, Phi Châu, đă từ chối một hồ sơ diện hôn thê - hôn phu chỉ v́ đương đơn không biết số điện thoại di động và địa chỉ của người bảo lănh. Trên thực tế, người bảo lănh thường là người gọi điện thoại cho hôn thê của anh ta, và người hôn thê không biết cách đọc và viết Anh ngữ, v́ thế người được bảo lănh không thể nào viết xuống địa chỉ của người bảo lănh lúc phỏng vấn.

Tại Quảng Đông, Trung Hoa, Lănh sự Hoa Kỳ sau khi từ chối hồ sơ bảo lănh diện hôn thê - hôn phu, đă từ chối việc nhận thêm các bằng chứng, từ chối nói chuyện với người bảo lănh mặc dù anh ta đang có mặt ở Trung Quốc, và ngay lập tức trả đơn bảo lănh về lại cho sở di trú ở Hoa Kỳ để "duyệt xét lại và có thể hủy bỏ". Lư do bị nghi ngờ là hai người cách biệt nhau 23 tuổi. Kể từ khi Lănh sự hoàn trả đơn bảo lănh về Hoa Kỳ, hai người quyết định kết hôn. Sau khi kết hôn, Lănh sự cho biết họ tái duyệt xét đơn bảo lănh diện hôn thê và có thể tái chấp thuận đơn bảo lănh, nhưng đă qúa trễ v́ hai người đă chính thức kết hôn hợp pháp.

Ở Việt Nam, một số đương đơn đă nhớ lại rằng họ đă trả lời đúng một số câu hỏi, nhưng Lănh sự nói rằng họ không biết cách trả lời. Hoặc, Lănh sự nói rằng họ không thể trả lời một số câu hỏi, nhưng các đương đơn cho biết nhân viên Lănh sự không hề hỏi những câu như vậy!

Điều ǵ thật sự đă xảy ra lúc phỏng vấn? Nếu không có ghi âm nội dung cuộc phỏng, không ai có thể biết sự thực xảy ra như thế nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể nói là Lănh sự luôn luôn giả định rằng hầu hết hồ sơ bảo lănh diện hôn thê - hôn phu là gian dối, kể cả trước khi cuộc phỏng vấn được bắt đầu.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Hồ sơ bảo lănh hôn thê của tôi bị từ chối v́ vợ tôi không thể cung cấp các chi tiết liên quan đến nơi tôi sinh sống và công ty mà tôi làm việc. Liệu có hợp lư không khi họ từ chối một hồ sơ chỉ với vài lư do như vậy?

- Đáp: Tiếc thay, chỉ có Lănh sự mới có quyền quyết định thế nào là "hợp lư". Trong trường hợp của bạn, người bảo lănh một là phải bổ túc thêm bằng chứng về mối liên hệ, hoặc là nộp một hồ sơ bảo lănh mới.

- Hỏi: Sau khi phỏng vấn, chúng tôi phải nộp thêm bằng chứng trong thời gian bao lâu?

- Đáp: Điều lệ của Lănh sự nói rằng bạn có một năm, nhưng Lănh sự không đợi lâu như vậy trước khi hoàn trả đơn bảo lănh về lại sở di trú ở Hoa Kỳ để duyệt xét và có thể bị hủy bỏ.

Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888
Lịch Visa tháng 11/2010:
- Diện F1 .: 15/02/2006 -----> giữ nguyên
- Diện F2A: 01/06/2010 -----> tăng 2 tháng
- Diện F2B: 01/06/2005 -----> tăng 2 tháng
- Diện F3 .: 01/06/2002 -----> tăng 1 tháng
- Diện F4 .: 01/01/2002 -----> tăng 1 tháng

T́nh Quê
10-22-2010, 02:01 PM
Visa Quota

Tổng số chiếu khán di dân hàng năm được chia ra cho diện bảo lănh thân nhân, diện bảo lănh nghề nghiệp và diện diversity (được tạm dịch là chiếu khán xổ số).

Diện bảo lănh thân nhân được tối đa là 480,000 chiếu khán di dân cộng thêm những chiếu khán di dân c̣n dư lại của diện bảo lănh nghề nghiệp. Diện bảo lănh nghề nghiệp được tối đa là 140,000 chiếu khán di dân cộng thêm những chiếu khán di dân c̣n dư lại của diện bảo lănh thân nhân. Diện diversity được 55,000 chiếu khán di dân.

Tổng số 480,000 chiếu khán di dân cho diện bảo lănh thân nhân được áp dụng trước cho diện Immediate Relatives (tức là thân nhân trực thuộc) và c̣n lại sẽ được áp dụng cho những diện ưu tiên. Nhưng luật di trú cũng dành ít nhất là 226,000 chiếu khán di dân trong tổng số 480,000 cho các diện ưu tiên. Để trong những trường hợp số chiếu khán áp dụng cho diện immediate relatives lên cao quá sẽ không ảnh hưởng đến 226,000 chiếu khán tối thiểu cho những diện ưu tiên.

Số chiếu khán di dân cho những diện ưu tiên được chia ra cho các diện ưu tiên như sau:

1. Diện ưu tiên 1, tức là diện bảo lănh cho con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ, có 23,400 chiếu khán cộng thêm những chiếu khán c̣n dư của diện ưu tiên 4.

2. Diện ưu tiên 2, gồm có 2A và 2B, có 114,200 cộng thêm những chiếu khán vượt quá số 226,000 chiếu khán ấn định mà chưa được dùng đến, cộng thêm những chiếu khán c̣n dư của diện ưu tiên 1. Tức là tổng cộng chiếu khán cho diện bảo lănh thân nhân là 480,000 trừ ra 226,000 chiếu khán dành cho diện ưu tiên, c̣n lại là 254,000 chiếu khán. Nếu trong năm đó họ không cấp hết 254,000 chiếu khán cho diện immediate relatives (tức là thân nhân trực thuộc), th́ sẽ được áp dụng cho diện ưu tiên 2. Trong số chiếu khán cho diện ưu tiên 2, th́ 77% dành cho 2A và 23% dành cho 2B.

3. Diện ưu tiên 3, tức là diện bảo lănh cho con có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ, có 23,400 chiếu khán cộng thêm những chiếu khán c̣n dư của diện ưu tiên 1 và 2.

4. Diện ưu tiên 4, từ là diện bảo lănh cho anh chị em của công dân Hoa Kỳ, có 65,000 chiếu khán cộng thêm những chiếu khán c̣n dư của diện ưu tiên 1, 2 và 3.

Số chiếu khán hàng năm được tính từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9. Cho nên quí vị sẽ thấy ngày ưu tiên sẽ được thay đổi bắt đầu tháng 10 và sẽ chậm lại hoặc đứng lại khi gần tới tháng 9.

Bản tin Chiếu Khán cho tháng 11 năm 2010.

Ưu Tiên 1 - priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đă có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dơi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2010-11%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Ghi chú: Để am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quư vị đón đọc mỗi tuần mục “T́m Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Địa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

T́nh Quê
11-22-2010, 11:35 PM
Kháng cáo hồ sơ bảo lănh bị ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ từ chối - Phần I

Vấn đề hồ sơ lập hôn thú giả để hưởng quyền lợi di trú hoặc ly dị giả để hưởng diện ưu tiên cao hơn không phải là một vấn để mới mẻ và cũng không lạ ǵ đối với Sở Di Trú Hoa Kỳ và ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ.

Liên tiếp trong những thời gian qua, Bộ An Ninh Nội Chính và Bộ Tư Pháp đă liên tiếp khám phá ra các vụ gian lận hồ sơ di trú, đặc biệt là những diện hôn phu hôn thê và diện bảo lănh vợ chồng từ Việt Nam. Chính quyền Hoa Kỳ nhận xét đây là những tổ chức được thành lập nhằm mục đích lường gạt không những đối với những người muốn định cư Hoa Kỳ và với chính quyền Hoa Kỳ. Đó là những hồ sơ công dân Hoa Kỳ sang Trung Quốc, trong một chuyến đi khoảng vài tuần, lập hôn thú với 2, 3, hoặc 4 người khác nhau. Hay những hồ sơ công dân Hoa Kỳ đi Việt Nam làm hôn thú giả để bảo lănh người đó sang Hoa Kỳ. V́ lư do đó việc thẩm định hồ sơ cấp chiếu khán đă trở nên rất khó khăn và khá nhiều hồ sơ bị từ chối sau khi được ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam phỏng vấn. Trong những hồ sơ bị từ chối, có một số hồ sơ bị từ chối một cách oan uổng v́ đương đơn bị sĩ quan phỏng vấn hiểu lầm hoặc ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ dựa vào một lư do vô lư hay bằng chứng không cụ thể. Cho nên trong trường hợp này, đương sự phải làm những ǵ để khiếu nại hoặc kháng cáo cho hữu hiệu.

Trước khi vào đề tài nói trên, tôi sẽ tŕnh bày một cách tổng quát về những hồ sơ bảo lănh và thủ tục từ chối chiếu khán của ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ và thủ tục Sở Di Trú Hoa Kỳ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lănh. Sau khi hồ sơ bảo lănh được Sở Di Trú Hoa Kỳ chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển qua cho National Visa Center (tức là trung tâm chiếu khán quốc gia) để bắt đầu thủ tục xét cấp chiếu khán. Sau khi thủ tục được hoàn tất, National Visa Center sẽ chuyển hồ sơ cho ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ để phỏng vấn người thừa hưởng.

Khi Sở Di Trú Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bảo lănh thân nhân họ chỉ xác định sự liên hệ gia đ́nh, theo luật pháp, giữa người bảo lănh và người thừa hưởng mà thôi. Nghĩa là hồ sơ bảo lănh theo diện vợ chồng, hôn thú của người vợ và người chồng có hợp pháp hay không? Nếu người vợ hoặc người chồng có lập hôn thú trước đây th́ họ phải ly dị trước khi họ lập hôn thú với người phối ngẫu hiện tại. Đối với hồ sơ hôn phu hôn thê, người bảo lănh phải chứng minh rằng họ đă gặp mặt người thừa hưởng trong ṿng 2 năm trước khi nộp đơn, cả hai đương sự được tự do lập thú với nhau và hôn thú phải được đăng kư trong ṿng 90 ngày từ ngày người thừa hưởng đặt chân đến Hoa Kỳ. Khi hội đủ điều kiện của diện bảo lănh th́ Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ chấp thuận hồ sơ đó.

