L THƯ TỪ BN KIA THẾ GIỚI

Bc sĩ Alizabeth Kubler Ross, người tiền phong trong lnh vực nghin cứu về hiện tượng hồi sinh cho biết:

_ " Con người sợ chết như con nt sợ ma, họ đ nhn ci...