Lnh tiền hưu SSA, lm sao xin tiền SSI

Tiền hưu (SSA) l tiền dnh cho những người đi lm c đng thuế nay về gi (t nhất 62 tuổi trở ln), trong khi tiền SSI l tiền trợ cấp của x hội...