Khi ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ phỏng vấn và xem xét hồ sơ, họ sẽ đi sâu hơn vào vấn đề. Trách nhiệm của ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ là cấp chiếu khán. Họ sẽ xem xét sự liên hệ gia đ́nh của hai người có phải chân thật hay không và người thừa hưởng có bị lọt vào một trong những điều luật cấp nhập cảnh Hoa Kỳ hay không. Khi ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ quyết định không cấp chiếu khán v́ một lư do nào đó, th́ ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ sẽ trả hồ sơ đó về cho Sở Di Trú để từ chối, v́ ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ chỉ có quyền xem xét cấp chiếu khán và quyền xem xét hồ sơ bảo lănh là của Sở Di Trú. Sở Di Trú là cơ quan xem xét và chấp thuận hồ sơ bảo lănh lúc đầu, cho nên chỉ có Sở Di Trú Hoa Kỳ mới có quyền từ chối hồ sơ bảo lănh.

Theo thủ tục th́ sau khi người sĩ quan phỏng vấn của ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ quyết định từ chối không cấp chiếu khán, hồ sơ sẽ được chuyển qua cho người cấp trên của người phỏng vấn để duyệt lại. Khi người cấp trên của người phỏng vấn đồng ư với sự từ chối đó th́ hồ sơ sẽ được chính thức trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Thời gian từ lúc người thừa hưởng được phỏng vấn đến khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể kéo dài đến 6 tháng. Có nhiều trường hợp bị lâu hơn là v́ ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ muốn điều tra thêm để họ có đầy đủ chứng từ trước khi họ từ chối và trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hồ sơ gian lận và họ sẽ cho người điều tra ra tận nhà của người thừa hưởng để thăm ḍ và hỏi han hàng xóm của người thừa hưởng.

Sau khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi thông báo cho người bảo lănh là họ đă nhận được hồ sơ trả về và họ sẽ thông báo quyết định cho người bảo lănh vào thời gian sắp tới. Thời gian chờ đợi từ lúc Sở Di Trú Hoa Kỳ nhận được hồ sơ tới khi họ thông báo quyết định mất khoảng 6 tháng đến 1 năm v́ những hồ sơ bị trả về không phải là những hồ sơ ưu tiên. Thông báo quyết định của Sở Di Trú Hoa Kỳ được gọi là The Notice of Intent to Revoke (tức là thông báo ư định thu hồi sự chấp thuận). Khi Sở Di Trú gửi thông báo đó ra, họ chỉ cho người bảo lănh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Người bảo lănh chỉ có 30 ngày để trả lời và kèm theo những chứng từ để chứng minh sự liên hệ gia đ́nh của họ và trong trường hợp người bảo lănh không trả lời hoặc trả lời sau 30 ngày đó th́ Sở Di Trú sẽ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lănh đó.

Mời quí bạn đọc theo dơi tiếp theo đương sự phải làm những ǵ để khiếu nại hoặc kháng cáo cho hữu hiệu, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Kháng cáo hồ sơ bảo lănh bị ṭa Tổng Lănh Sự Hoa Kỳ từ chối - Phần II.”

Bản tin Chiếu Khán cho tháng 12 năm 2010.

Ưu Tiên 1(F1) - Priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A(F2A) - Priority date là ngày 1 tháng 8 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B(F2B) - Priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 (F3)- Priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đă có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 (F4)- Priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

*Quí vị có thể tự theo dơi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2010-12%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html
Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

T́nh Quê
12-05-2010, 09:00 PM
Sở Di Trú Điều Chỉnh Lệ Phí Từ Ngày 23/11/2010

Sở di trú USCIS vừa loan báo bảng lệ phí được điều chỉnh áp dụng cho các loại đơn liên quan đến di trú. Hầu hết các loại đơn đều tăng khoảng 10% nhưng không tăng lệ phí đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Các loại lệ phí được điều chỉnh kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2010. Ba loại lệ phí mới cũng được loan báo trong dịp này, và mở rộng hơn việc xin miễn đóng lệ phí cho một số loại đơn khác.

Sở di trú là một cơ quan hoạt động dựa vào phần lớn tiền lệ phí thu vào, với khoảng 90% ngân sách đến từ lệ phí đóng bởi các đương đơn và người bảo lănh liên quan đến những lợi ích di trú. Thu nhập lệ phí của sở di trú trong tài khóa 2008 và 2009 ít hơn theo dự tính, và thu nhập lệ phí trong tài khóa 2010 vẫn thấp. V́ thế, theo sở di trú, việc điều chỉnh lệ phí là điều cần thiết để bảo đảm sở di trú có thể bù đắp các phí tổn hoạt động, trong khi vẫn đạt được các mục tiêu giải quyết đơn từ đúng thời hạn.

Những lệ phí thay đổi được áp dụng cho hầu hết các mẫu đơn thông dụng như sau: Đơn xin thay Thẻ Xanh mới tăng 75 Mỹ kim. Đơn bảo lănh I-130 từ 355 Mỹ kim tăng thành 420 Mỹ kim, và đơn Xin Phép Tái Nhập Cảnh (I-131) sẽ là 360 Mỹ kim thay v́ 305 Mỹ kim. Đơn I-485 xin chuyển diện Thường trú nhân sẽ tăng từ 930 Mỹ kim lên 985 Mỹ kim, và đơn xin Thẻ Xanh thường trú nhân chính thức (có giá trị 10 năm) hiện nay là 505 Mỹ kim, và đơn Xin Phép Làm Việc (I-765) hiện nay là 380 Mỹ kim.

Tuy nhiên, sở di trú giảm lệ phí 3 loại đơn sau đây: Đơn bảo lănh diện hôn phu-thê (I-129F) từ 455 Mỹ kim giảm xuống 340 Mỹ kim. Đơn Gia Hạn Chiếu Khán (Visa) và Chuyển Diện Phi Di Dân (I-539) bớt 10 Mỹ kim và chỉ c̣n 290 Mỹ kim. Đơn xin lại Chứng Chỉ Nhập Tịch và Công Dân (N-565) giảm 35 Mỹ kim, chỉ c̣n 345 Mỹ kim.

Đơn N-400 xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ là loại đơn di trú thông dụng duy nhất không tăng lệ phí, vẫn là 595 Mỹ kim.

Xin lưu ư về lệ phí lấu dấu vân tay hiện nay là 85 Mỹ kim, tăng 5 Mỹ kim so với lệ phí cũ.

Cũng liên hệ đến các thông tin về việc tăng lệ phí, lần đầu tiên, sở di trú phổ biến một loại đơn tiêu chuẩn để các đương đơn có thể xin miễn đóng lệ phí. Đó là mẫu đơn I-912, Đơn Xin Miễn Lệ Phí.

Hỏi Đáp Di Trú:

- Hỏi: Một số đơn nào có thể xin miễn đóng tiền lệ phí?

- Đáp: Sau đây là một số đơn có thể xin miễn đóng lệ phí:

* Đơn xin thay thế Thẻ Xanh (Mẫu I-90)

* Đơn xin Thẻ Xanh Thường Trú chính thức 10 năm (Mẫu I-751)

* Đơn Xin Phép Làm Việc (Mẫu I-765)

* Đơn Nhập Quốc Tịch (Mẫu N-400)

* Đơn xin thay thế Chứng Chỉ Quốc Tịch/Công Dân (Mẫu N-565)

* Đơn xin Chứng Chỉ Công Dân (Mẫu N-600)

- Hỏi: Đương đơn cần phải làm ǵ để xin miễn đóng lệ phí?

- Đáp: Mẫu đơn I-912 xin miễn lệ phí phải được nộp với các bằng chứng liên quan đến việc đang thụ hưởng các lợi ích công cộng, hay các bằng chứng về lợi tức gia đ́nh thấp hơn mức tiêu chuẩn nghèo đói, hoặc bằng chứng về t́nh trạng khó khăn tài chánh.

Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

T́nh Quê
12-12-2010, 12:12 AM
Tôi Có Thể Trở Về Việt Nam Xin Thẻ Xanh Không?

Đây là câu hỏi dành cho những người đang ở Hoa Kỳ hợp pháp nhưng là phi-di-dân, và đang có một hồ sơ bảo lănh đáo hạn. Đây là những hồ sơ thường là con cái hoặc anh chị em của một công dân Mỹ đă đến Hoa Kỳ như một sinh viên - học sinh du học hay du khách.

Thí dụ: Bạn đă nộp đơn bảo lănh cho một người anh ruột 10 năm trước. Và hiện nay hồ sơ bảo lănh này đă đáo hạn và người anh của bạn đang ở Hoa Kỳ như một du khách. Anh ấy có thể chọn cách nộp đơn xin Thẻ Xanh khi đang ở Hoa Kỳ. Cách này gọi là xin Điều Chỉnh T́nh Trạng Cư Trú. Anh ấy không cần trở về Việt Nam phỏng vấn tại Ṭa Lănh sự Hoa Kỳ.

Nói cách khác, nếu qúy vị đang hợp lệ ở Hoa Kỳ khi đơn bảo lănh xin chiếu khán (visa) của qúy vị đáo hạn, qúy vị không cần thiết phải trở về Việt Nam để nộp đơn xin quy chế Thường Trú Nhân.

Văy th́ cách nào tốt hơn? Chọn cách duyệt xét của Lănh sự hay xin Chuyển Diện ở Hoa Kỳ? Nếu muốn có Thẻ Xanh sớm, qúy vị nên quay về Việt Nam để phỏng vấn. Qúy vị sẽ nhận được Thẻ Xanh qua đường bưu điện khoảng từ hai đến ba tháng sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ.

Ngược lại, qúy vị có thể lưu lại Hoa Kỳ, nộp đơn xin Chuyển Diện Cư Trú, và hy vọng sẽ nhận được Thẻ Xanh trong thời gian từ 8 đến 12 tháng, nếu không bị yêu cầu phải nộp thêm những giấy tờ bổ túc phức tạp khác.

Nhưng điều ǵ sẽ xảy ra nếu hồ sơ bảo lănh của qúy vị đă đáo hạn nhưng qúy vị nhập cảnh Hoa Kỳ không qua thủ tục xét hỏi của nhân viên di trú ở các cửa khẩu, hoặc qúy vị nhập cảnh Hoa Kỳ hợp lệ nhưng diện chiếu khán đă mất hiệu lực? Nếu qúy vị là con cái c̣n độc thân, dưới 21 tuổi; là vợ/chồng; hoặc là cha/mẹ của người bảo lănh công dân Mỹ, th́ sẽ không gặp trở ngại, mặc dù qúy vị có thể phải đóng số tiền phạt là 1.000 Mỹ kim.

