Hy để "Em sang sng"
Trần Trung Đạo

- Ai l tc giả của nhạc phẩm Ti đưa em sang sng l vấn đề được bn thảo kh rộng ri trong vi năm qua. Người viết c đọc trn Internet những tranh luận...