A

Ai Cho Ti Tnh Yu
Thơ: Khang Nhii - Nhạc: Nguyễn Minh Chu

Anh Hng V Danh
Thơ: Đằng Phương, Nguyễn Ngọc Huy - Nhạc: Văn Tấn Phước

Anh Tuấn