Nếu người bảo lănh của qúy vị là Thường Trú Nhân, để có xin Chuyển Diện Thường Trú tại Hoa Kỳ, qúy vị phải nhập cảnh hợp pháp và phải duy tŕ diện chiếu khán hợp lệ kể từ khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Nếu không thỏa những điều kiện kể trên, qúy vị phải trở về Việt Nam trước kỳ hạn tạm cư trú để chờ tiến tŕnh duyệt xét hồ sơ xin chiếu khán của Lănh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Nếu đơn bảo lănh của tôi đang ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC), tôi nên làm ǵ để xin Chuyển Diện Cư Trú tại Hoa Kỳ?

- Đáp: Bạn nên liên lạc với NVC và cho họ biết bạn muốn nộp đơn xin quy chế Thường Trú Nhân trong khi ở Hoa Kỳ.

- Hỏi: Hầu hết những người trong t́nh trạng đang tạm ở Hoa Kỳ và có một hồ sơ bảo lănh đáo hạn, thường thích chọn cách nộp đơn xin Thẻ Xanh ngay lúc c̣n ở Hoa Kỳ, hay chọn cách trở về Việt Nam đợi phỏng vấn cấp chiếu khán?

- Đáp: Hầu hết thường chọn ở lại Hoa Kỳ xin điều chỉnh t́nh trạng cư trú, v́ kết quả duyệt xét đơn phỏng vấn ở Việt Nam đôi lúc không chắc chắn.

* Một vài thông tin đáng quan tâm từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ:

Trong tài khóa năm 2009, Ṭa Lănh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam đă bác 42% đơn xin chiếu khán xin du lịch.

Trong tài khóa năm 2010, chỉ số đơn bị từ chối giảm xuống c̣n 36%.

Hiện chưa có lư do nào cho biết tại sao số đơn xin chiếu khán du lịch được chấp thuận đă tăng 15% !

Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888


Lịch Visa tháng 1/2011
F1 : 1/1/2005 ----> thụt lùi 1 năm 1 tháng 14 ngày

F2A : 1/1/2008 ---> thụt lùi 2 năm 7 tháng

F2B : 15/4/2003 ----> thụt lùi 1 năm 10 tháng

F3 : 1/1/2001 -------> thụt lùi 1 năm 5 tháng

F4 : 1/1/2002 --------> giữ nguyên

T́nh Quê
12-13-2010, 11:23 PM
Ngày đáo hạn visa di dân (Immigrant Visa) bị đẩy lùi lại
- F-1 lùi 1 năm 1 tháng

- F-2A lùi 2 năm 7 tháng

- F-2B lùi 2 năm 2 tháng

- F-3 lùi 1 năm 6 tháng

- F-4 giậm chân tại chỗ

Đọc thông báo chiếu khán (Visa Bulletin) tháng 1 năm 2011 bà con đang bảo lănh cho thân nhân muốn té xỉu v́ ngày đáo hạn visa (cut-off date) thụt lùi một bước dài dằng dặc, diện nào cũng thụt lùi, trừ diện F-4 (anh chị em); có diện lùi tới 2 năm 7 tháng như nói ở trên. Tại sao mấy tháng trước ngày cut-off date tiến ào ào như gió băo, bỗng dưng tới tháng 1, 2011 th́ trở gót lùi tuốt luốt. Dưới đây xin giải thích sơ lược thể thức và luật lệ cấp Visa cho người vào Mỹ theo diện di dân.

Những người di dân vào Mỹ nếu là: Vợ/chồng; bố/mẹ; con độc thân dưới 21 tuổi của người có quốc tịch Mỹ được luật Di Trú xếp vào diện Immediate Relatives (viết tắt là IR) th́ không phải xếp hàng chờ visa. Ngoài ra tất cả các quan hệ gia đ́nh khác vào Mỹ theo diện đoàn tụ gia đ́nh đều phải xếp hàng chờ đến lượt ḿnh, khi ngày ưu tiên đáo hạn. Thí dụ: Ngày cut-off date của F-4 thuộc tháng 1 năm 2011 là ngày 01 tháng 1, 2002. Nếu đơn bảo lănh, mẫu I-130, có ngày ưu tiên (priority date) tức ngày Sở Di Trú nhận được mẫu I-130 rơi vào hoặc trước ngày cut-off date này th́ sẽ tới lượt visa của ḿnh.

Ngày cut-off date được tính như thế nào? Mỗi năm số người được vào Mỹ đoàn tụ gia đ́nh -không kể diện Immediate relatives- được Quốc Hội ấn định là 226,000 người chia đều cho các quốc gia, mỗi quốc gia được 7% trên tổng số này, tức 25,620 người. Cho nên thời gian chờ visa dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào số đơn nhiều hay ít. Thí dụ F-4 ở Phi Luật Tân thời gian chờ visa là 22 năm, ở Mễ Tây Cơ là 15 năm, ở các nước khác chỉ có 8 năm. Số visa được chia cho từng loại quan hệ gia đ́nh (cho tất cả các nước) được luật pháp ấn định như sau:

1. F-1: Con độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Hoa Kỳ: 23,400.

2. F2: Vợ/chồng và con độc thân của thường trú nhân: 114,200, trong đó F-2A (vợ, chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân) chiếm 77% của 114,200.

3. F-2B: Con độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân được 23% c̣n lại của số 114,200.

4. F-3: Con có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ được 23,400.

5. F-4: Anh chị em (bất kể t́nh trạng gia đ́nh) của công dân Hoa Kỳ được 65,000.

Khi đơn bảo lănh vượt quá dự liệu của NVC (National Visa Center) th́ ngày cut-off date so với tháng trước bị lùi lại. Những đơn xin visa đang chờ ngày phỏng vấn ở sứ quán có thể bị neo lại nếu ngày ưu tiên muộn hơn ngày cut-off date. Người xin thẻ xanh tại Sở Di Trú ở Mỹ theo đơn I-485 (không thuộc diện Immediate Relatives) mà đang chờ ngày phỏng vấn cũng có thể bị chậm trễ lại.

Dưới đây là bản thông báo chiếu khán di dân (Visa Bulletin) cho tháng 1 năm 2011:

F-1 (con độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ) : 01 tháng 1, 2005.

F-2A (vợ/chồng và con độc thân dưới 21 của thường trú nhân): 01 tháng 1, 2008.

F-2B (con độc thân 21 tuổi trở lên của thường trú nhân): 15 tháng 4, 2003.

F-3 (con có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ): 01 tháng 1, 2001.

F-4 (Anh chị em của công dân Hoa Kỳ): 01 tháng 1, 2002.


(*) Tác giả Hà Ngọc Cư hiện là Giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên lo về di dân và tị nạn, văn pḥng tại: 2701 Fannin, Suite # 100-107, Houston, TX 77002. ĐT: (713) 651-0371. Fax: (713) 715-5801.

T́nh Quê
12-19-2010, 10:08 PM
Ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ đến nhà người thừa hưởng để điều tra

Hiện nay vấn đền bảo lănh thân nhân từ Việt Nam đă trở nên khó khăn hơn nhất là đối với diện vị hôn phu vị hôn thê và diện hôn nhân v́ có nhiều trường hợp thiếu bằng chứng xác thực hoặc đưa ra các lời khai không đúng với sự thật. Có những hồ sơ bị Ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ (TLSHK) từ chối không cấp chiếu khán v́ TLSHK quyết định rằng sự hôn nhân của đương đơn là giả để hưởng quyền lợi di trú. Khi TLSHK từ chối không cấp chiếu khán, hồ sơ sẽ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ để thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lănh. Hồ sơ được kháng cáo với Sở Di Trú sau khi bị trả về. Nếu hồ sơ kháng cáo thành công và được Sở Di Trú Hoa Kỳ tái chấp thuận th́ họ sẽ chuyển về cho TLSHK phỏng vấn lại. Sau khi phỏng vấn, TLSHK thường biểu đương đơn về nhà chờ và TLSHK sẽ báo kết quả của cuộc phỏng vấn cho đương đơn. Thời gian chờ đợi khoảng 6 đến 12 tháng. Trong thời gian đó, có khi nhân viên điều tra của TLSHK ra tận nơi người thừa hưởng cư ngụ để điều tra. Nhân viên điều tra cũng có thể sẽ hỏi thăm hàng xóm của đương đơn trước khi vào nhà của đương đơn. Khi đến nhà đương đơn, họ sẽ yêu cầu được vào nhà và vào pḥng ngủ của đương đơn để xét.

Trong lúc họ ở nhà đương đơn, nhân viên điều tra yêu cầu đương đơn mở e-mail ra để họ xem. Nhân viên điều tra sẽ xem xét trong pḥng ngủ của đương đơn có h́nh ảnh của người phối ngẫu hay không. Họ yêu cầu đương đơn liên lạc người phối ngẫu của ḿnh bằng điện thoại để họ phỏng vấn người bảo lănh qua điện thoại. V́ những lư do nêu trên, trong thời gian bảo lănh người bảo lănh và người thừa hưởng đừng lơ là mà không để ư đến chi tiết về hồ sơ của ḿnh v́ nhân viên điều tra có thể đến nhà bất th́nh ĺnh để điều tra.

Hồ sơ bảo lănh bị từ chối v́ nghi ngờ là buôn người:

Một trường hợp bảo lănh khác là hồ sơ diện ưu tiên 3 (tức là cha có quốc tịch bảo lănh cho con đă có gia đ́nh). Người thừa hưởng có hai người con. Một người con ruột và một người con nuôi. Người con nuôi là con của người anh của người thừa hưởng. Hồ sơ đă được Ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ (TLSHK) phỏng vấn nhưng chưa được cấp chiếu khán. TLSHK yêu cầu đương đơn về nhà chờ kết quả của cuộc phỏng vấn. Trong thời gian chờ đợi th́ TLSHK cho nhân viên điều tra đến nhà của người cha ruột của người con nuôi. Nhân viên điều tra hỏi người cha ruột rằng người con của ông ta đâu. Người cha ruột trả lời rằng người con lên thành phố để đi học. Sau cuộc điều tra đó, TLSHK không những từ chối cấp chiếu khán cho người con nuôi mà từ chối luôn hồ sơ của người thừa hưởng. TLSHK quyết định rằng người con nuôi đó không thật sự là con nuôi cho nên không được cấp chiếu khán. C̣n người thừa hưởng th́ bị từ chối chiếu khán với lư do là alien smuggling (tức là người thừa hưởng có ư định buôn người). Lư do mà TLSHK quyết định như vậy v́ họ cho rằng người thừa hưởng ghép người cháu (tức là con của người anh) vô hồ sơ với ư đồ mang người cháu sang Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Những trường hợp vừa tŕnh bày trên là những hồ sơ vừa bị Ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ từ chối cấp chiếu khán trong thời gian gần đây và tôi tin rằng đây là những phương sách mới mà TLSHK đă áp dụng để đương đầu với những hồ sơ bảo lănh. Nếu quí vị nghĩ rằng hồ sơ của ḿnh có thể có vấn đề, quí vị nên liên lạc một luật sư di trú để tham khảo về hồ sơ của quí vị để tránh những chuyện không may xảy ra.
Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

T́nh Quê
01-13-2011, 12:50 PM
Bộ Ngoại Giao đă thục lùi lại ngày chiếu khán đáo hạn một cách đáng kể bất đầu tháng 1 năm 2011.

