https://www.youtube.com/watch?v=b3nuyFXzkrk

Rung một cánh nhạc buồn
Phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi
Rơi một ngấn lệ sầu
Có ai hay người khóc cho duyên t́nh bẽ bàng
Rung một...