Mời xem khc phim ny để nhớ về một Si Gn đ mất...


https://www.youtube.com/watch?v=f6AEFKfyzEQ

Khi nhớ về Si Gn

Si Gn ơi mấy mươi năm cch biệt
Ta chưa về thăm lại phố phường xưa...