Mức độ nhu cầu về số lượng chiếu khán cho những diện bảo lănh thân nhân theo diện ưu tiên rất thấp từ đầu năm 2009 thông qua tháng 9 năm 2010. Do đó, ngày chiếu khán đáo hạn cho những diện ưu tiên đă được nhảy lên với một tốc độ nhanh chóng, trong một nỗ lực để tạo ra nhu cầu để số giới hạn hàng năm có thể được tận dụng. Theo kết quả của sự đẩy mạnh nhu cầu trong vài tháng qua, Bộ Ngoại Giao đă thụt lùi ngày đáo hạng có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2011. Theo Bộ Ngoại Giao, ngày đáo hạng sẽ không phục hồi trong một thời gian sắp đến v́ nhu cầu cho những chiếu khán này không thấy giảm đi.

Khi Lănh Sự Quán Hoa Kỳ cấp chiếu khán, th́ họ phải cấp chiếu khán có giá trị 6 tháng dù là ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi. Nghĩa là nếu Lănh Sự Quán Hoa Kỳ cấp chiếu khán vào ngày 6 tháng 12 năm 2010, chiếu khán sẽ có giá trị 6 tháng từ ngày 6 tháng 12 năm 2010 chứ không phải hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Sự thụt lùi của ngày chiếu khán đáo hạn có ảnh hưởng với những đương đơn đang xin chiếu khán, lư do là v́ ngày ưu tiên phải trước ngày đáo hạn th́ Lănh Sự Quán Hoa Kỳ mới có thể cấp chiếu khán. Đương đơn xin chiếu khán có ngày chiếu khán đáo hạng bị thục lùi lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2011, phải làm xong thủ tục đơn xin chiếu khán, được phỏng vấn và được cấp chiếu khán vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2010. Lănh Sự Quán Hoa Kỳ không được cấp chiếu khán vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 ngoại trừ đương đơn có ngày ưu tiên trước ngày chiếu khán đáo hạng của tháng 1 năm 2011.

Theo thủ tục cấp chiếu, th́ Visa Office (VO - tạm dịch là văn pḥng chiếu khán) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phân phối khối số chiếu khán cho các ṭa lănh sự quán Hoa Kỳ để sử dụng hàng tháng. Việc phân phối số lượng của mỗi khối số chiếu khán tùy thuộc vào những báo cáo cho biết bao nhiêu đương đơn đă nộp đầy đủ giấy tờ (tức là bộ hồ sơ giấy tờ thường được gọi là package 3) và hội đủ điều kiện để được phỏng vấn trong tháng đó. Số lượng chiếu khán được phân phối cho mỗi ṭa lănh sự quán Hoa Kỳ không được dành cho những đương đơn hồ sơ không được chấp thuận trong tháng đó. Vào cuối tháng, những Ṭa Lănh Sự Quán Hoa Kỳ phải trả lại những số chiếu khán không sử dụng về cho Visa Office. Những số chiếu khán được trả về sẽ được tiếp tục chuyển ra cho các ṭa lănh sự quán Hoa Kỳ vào tháng kế tiếp để sử dụng. Đương đơn luôn luôn tùy thuộc vào ngày chiếu khán đáo hạng của tháng mà hồ sơ của họ được chấp thuận.

Trở lại về vấn đề bản thông tin chiếu khán của tháng 1 năm 2011, nếu chiếu khán không được chấp thuận vào cuối tháng 12, đương đơn phải đợi đến khi nào ngày ưu tiên đáo hạng lại th́ chiếu khán mới được cấp.
Nguyễn Ngọc Chương

Lịch Visa tháng 02/2011

F1 : 01/01/2005 ---> giữ nguyên

F2A : 01/01/2008 ---> giữ nguyên

F2B : 15/04/2003 ---> giữ nguyên

F3 : 01/01/2001 ---> giữ nguyên

F4 : 01/01/2000 ---> thụt lùi 2 năm

T́nh Quê
01-27-2011, 11:09 PM
Vấn Đề Chấp Thuận Đơn Bảo Lănh Sau Khi Người Bảo Lănh Qua Đời

Trong tháng vừa qua, sở di trú Hoa Kỳ đă điều chỉnh chính sách liên quan đến việc duyệt xét những đơn bảo lănh sau khi người bảo lănh qua đời. Trong những năm trước, Văn Pḥng Dịch Vụ Và Công Dân Hoa Kỳ (USCIS) nói rằng luật di trú không cho phép người được bảo lănh đang xin chiếu khán (visa) có sự chấp thuận đơn bảo lănh nếu người bảo lănh qua đời trong khi hồ sơ đang chờ đợi duyệt xét. Nhưng đến nay, sự thay đổi luật di trú cho phép sự chấp thuận đơn băo lănh hoặc đơn chuyển diện xin Thẻ Xanh, nhưng phải có những điều kiện bắt buộc như sau:

Người được bảo lănh phải hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ khi người bảo lănh qua đời, và đương đơn tiếp tục cư ngụ ở Hoa Kỳ cho đến ngày có quyết định về đơn bảo lănh hoặc đơn xin chuyển diện.

Rơ ràng là luật thay đổi này sẽ không mang ích lợi nào hết cho những người thân đang sinh sống ở Việt Nam khi người bảo lănh qua đời. Trong trường hợp này, thân nhân ở Việt Nam phải chuyển sang Đạo Luật Bảo Lănh Gia Đ́nh. Luật này nói rằng nếu người bảo lănh qua đời sau khi đơn bảo lănh được chấp thuận, các đương đơn sẽ được cứu xét di trú nếu có một thành viên gia đ́nh ở Hoa Kỳ có thể cung cấp các chứng minh về việc bảo trợ tài chánh. Và phải có những yếu tố rất nhân đạo. Không có những yếu tố nhân đạo, sở di trú nhiều phần sẽ không chấp thuận.

Một vài thí dụ về những lư do rất nhân đạo là người được bảo lănh là thành viên gia đ́nh sau cùng c̣n ở lại Việt Nam, hoặc đương đơn đang có những vấn đề sức khỏe và mong muốn được điều trị ở Mỹ với sự giúp đỡ của gia đ́nh, hoặc đương đơn đang gặp rất nhiều khó khăn kinh tế không thể giải quyết được ở Việt Nam.

Thêm vào đó, cũng phải có những chứng minh liên hệ giữa người bảo lănh và người được bảo lănh kể từ ngày nộp đơn bảo lănh, các bằng chứng liên hệ đến Hoa Kỳ, liên hệ với những thành viên gia đ́nh khác ở Mỹ, và những bằng chứng cho thấy các thành viên gia đ́nh của người bảo lănh ở Mỹ sẵng sàng và có thể giúp đỡ người được bảo lănh cho đến khi họ có thể tự túc sinh sống.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Những ai hợp lệ có thể thay thế người bảo lănh qua đời để nộp mẫu đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864?

- Đáp: Hầu hết các thân nhân của người được bảo lănh đều hợp lệ để làm Bảo Trợ Tài Chánh nếu họ có liên hệ ruột thịt hoặc qua hôn nhân. Chẳng hạn như vợ chồng, cha mẹ, con dâu con rể, anh chị em, con cái, ông bà nội-ngoại hay cháu nội cháu ngoại.

- Hỏi: Cha tôi qua đời sau khi nộp đơn bảo lănh cho em tôi ở Việt Nam. Đơn bảo lănh đă được chấp thuận nhưng em trai tôi có công việc làm ăn thành công ở Việt Nam và không có những lư do nhân đạo để sở di trú có thể chấp thuận hồ sơ. Tuy nhiên, em trai tôi vẫn muốn di cư sang Mỹ v́ các con.

- Đáp: Sở di trú thường căn cứ vào những yếu tố nhân đạo trong những hồ sơ liên quan đến Đạo Luật Bảo Lănh Gia Đ́nh, nhưng ông có thể nhấn mạnh rằng em của ông là thành viên gia đ́nh cuối cùng ở Việt Nam và con cái rất muốn được hưởng nền giáo dục ở Hoa Kỳ. Nếu điều này không được chấp thuận, ông có thể đứng ra làm đơn bảo lănh em của ông.

Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888
______________________________
NVC thống kê số lượng Vísa đă cấp trong tài khoá 2010

NVC đă có bảng tổng kết số lượng visa đă cấp cho mỗi quốc gia trong năm tài khoá 2010 , trong đó Việt Nam đă được NVC cấp với chỉ tiêu khá cao so với các nước khác .
Số lượng visa đă được cấp cho Việt Nam 2010 cho các diện F như sau:
F1: 2,218
F2A: 1,260
F2B: 354
F3: 9,633
F4: 6,947
Tổng cộng: 20,412
- Vượt 60% so với 2009 chỉ có 12,435
- Chiếm hơn 1/5 tổng số visa cấp cho toàn châu Á là 95.486
- Trong đó 2 diện F3 và F4 đă được cấp với tỉ lệ rất cao .

