Welcome to Một Góc Phố - Chúc các Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ư ...
 • Hạo Nhiên

  by Published on 12-27-2013 06:30 PM
  1. Categories:
  2. Promote
  Article Preview


  Chuyện về cột cờ đầu tiên tại Little Saigon
  Tác giả : Lê Giang Trần

  [img]http://tuanbaosongonline.com/images/upload/Article/101-LittleSaigon-Cot_co_dau_tien-content.jpg[/img]
  Vài lời nói trước: Người viết về câu chuyện này may mắn là bạn của 3 người trong nhóm vận động dựng cột cờ, nên đă được biết khá rơ ràng. Trong phạm vi giới hạn một bài viết, người viết chỉ vắn tắt, cốt yếu nhấn mạnh về ư nghĩa của cột cờ đầu tiên do chính người Việt Nam tị nạn
  ...