Chị Sao Linh,
Hm nay em chỉ mới đọc hết một trang ny .
Buồn thật hen chị , trong nước mnh khng thấy mnh sai khi ra nước ngoi mới thấy tai hại ny .
Em cũng l một trong những người mua bằng...