T́nh Quê
02-15-2011, 04:27 PM
Luật di trú nào sẽ ban hành trong năm Tân Măo-2011
Việc ban hành luật di trú tai Quốc Hội trong năm 2010 đă chấm trong sự thất vọng. Đạo luật Ước Mơ từng được Hạ Viện thông qua khá sít sao th́ bị Thượng viện bác bỏ v́ không đủ 60 số phiếu cần thiết. Đạo luật cải tổ di trú đă không được đưa ra bầu bán lần nào trong năm ngoái.
Trong vài tháng của năm 2010, lịch tŕnh duyệt xét chiếu khán di dân đă gia tăng đáng kể, khiến hầu hết các diện bảo lănh đều được rút ngắn thời gian chờ đợi. V́ có rất nhiều người nộp hồ sơ di dân nên số lượng chiếu khán trù liệu đă vơi đi rất nhanh. Bây giờ th́ lịch tŕnh duyệt xét trở lại thời điểm của đầu năm 2010.
Có nhiều triển vọng chúng ta sẽ chứng kiến một số biến chuyển đến đạo luật Ước Mơ trong năm 2011, mặc dù sẽ không tránh khỏi một số thay đổi quan trọng. Những thay đỗi chính yếu có liên quan đến giáo dục, trong đó đương sự phải tốt nghiệp trường lớp chứ không chỉ là có đi học. Ngoài ra, cần xác định khả năng bảo lănh thân nhân sau khi đương sự trở thành công dân (tối thiểu 13 năm sau ngày lập hồ sơ theo đao luật Ước Mơ).
Những luật di trú nào có thể ban hành trong năm 2011? Thay đổi quan trọng nhất là vị chủ tịch đại diện đa số tại Hạ Viện, một Hạ Viện do đảng Cộng Ḥa chiếm đa số.
Vị chủ tịch tư pháp Hạ Viện là ông Lamar Smith, một Dân Biểu đảng Cộïng Ḥa, tiểu bang Texas, hổ trợ những dự thảo luật sau đây:
· Thi hành luật di trú liên bang từ địa phương đến tiểu bang (H.R. 4471)
· Đ̣i hỏi công ty xác nhận nhân viên qua hệ thống dữ liệu điện tử (H.R. 1026)
· Chấm dứt quyền công dân Mỹ cho thai nhi (H.R. 1868)
Ông là người phản đối mạnh mẽ về đạo luật cải tổ di trú toàn diện và đạo luật Ước Mơ. Ông gọi hai đạo luật này là luật “ân xá”. Ông từng bỏ phiếu chống lại việc gia tăng chiếu khán công việc. Ông cho rằng số lượng số người tỵ nạn đến Hoa Kỳ là quá lớn và ông chống đối chương tŕnh sổ số chiếu khán hàng năm.
Dân biểu Steve King có thể trở thành Chủ Tịch ủy ban di trú Hạ Viện. Dân Biểu King đồng t́nh với Dân Biểu Smith về việc thi hành kiểm soát biên giới và nơi làm việc, đ̣i hỏi công ty xác nhận nhân viên qua hệ thống dữ liệu điện tử và chấm dứt quyền công dân cho thai nhi. Ông tin vào việc dùng từ điện cài vào hàng rào biên giới sẽ dễ kiểm soát an ninh biên pḥng.
Chính quyền tổng thống Obama làm thất vọng những người di dân và những người ủng hộ họ. Tổng Thống đă gia tăng thi hành biện pháp chống lại di dân bất hợp pháp. Ông kỳ vọng sẽ được sư hổ trợ của đảng Cộng Ḥa về lộ tŕnh trở thành công dân cho di dân bất hợp pháp, nhưng lối hành xử của ông chỉ gia tăng ư tưởng chống đối di dân, tạo thêm thành kiến di dân là một gánh nặng của đất nước.

Hỏi Đáp di trú:
Hỏi: Luật di trú nào sẽ hữu ích cho cộng đồng Việt Nam?
Đáp: Bất kỳ một sự ban hành luật di trú nào rút ngắn thời gian chờ đợi chiếu khán di dân là có lợi. Đạo luật ước mơ hay đạo luật cải tổ di trú toàn diện không mang lại lợi ích ǵ cho cộng đồng người Việt, nếu có chăng th́ không đáng kể.
Hỏi: V́ lịch tŕnh duyệt xét chiếu khán bị thụt lùi, rất nhiều hồ sơ có ngày phỏng vấn vào tháng Giêng hay tháng Hai đă bị hủy bỏ bởi lănh sự tại Sài G̣n. Liệu những đương đơn này có được lập lại một cuộc phỏnng vấn khác không?
Đáp: Điều đó tùy thuộc vào lịch đáo hạn trong tương lai. Trong hầu hết trường hợp, đương đơn sẽ phải chờ từ 6-12 tháng mới có ngày phỏng vấn mới.
Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

T́nh Quê
02-15-2011, 04:32 PM
Phải Làm Ǵ Khi Hồ Sơ Hôn Thê-Hôn Phu Bị Từ Chối
http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/TV/nu%20than%20tu%20do.jpgTrong qua khứ, nhiều người suy nghĩ rằng làm đơn bảo lănh diện hôn thê- hôn phu (fiancée) tốt hơn là bảo lănh diện vợ chồng v́ diện hôn thê - hôn phu sẽ được phỏng vấn nhanh hơn. Sự suy nghĩ này hiện nay không c̣n đúng nữa. Các diện bảo lănh vợ-chồng và diện hôn thê - hôn phu hiện nay được duyệt xét với thời gian gần như ngang nhau bởi sở di trú và Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (gọi tắt là NVC).

Điều thực tế là diện hôn thê - hôn phu đ̣i hỏi ít giấy tờ hơn, kể cả ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam. Nhưng ở khía cạnh khác, diện vợ-chồng dễ thuyết phục nhân viên lănh sự hơn diện hôn thê - hôn phu.

Một thính giả thường nghe chương tŕnh hội thoại của Văn pḥng Tham vấn Robert Mullins International, đă viết thư cho chúng tôi xin ư kiến về hồ bảo lănh của anh. Anh từng nhờ một văn pḥng dịch vụ khác phụ trách hồ sơ bảo lănh hôn thê, và kết quả là đơn xin chiếu khán (visa) của vị hôn thê bị Ṭa lănh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam từ chối. Duyệt qua hồ sơ của anh, chúng ta có thể biết những lư do bị từ chối như sau:

- Lư do thứ nhất: Ṭa lănh sự nói rằng người hôn thê không biết những dữ kiện căn bản về người hôn phu (tức người bảo lănh) và cuộc sống của anh ta ở Hoa Kỳ. Có thể cô ta không biết anh ta làm nghề ǵ, có bao nhiều người sống chung trong một nhà, hoặc lương bổng của anh ta bao nhiêu...

- Lư do thứ hai: Người hôn thê (tức người được bảo lănh) không bàn những dự tính kết hôn trong tương lai. Có thể hai người đợi việc bàn tính kết hôn sau khi hôn thê đến Hoa Kỳ, nhưng nếu thiếu một chương tŕnh kết hôn được bàn tính sẽ không có lợi trong cuộc phỏng vấn.

- Lư do thứ ba: Cả hai người nộp 10 tấm thiệp được cho là bằng chứng cụ thể liên lạc trong suốt thời gian ba năm quen biết. Hiển nhiên, các bằng chứng này không đủ để thuyết phục bất cứ ai về một mối quan hệ trong sáng. Một hồ sơ thành công đ̣i hỏi một số lượng bằng chứng liên lạc đầy đủ qua emails, thư từ, điện thoại ...

- Lư do thứ tư: H́nh ảnh chụp chung không thể hiện hai người ở chung với nhau quá ba hay bốn ngày. Cả hai chỉ có h́nh chụp chung với nhau chỉ trong một chuyến về Việt Nam của người bảo lănh. Không có h́nh ảnh nào cho thấy hai người làm Lễ Đính Hôn.

- Lư do thứ năm: Không có bằng chứng nào cho thấy người bảo lănh về thăm Việt Nam nhiều lần hơn để tổ chức Lễ Đính Hôn. Đây là điểm yếu nhất của hồ sơ này. Các nhân viên lănh sự kỳ vọng người bảo lănh nên về Việt Nam ít nhất hai hoặc ba lần trong một năm để sống với người yêu của họ.

Trong trường hợp kể trên, Ṭa Lănh sự đă quyết định trả hồ sơ bảo lănh cho sở di trú Hoa Kỳ để "duyệt xét và có thể hủy bỏ". Làm sao đôi t́nh nhân kể trên có thể tránh kết quả buồn bă này?

Trong bất cứ hồ sơ di dân nào, điều quan trọng là nên khởi sự với sự hướng dẫn của một văn pḥng dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín. Văn pḥng này có thể đề nghị hai người tạm hoăn việc nộp đơn bảo lănh cho sở di trú cho đến khi có đủ bằng chứng thể hiện mối quan hệ trong sáng.

Hỏi Đáp Di Trú:

- Hỏi: Với hồ sơ vừa tŕnh bày, hai người có thể làm ǵ để thuyết phục Lănh sự rằng mối quan hệ của họ là trong sáng?

- Đáp: Cả hai đă làm sai mọi thứ, hay chúng ta có thể nói rằng họ chẳng làm điều ǵ đúng cả. Không có chứng minh nào cho thấy đây là sự liên hệ trong sáng và nghiêm chỉnh, v́ thế không có cách nào thuyết phục Ṭa lănh sự thay đổi quyết định từ chối của họ.

- Hỏi: Trong trường hợp này, họ c̣n có cách nào khác không?

- Đáp: Cách duy nhất họ có thể làm là kết hôn và nộp đơn bảo lănh theo diện vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ làm như thế thôi không thể bảo đảm Ṭa lănh sự sẽ chấp thuận. Cả hai sẽ phải chứng minh sự liên lạc thường xuyên và sự gắn bó trong mối quan hệ vợ chồng của họ.

Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

T́nh Quê
02-15-2011, 04:35 PM
KHUYẾN CÁO CỦA TỔNG LĂNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI (TP.HCM) SÀI G̉N:

Chúng tôi không thể đảm bảo trước là thị thực sẽ được cấp.
Chúng tôi khuyến cáo đương đơn không nên sắp xếp lịch tŕnh ra đi cho đến khi đă được cấp thị thực.

Trích:

Nguyên văn bởi HoangThu xem bài viết
Vừa qua ḿnh mới đi bổ túc hồ sơ về gặp phải một số viêc bất thường xin hỏi ra đây để quí vị nào trong diễn đàn biết hoặc quí vị trong ban điều hành diễn đàn biết giải thích và tư vân để ḿnh yên tâm với.

Gia đ́nh ḿnh phỏng vấn vào 6/12/2010 nhưng v́ bảo trợ tài chánh chưa đủ nên người ta yêu cầu t́m người đồng bảo trợ thêm vào
3/1/2011, c̣n chồng minh th́ thiếu hồ sơ súc khoẻ củng bổ sung nhưng không để ngày.

Vậy là đúng hẹn ḿnh vào bổ sung người ta cấp cho ḿnh giấy hồng và nhận 3 hộ chiếu của ba mẹ con v́ ḿnh là đương đơn hẹn ngày 11/1/2011 đên nhận visa , chồng ḿnh th́ nhận giấy trắng hẹn khi nào có kết quả súc khoẻ bổ túc nhận visa sau mọi chuyện tưởng thuận lơi . Nhưng kết quả th́ đến ngày nhận visa họ thu giấy hồng trả lại hộ chiếu và đưa cho ḿnh một tờ giấy trắng trong đó họ ghi nội dung như sau :

Tổng lănh sự quán Hoa Kỳ không thể tiếp tục giải quyêt đơn xin thị thực của quí vị vào thời điểm này. Do một số thay đổi gần đây về số lương thi thực được phép cấp theo luật định đối với hầu hết các loại thị thực dành cho thành viên gia đ́nh , chỉ những đương đơn sinh ra tại Việt Nam có NGÀY ƯU TIÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ trước NGÀY HỒ SƠ ĐẾN LƯỢT XÉT DUYỆT mới hội đủ tiêu chuẩn được giải quyết hồ sơ .Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không thể đẩy nhanh thời điểm hồ sơ đến lượt xét duyệt vào mỗi tháng đă vượt quá số lượng thị thưc có thể cấp.

