Soạn Giả Thi Thụy Phong (19211968)


Vũ Thất

Theo bi tường trnh Nghệ thuật Sn khấu Cải lương 80 năm của soạn giả Nguyễn Phương(1) trn trang nh của gio sư m nhạc...