Nguồn gốc mn Phở

* Trong Tự điển tiếng Việt - Bồ đo Nha - La tinh của Alexandre de Rhodes xuất bản năm 1651 khng c từ "Phở". trong Tự điển Huỳnh Tịnh Của ( bin soạn năm 1895) v Tự điển...