Chúng tôi không thể tiên đoán chắc chắn tốc độ tiến triển của ngày ưu tiên giải quyết hồ sơ vi ngày này có thể đến nhanh , đứng yên tại chỗ hoặc thậm chí lùi lại một vài tháng. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo sẻ thông báo đến quí vị, hoặc tiếp tục tiến hành giải quyết hồ sơ của quí vị ngay khi ngày ưu tiên giải quyết hồ sơ của qui vị đến hạn xem xét.

Trong thời gian này , quư vi có thể truy cập vao tranh web của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin
http://i1109.photobucket.com/albums/h423/taejoo07/scan8-1-2011.jpg
LỊCH VISA THÁNG 3.2011!
Default Visa Bulletin For March 2011
Visa Bulletin For March 2011

F1 - 01 JAN 05
F2a - 01 JAN 07
F2b - 15 APR 03
F3 - 01 JAN 01
F4 - 01 JAN 00
(theo:xuatnhapcanh)

T́nh Quê
02-23-2011, 09:24 PM
Chiếu Khán Đáo Hạn Trong Tháng 3-2011 và Bảng Quy Định Lợi Tức Tối Thiểu Mới

Nhiều thính giả và độc giả của Văn pḥng Robert Mullins International luôn theo dơi rất sát thời gian các loại chiếu khán di dân đến ngày đáo hạn. Thời gian đáo hạn chiếu khán đă gia tăng khá nhanh trong suốt năm 2010, nhưng cũng đă trở lui rất nhanh từ tháng Giêng năm 2011. Thí dụ, ngày đáo hạn diện con độc thân trên 20 tuổi của các công dân Mỹ là tháng Tư năm 2004 trong một năm trước. Vào cuối năm qua, 2010, diện này vượt lên tháng Hai năm 2006. Tuy nhiên, trong tháng Giêng năm nay, diện này đă trở lui 12 tháng và hiện nay vẫn đứng yên tại chỗ.
Lịch đáo hạn trong tháng Ba năm 2011 của diện bảo lănh vợ hoặc chồng và các con độc thân vị thành niên của các thường trú nhân đă bị trở lui thêm một năm nữa. Diện bảo lănh này đă nhảy lên hơn 4 năm rưỡi trong năm 2010, nhưng trong Giêng vừa qua đă bị trở lui, và trong tháng Ba tới, diện này sẽ bị trở lui thêm 1 năm nữa, tức lùi đếng tháng Giêng năm 2007.
Sau đây là lịch đáo hạn chiếu khán di dân trong tháng Ba 2011. Những ngày đáo hạn của tất cả các diện bảo lănh đều giống như tháng Hai 2011, ngoại trừ diện bảo lănh F2A bị trở lui thêm 1 năm.
- Diện F-1: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2005
- Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Ngày 01/01/2007
- Diện F2B: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 15/04/2003
- Diện F-3: Các con đă lập gia đ́nh của công dân Mỹ. Ngày 01/01/2001
- Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2000
Khi chiếu khán sẵn sàng được cấp thường dựa vào 2 yếu tố: Bao nhiêu chiến khán được ấn định cho 1 quốc gia và bao nhiêu người nộp đơn xin chiếu khán cho từng diện bảo lănh. Trong năm 2010, v́ có nhiều chiếu khán chưa sử dụng nên ngày đáo hạn đă nhảy lên khá nhanh. Tuy nhiên, trong cùng lúc, lại có quá nhiều đương đơn đủ điều kiện để xin chiếu khán. Chính v́ thế, vào cuối năm 2010, số chiếu khán có sẵn đă bị cắt giảm và thời gian chời đợi gia tăng.
Bảng Quy Định Lợi Tức Tối Thiểu Mới: Chính phủ liên bang vừa phổ biến Bảng Quy Định Lợi Tức Tối Thiểu Mới cho năm 2011. V́ lư do kinh tế suy thoái, các mức quy định Lợi Tức Tối Thiểu của năm 2009 vẫn được giữ nguyên cho năm 2010. V́ thế, mức quy định lợi tức tối thiểu đă không gia tăng trong năm vừa qua. Điều này cũng cho thấy mức tăng đă không qúa cao cho năm 2011.
Lợi tức tối thiểu quy định cho 2 người chỉ lên 175 Mỹ kim so với mức quy định của năm 2009.
Với 3 người, mức tăng thêm là 275 Mỹ kim, và cho 4 người sẽ tăng thêm 1.200 Mỹ kim. Tương tự, với 8 người, mức lợi tức tối thiểu quy định cho năm 2011 sẽ tăng thêm 5.350 Mỹ kim và lợi tức tối thiểu trong năm sẽ là 47.000 Mỹ kim.
Sở di trú Hoa Kỳ hiện chưa cập nhật các mức lợi tức tối thiểu cho năm 2011. Qúy vị có thể t́m thấy thông tin này trên trang nhà của văn pḥng Robert Mullins International, hoặc có thể t́m thông tin "Poverty Guidelines 2011" trên trang nhà Google. Xin nhắc nhở các đương đơn xin chiếu khán di dân cần phải hội đủ tiêu chuẩn 125% theo Bảng Quy Định Mức Độ Nghèo Đói Liên Bang.
Hỏi Đáp Di Trú
- Hỏi: Những quy định về lợi tức tối thiểu bao giờ mới có hiệu lực?
- Đáp: Các quy định về lợi tức tối thiểu dành cho tất cả các đương đơn xin chiếu khán bắt đầu từ tháng Tư năm 2011.
- Hỏi: Tôi đang bảo lănh cho em tôi. Con trai của em tôi sẽ lên 21 tuổi trong tháng tới. Gia đ́nh em tôi khởi đầu được ấn định sẽ được phỏng vấn trong tháng giêng 2011 nhưng đến nay cho thấy ngày phỏng vấn có thể bị dời lại vào cuối năm. Liệu cháu tôi vẫn hợp lệ để đi theo gia đ́nh không?
- Đáp: Cháu của ông sẽ hợp lệ nếu đủ tiêu chuẩn theo Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em. Theo đạo luật này, thời gian Sở di trú cần duyệt xét đơn bảo lănh sẽ được trừ vào số tuổi hiện tại của các trẻ em trên 20 tuổi.
Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

T́nh Quê
02-23-2011, 09:27 PM
Những Quyền Lợi Hợp Pháp Dành Cho Các Nạn Nhân Di Dân Bị Bạo Lực Gia Đ́nh

Người di dân thường sống trong hoàn cảnh đặc biệt không thể tự vệ v́ nhiều người không nói tiếng Anh giỏi, và thường sống xa gia đ́nh và bạn bè thân thiết, và họ có thể không hiểu biết nhiều về luật pháp Hoa Kỳ. Với những lư do trên, người di dân thường sợ sệt tố giác những hành vi bạo lực gia đ́nh cho cảnh sát hoặc t́m kiếm những h́nh thức trợ giúp khác. Sự sợ hăi này gây cho nhiều người di dân tiếp tục sống trong t́nh trạng bị ngược đăi.
Bạo lực gia đ́nh là ǵ? Bạo lực gia đ́nh là một loại hành vi khi một người sống chung thân thiết hay vợ-chồng đă đe dọa hoặc ngược đăi người sống chung khác. Sự ngược đăi có thể bao gồm sự làm hại thể xác, buộc phải có những liên hệ t́nh dục, tạo ra sự xúc động (bao gồm sự cô lập hoặc mang tính dọa nạt), và những đe dọa về kinh tế hoặc về di trú.
Bạo lực gia đ́nh có thể bao gồm việc tấn công t́nh dục, ngược đăi trẻ em và những hành vi tội ác bạo lực khác. Với tất cả những trường hợp kể trên, bạo lực gia đ́nh, tấn công t́nh dục và ngược đăi trẻ em đều bị xem là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều được bảo đảm hưởng quyền bảo vệ của pháp luật chống lại những ngược đăi kể trên. Bất cứ nạn nhân của bạo lực gia đ́nh - bất kể ở t́nh trạng công dân hay di trú ra sao - đều có thể t́m kiếm sự giúp đỡ. Một nạn nhân di dân của bạo lực gia đ́nh cũng có thể hợp lệ được hưởng những sự bảo vệ liên hệ đến vấn đề di trú.
Luật gia đ́nh Hoa Kỳ cung cấp cho quư vị:
- Quyền được có pháp lệnh bảo vệ cho qúy vị và con của qúy vị.
- Quyền được hợp pháp hóa việc ly thân hay ly dị mà không cần có sự đồng ư của người phối ngẫu.
- Quyền được yêu cầu bảo dưỡng con của qúy vị và giúp đỡ tài chánh.
Tham khảo với một luật sư gia đ́nh từng làm việc với người di dân để thảo luận những điều luật gia đ́nh nào có thể ảnh hưởng và trợ giúp qúy vị. Dưới luật pháp Hoa Kỳ, bất cứ nạn nhân của tội ác nào, bất kể t́nh trạng công dân hay di trú ra sao, đều có thể gọi cảnh sát giúp đỡ hoặc có một pháp lệnh bảo vệ.
Gọi cảnh sát ở số 911 nếu qúy vị hay con của qúy vị gặp nguy hiểm. Cảnh sát có thể bắt giữ hôn phu-hôn thê, vợ-chồng, người sống chung hay bất cứ người nào khác nếu họ tin rằng đối tượng đă phạm tội. Qúy vị nên kể cho cảnh sát về bất cứ sự ngược đăi nào xảy ra, kể cả trong quá khứ, và cho thấy những thương tích nếu có. Bất cứ ai, dù ở trong t́nh trạng công dân hay di trú ra sao đi nữa, cũng có thể tố giác một vụ phạm tội nào đó.
Và như thế, nếu qúy vị là nạn nhân của bạo lực gia đ́nh, qúy vị có thể xin ṭa án một pháp lệnh bảo vệ. Một pháp lệnh bảo vệ do ṭa án ban hành hay một pháp lệnh cách ly là cách không cho người ngược đăi qúy vị được gọi điện thoại, liên lạc hay làm tổn thương qúy vị, con của qúy vị, hay các thành viên khác trong gia đ́nh. Nếu người ngược đăi vi phạm pháp lệnh bảo vệ, qúy vị có thể gọi cho cảnh sát. Đơn xin các pháp lệnh bảo vệ đều có sẵn ở hầu hết các ṭa án, sở cảnh sát, các trung tâm dành cho phụ nữ và các văn pḥng dịch vụ pháp lư.
Hỏi Đáp Di Trú
- Hỏi: Những dịch vụ nào hiện có thể giúp cho các nạn nhân của bạo lực gia đ́nh và bị tấn công t́nh dục ở Hoa Kỳ?
- Đáp: Ở Hoa Kỳ, các nạn nhân của tội ác, bất kể ở t́nh trạng công dân và di trú ra sao, có thể t́m sự giúp đỡ từ chính phủ hay các tổ chức không chính phủ, có thể bao gồm việc tham vấn, thông dịch, chương tŕnh bảo vệ sự an toàn. nhà ở khẩn cấp, và kể cả những giúp đỡ tài chánh.
- Hỏi: Nếu tôi là nạn nhân của bạo lực gia đ́nh, bị tấn công t́nh dục hay của tội ác khác, những quyền di trú được chọn lựa nào có thể giúp tôi?
- Đáp: Có 3 giải pháp khi luật cho phép thường trú nhân "có điều kiện" xin miễn việc đ̣i hỏi người phối ngẫu phải cùng kư tên trên đơn xin Thẻ Xanh thường trú chính thức:
1- Việc trục xuất một thường trú nhân "có điều kiện" khỏi Hoa Kỳ sẽ mang lại sự khó khăn rất lớn, hoặc
2- Cuộc hôn nhân được chấm dứt hợp pháp, và đương đơn không có lỗi trong việc không nộp đơn đúng hạn để xin rút bỏ quy chế thường trú nhân "có điều kiện", hoặc
3- Trong suốt cuộc sống hôn nhân, người phối ngẫu đối xử với người thường trú nhân "có điều kiện" bằng sự đánh đập hay những hành vi tàn ác.
Những sự miễn giảm kể trên được áp dụng cho mẫu đơn I-751 và đ̣i hỏi qúy vị phải chứng minh cuộc hôn nhân trong sáng và không gian dối.
Robert Mullins

