Hoan h Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Nam Cali:
Vẹm Hng Cửu Long đ bị trục xuất
v rất c thể sẽ bị cấm trở lại Hoa Kỳ

TIN THỨ NHẤT:

L Đnh Hng gim đốc cng ty vng bạc đ qu Cửu Long (Cửu...