Ph Thường Dn cho bc Thường Dn.

Tấm hnh minh họa trng tếu qu hỉ...