T́nh Quê
03-08-2011, 12:21 AM
Chiếu Khán Đáo Hạn Trong Tháng 3-2011 và Bảng Quy Định Lợi Tức Tối Thiểu Mới

Nhiều thính giả và độc giả của Văn pḥng Robert Mullins International luôn theo dơi rất sát thời gian các loại chiếu khán di dân đến ngày đáo hạn. Thời gian đáo hạn chiếu khán đă gia tăng khá nhanh trong suốt năm 2010, nhưng cũng đă trở lui rất nhanh từ tháng Giêng năm 2011. Thí dụ, ngày đáo hạn diện con độc thân trên 20 tuổi của các công dân Mỹ là tháng Tư năm 2004 trong một năm trước. Vào cuối năm qua, 2010, diện này vượt lên tháng Hai năm 2006. Tuy nhiên, trong tháng Giêng năm nay, diện này đă trở lui 12 tháng và hiện nay vẫn đứng yên tại chỗ.
Lịch đáo hạn trong tháng Ba năm 2011 của diện bảo lănh vợ hoặc chồng và các con độc thân vị thành niên của các thường trú nhân đă bị trở lui thêm một năm nữa. Diện bảo lănh này đă nhảy lên hơn 4 năm rưỡi trong năm 2010, nhưng trong Giêng vừa qua đă bị trở lui, và trong tháng Ba tới, diện này sẽ bị trở lui thêm 1 năm nữa, tức lùi đếng tháng Giêng năm 2007.
Sau đây là lịch đáo hạn chiếu khán di dân trong tháng Ba 2011. Những ngày đáo hạn của tất cả các diện bảo lănh đều giống như tháng Hai 2011, ngoại trừ diện bảo lănh F2A bị trở lui thêm 1 năm.
- Diện F-1: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2005
- Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Ngày 01/01/2007
- Diện F2B: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 15/04/2003
- Diện F-3: Các con đă lập gia đ́nh của công dân Mỹ. Ngày 01/01/2001
- Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2000
Khi chiếu khán sẵn sàng được cấp thường dựa vào 2 yếu tố: Bao nhiêu chiến khán được ấn định cho 1 quốc gia và bao nhiêu người nộp đơn xin chiếu khán cho từng diện bảo lănh. Trong năm 2010, v́ có nhiều chiếu khán chưa sử dụng nên ngày đáo hạn đă nhảy lên khá nhanh. Tuy nhiên, trong cùng lúc, lại có quá nhiều đương đơn đủ điều kiện để xin chiếu khán. Chính v́ thế, vào cuối năm 2010, số chiếu khán có sẵn đă bị cắt giảm và thời gian chời đợi gia tăng.
Bảng Quy Định Lợi Tức Tối Thiểu Mới: Chính phủ liên bang vừa phổ biến Bảng Quy Định Lợi Tức Tối Thiểu Mới cho năm 2011. V́ lư do kinh tế suy thoái, các mức quy định Lợi Tức Tối Thiểu của năm 2009 vẫn được giữ nguyên cho năm 2010. V́ thế, mức quy định lợi tức tối thiểu đă không gia tăng trong năm vừa qua. Điều này cũng cho thấy mức tăng đă không qúa cao cho năm 2011.
Lợi tức tối thiểu quy định cho 2 người chỉ lên 175 Mỹ kim so với mức quy định của năm 2009.
Với 3 người, mức tăng thêm là 275 Mỹ kim, và cho 4 người sẽ tăng thêm 1.200 Mỹ kim. Tương tự, với 8 người, mức lợi tức tối thiểu quy định cho năm 2011 sẽ tăng thêm 5.350 Mỹ kim và lợi tức tối thiểu trong năm sẽ là 47.000 Mỹ kim.
Sở di trú Hoa Kỳ hiện chưa cập nhật các mức lợi tức tối thiểu cho năm 2011. Qúy vị có thể t́m thấy thông tin này trên trang nhà của văn pḥng Robert Mullins International, hoặc có thể t́m thông tin "Poverty Guidelines 2011" trên trang nhà Google. Xin nhắc nhở các đương đơn xin chiếu khán di dân cần phải hội đủ tiêu chuẩn 125% theo Bảng Quy Định Mức Độ Nghèo Đói Liên Bang.
Hỏi Đáp Di Trú
- Hỏi: Những quy định về lợi tức tối thiểu bao giờ mới có hiệu lực?
- Đáp: Các quy định về lợi tức tối thiểu dành cho tất cả các đương đơn xin chiếu khán bắt đầu từ tháng Tư năm 2011.
- Hỏi: Tôi đang bảo lănh cho em tôi. Con trai của em tôi sẽ lên 21 tuổi trong tháng tới. Gia đ́nh em tôi khởi đầu được ấn định sẽ được phỏng vấn trong tháng giêng 2011 nhưng đến nay cho thấy ngày phỏng vấn có thể bị dời lại vào cuối năm. Liệu cháu tôi vẫn hợp lệ để đi theo gia đ́nh không?
- Đáp: Cháu của ông sẽ hợp lệ nếu đủ tiêu chuẩn theo Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em. Theo đạo luật này, thời gian Sở di trú cần duyệt xét đơn bảo lănh sẽ được trừ vào số tuổi hiện tại của các trẻ em trên 20 tuổi.
Quư độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn pḥng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

T́nh Quê
03-10-2011, 11:29 PM
Sở Di Trú Hoa Kỳ đóng cửa văn pḥng Sài G̣n
http://multiply.com/mu/bactu/image/loWwur--l0j+2ui-xj5KQQ/photos/1M/300x300/737/uscis-350x150.jpg?et=IDFNPI9Ypqh%2BXtksXuciIg&nmid=0
Hồ sơ 'không thất lạc, giải quyết đúng thứ tự'

Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER - Sở
Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đóng cửa vĩnh viễn văn pḥng xét
duyệt hồ sơ di trú tại Sài G̣n, từ ngày 31 tháng 3, 2011, theo thông cáo
báo chí gởi ra hôm 8 tháng 3.
Thông
cáo cho biết, từ ngày 25 tháng 3, văn pḥng sẽ ngừng nhận đơn mới.
Riêng các đơn đang được cứu xét sẽ được chuyển qua văn pḥng di trú tại
Bangkok, Thái Lan.
Trả
lời phỏng vấn Người Việt qua điện thoại, bà Mariana Gitomer, phát ngôn
viên USCIS, làm việc tại Los Angeles, giải thích rằng, cơ quan này “có
trụ sở và văn pḥng khắp nơi trên thế giới,” việc đóng, hay mở cửa một
văn pḥng “không có ư nghĩa ǵ quan trọng cả.”

Mariana Gitomer nói: “Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi duyệt xét lại ngân
sách của USCIS cùng nhu cầu của các văn pḥng trên thế giới, để điều
chỉnh việc phân phối nhân và tài lực hợp lư và hữu hiệu hơn.”
Trả
lời câu hỏi của Người Việt, có phải nhu cầu giải quyết hồ sơ di trú của
người Việt Nam cho USCIS đă giảm đi so với những năm trước, bà Mariana
Gitomer nói “không hẳn là như thế.”

giải thích thêm: “Năm 1998, văn pḥng xét duyệt hồ sơ di trú tại TP Hồ
Chí Minh được mở cửa, phần lớn là để cứu xét rất nhiều hồ sơ xin con
nuôi của công dân Hoa Kỳ, thời đó bị tồn đọng. Dần dà, nhu cầu giải
quyết những hồ sơ này không c̣n nữa, thay vào đó là những hồ sơ khác,
như cấp giấy phép nhập cư cho sinh viên xin đi du học, giấy xin phép qua
Hoa Kỳ làm việc, giải quyết những hồ sơ tị nạn, đơn xin nhập cư theo
gia đ́nh hay việc làm, v.v...”
Cũng
theo lời bà Mariana Gitomer, việc đóng cửa văn pḥng “không có nghĩa là
nhu cầu giảm đi” so với trước kia, nhưng theo thời gian, một số những
việc xét đơn đă được hệ thống hóa, được theo dơi chính xác và hữu hiệu
hơn bằng computer, với dữ liệu được chứa tại trung ương (Hoa Kỳ) cho nên
việc có văn pḥng tại địa phương “bớt đi vai tṛ thiết yếu.”

