TI LIỆU LỊCH SỬ

Hnh ảnh của những đon tu chở người Việt miền Bắc di cư trnh nạn Cộng sản năm 1954
The ships that brought Vietnamese refugees from the North to South Vietnam in 1954:


http://www.geocities.com/uss_skagit/...PassageTo.htmlhttp://www.news.navy.mil/search/disp...?story_id=8307http://www.yale.edu/lawweb/avalon/in...ch/inch029.htm