Mariana Gitomer khẳng định “sẽ không có việc hồ sơ sau khi bị chuyển sẽ
bị tŕ hoăn hay thất lạc,” v́ tất cả hồ sơ được USCIS nhận đều được cho
một mă số theo thứ tự của ngày nộp đơn, thêm vào đó, “dữ liệu trong hồ
sơ được chuyển vào database của USCIS,” cho nên việc xét đơn vẫn theo
đúng thứ tự ưu tiên “như không hề có việc chuyển đơn.”
Thông
cáo báo chí của USCIS cho biết, sau ngày 25 tháng 3, những đơn xin nhập
cư, hay đơn khiếu nại, trước đây được chấp nhận bởi văn pḥng USCIS tại
Sài G̣n, nay có thể nộp cho Lănh Sự Quán Mỹ ở đây (Sài G̣n).
Pḥng
Lănh Sự sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp được USCIS ủy
quyền, và sẽ chuyển những hồ sơ xét duyệt di trú c̣n lại sang văn pḥng
di trú tại Bangkok, Thái Lan.
Độc giả muốn biết thông tin tổng quát về về Ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ tại Sài G̣n, có thể vào trang mạng http://hochiminh.usconsulate.gov, hoặc gọi vào tổng đài tự động của Ṭa Lănh Sự, 84-8-3520-4200, hoặc gửi thư đến:

Tổng Lănh Sự Quán Mỹ
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
Tp.HCM, Việt Nam

Độc giả cần liên lạc với văn pḥng di trú tại Bangkok, Thái Lan có thể gọi số điện thoại 662-205-5352, hay gửi email về inquiries@dhs.gov hoặc gửi thư qua đường bưu điện.
Nếu gởi thư, địa chỉ gửi thư là:

Gửi thường:
DHS/USCIS Bangkok
c/o American Embassy
Box 12
APO AP 96546

Gửi khẩn cấp:
DHS/USCIS
Sindhorn, Tower 2, 15th Floor
130-133 Wireless Rd.
Bangkok Thailand 10330

Sở Di Trú Hoa Kỳ tại Sài G̣n trực thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ, là bộ phận riêng để phục vụ công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân Hoa Kỳ.
Theo
thông cáo báo chí, và theo lời giải thích của bà Mariana Gitomer, sau
này, các đơn bảo lănh của công dân Hoa Kỳ, đang làm việc, sinh sống tại
Việt Nam, sẽ phải nộp theo địa chỉ tại Thailan.

USCIS to Close its Office in Vietnam on March 31
Will Stop Accepting Applications March 25

WASHINGTON - U. S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced it will permanently close its field office in Ho Chi Minh City, Vietnam, on March 31, 2011.

As of March 25, applications and petitions previously accepted by the USCIS Ho Chi Minh City Field Office may be filed with the U.S. Department of State Consular Section there. Where authorized, the Consular Section will assume responsibility for processing certain cases.

General information about the Consulate in Ho Chi Minh City is available online at: http://hochiminh.usconsulate.gov, or by calling the Consulate’s automated phone service, 84-8-3520-4200, or via mail correspondence to:

American Consulate General
4 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam

The Consular Section will send other applications and petitions to the USCIS Field Office in Bangkok, Thailand.

Individuals may contact the USCIS Bangkok Field Office by telephone, 02-205-5352 (within Thailand) or 011-662-205-5352 (from the United States); fax, 02-255-2917; or e-mail, bkkcis.inquiries@dhs.gov

The mailing address is:

Regular Mail
DHS/USCIS Bangkok
c/o American Embassy
Box 12
APO AP 96546
Express Mail
DHS/USCIS
Sindhorn, Tower 2, 15th Floor
130-133 Wireless Rd.
Lumpini Pathumwan
Bangkok Thailand 10330
For more information on USCIS and its programs, visit www.uscis.gov.

Lịch visa tháng 4.2011.
F1: 01:05. 2004>>> lùi 8 Tháng
F2A: 01:04. 2007>>> tăng 3 tháng
F2B: 15,04. 2003>>>giữ nguyên
F3 : 15.03. 2001 >>> tăng 2 tháng 15 ngày
F4: 01:02. 2000>>> một tháng tăng

T́nh Quê
03-24-2011, 09:58 AM
Trục Xuất - Phần I
Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
http://www.homeschoolingbooks.com/images/US-Law.jpg
Trục xuất tiếng Anh là “removal” và trục xuất có hai loại. Loại trục xuất thứ nhất là “Removal Under Inadmissibility Grounds” theo điều luật 212 của bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Loại trục xuất thứ nh́ là “Removal Under Deportation Grounds” theo điều luật 237 của bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người nào đă nhập cảnh Hoa Kỳ.

Loại Trục Xuất Thứ Nhất (Removal Under Inadmissibility Grounds) có 4 trường hợp xảy ra thường xuyên:

-Trường hợp thứ nhất: Những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ, nhưng không theo thủ tục di trú, hoặc không hợp lệ. Điển h́nh là đương đơn muốn nhập cảnh Hoa Kỳ với diện du lịch, nhưng khi tới Port of Entry, tức là cửa khẩu nhập cảnh, đương đơn chỉ có vé máy bay một chiều, Sở Di Trú có thể cho rằng đương đơn không có ư định du lịch, mà có ư định thường trú Hoa Kỳ. Dựa vào lư do đó, Sở Di Trú sẽ từ chối nhập cảnh.

-Trường hợp thứ nh́: Thường trú nhân ở ngoài Hoa Kỳ quá 6 tháng. Theo Luật Di Trú, khi thường trú nhân rời Hoa Kỳ quá 6 tháng, ngày trở lại Hoa Kỳ được xem là người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sở Di Trú sẽ xét lại trường hợp của người đó có được nhập cảnh hay không tùy theo điều luật trục xuất 212 của bộ Luật Di Trú. Cũng có thể v́ trường hợp thứ hai này mà chúng ta nghe nhiều người nói “thường trú nhân về Việt Nam dưới 6 tháng không cần reentry permit.” Nhưng câu nói đó không hoàn toàn đúng sự thật v́ thường trú nhân vắng mặt Hoa Kỳ dưới 6 tháng vẫn có thể bị Sở Di Trú không cho phép nhập cảnh. Ngoài sự chứng minh đương đơn là thường trú nhân, đương đơn phải là người không có ư định bỏ rơi sự thường trú của ḿnh. Vấn đề chính là người thường trú nhân phải chứng minh rằng họ không bỏ rơi sự thường trú của họ và những yếu tố để chứng minh người thường trú nhân có bỏ rơi sự thường trú của họ hay không là: liên hệ gia đ́nh ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, tài sản ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, việc làm ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có phải chính thức được gọi là nhà hay không, lư do rời khỏi Hoa Kỳ, và thời gian ở ngoài Hoa Kỳ, v.v...

-Trường hợp thứ ba: Đó là những người đă nộp đơn Adjustment of Status để thay đổi t́nh trạng di trú sang diện thường trú. Trong thời gian chờ đợi ngày để được Sở Di Trú phỏng vấn, hoặc đă đi phỏng vấn nhưng đang chờ đợi hồ sơ được chấp thuận, lại rời Hoa Kỳ mà không xin giấy phép trước. V́ những người này đă không xin giấy phép trước để trở vô Hoa Kỳ, nên khi trở lại Hoa Kỳ, sẽ bị trục xuất tại Port of Entry (tức là cửa khẩu nhập cảnh). Hồ sơ Adjustment of Status coi như bị hủy bỏ. Người đó phải trở về quốc gia của ḿnh, không được ở lại Hoa Kỳ. Nếu muốn trở lại Hoa Kỳ th́ phải làm đơn bảo lănh lại từ đầu. Khi nộp đơn lại từ đầu, lúc đi phỏng vấn tại ṭa Lănh Sự Hoa Kỳ, vấn đề ở Hoa Kỳ bất hợp pháp quá 180 ngày hoặc quá 1 năm, sẽ bị áp dụng (xin xem phần ghi chú) và chiếu khán có thể bị từ chối. Tôi biết có vài trường hợp những người chưa có sự thường trú đi thăm gia đ́nh hoặc bạn bè ở San Diego, gần biên giới Mễ và Hoa Kỳ. Nhiều khi vô t́nh đi lạc quá lố sang Mễ khi quay về th́ bị chận tại cửa khẩu nhập cảnh và bị Sở Di Trú giam giữ và đưa ra ṭa di trú để trục xuất. Cho nên khi đi đâu gần biên giới nên cẩn thận để tránh chuyện phiền phức.

- Trường hợp thứ tư: Theo Luật Di Trú, khi thường trú nhân phạm pháp và bị buộc tội được xem là “Crimes of Moral Turpitude” tức là những án có tính cách suy đồi đạo đức, rời Hoa Kỳ, khi trở lại sẽ bị cho là người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sở Di Trú sẽ xét lại trường hợp của người đó có được nhập cảnh hay không tùy theo “Điều Luật Trục Xuất.” Những án được xem là có tính cách suy đồi đạo đức là: 1) Mang một vũ khí được giấu với chủ ư để sử dụng; 2) Child hoặc spousal abuse (tạm dịch là bạo hành trẻ em hoặc người phối ngẫu; 3) Disorderly conduct (tạm dịch là hành vi gây rối); 4) Kidnapping (tạm dịch là bắt cóc); 5) Murder và volutary manslaughter (tạm dịch là tội giết người và tội ngộ sát); 6) Robbery (tạm dịch là ăn cướp); 7) Theft (ăn cắp); 8) Embezzlement (tạm dịch là biển thủ); 9) Prostitution (tạm dịch là tội măi dâm); 9) Forgery (tạm dịch là giả mạo giấy tờ hoặc chữ kư như những tội cổ phiếu giả); 10) Fraud (tạm dịch là gian lận); 11) Những tội về ma túy; 12) Những tội rửa tiền. Những tội vừa tŕnh bày không phải là toàn bộ tội được coi là tội ác có tích cách suy đồi đạo đức. Ngoài ra c̣n nhiều tội khác. Quí vị nên tham khảo với một luật sư thực thụ về Luật Di Trú để biết rơ thêm.

Mời quí bạn đọc theo dơi tiếp theo cách trục xuất thứ nh́ tức là “Trục Xuất Những Người Nào Đă Nhập Cảnh Hoa Kỳ,” cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt tuần tới, với đề tài “Trục Xuất - Phần II.”

Bản tin Chiếu Khán cho tháng 4 năm 2011.

Ưu Tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2007, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B - priority date là ngày 15 tháng 4 năm 2003, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 - priority date là ngày 15 tháng 3 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đă có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 2 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dơi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2011-04%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html