Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Results 1 to 7 of 7

Thread: TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)

 1. #1
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  713
  Thanks
  51
  Thanked 290 Times in 192 Posts

  Default TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)

  TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)


  LỜI MỞ ĐẦU

  Xt rằng việc thừa nhận phẩm gi bẩm sinh v những quyền bnh đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả cc phần tử trong đại gia đnh nhn loại l nền tảng của tự do, cng l v ho bnh thế giới,

  Xt rằng việc coi thường v khinh miệt nhn quyền đ đưa tới những hnh động d man lm phẫn nộ lương tm nhn loại, v việc đạt tới một thế giới trong đ mọi người được tự do ngn luận v tự do tn ngưỡng, được giải thot khỏi sự sợ hi v khốn cng, được tuyn xưng l nguyện vọng cao cả nhất của con người,

  Xt rằng điều cốt yếu l nhn quyền phải được một chế độ php trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vo thế cng, phải nổi dậy chống p bức v bạo quyền,

  Xt rằng điều cốt yếu l phải pht triển những tương quan hữu nghị giữa cc quốc gia,

  Xt rằng, trong Hiến Chương Lin Hiệp Quốc, cc dn tộc đ ti xc nhận niềm tin vo những nhn quyền căn bản, vo phẩm cch v gi trị của con người, vo quyền bnh đẳng nam nữ, cng quyết tm thc đẩy tiến bộ x hội v nng cao mức sống trong một mi trường tự do hơn,

  Xt rằng cc quốc gia hội vin đ cam kết hợp tc với Lin Hiệp Quốc để pht huy sự tn trọng v thực thi trn ton cầu những nhn quyền v những quyền tự do căn bản,

  Xt rằng một quan niệm chung về tự do v nhn quyền l điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy.

  V vậy, ĐẠI HỘI ĐỒNG LIN HIỆP QUỐC

  Cng bố bản Tuyn Ngn Quốc Tế Nhn Quyền ny như một tiu chuẩn thực hiện chung cho tất cả cc dn tộc v quốc gia, sao cho mỗi c nhn v đon thể x hội lun nhớ tới bản tuyn ngn ny, nỗ lực pht huy sự tn trọng cc quyền tự do ny bằng học vấn v gio dục, v bằng những biện php lũy tiến trn bnh diện quốc gia v quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận v thực thi trn ton cầu cc quyền tự do ny cho cc dn tộc thuộc cc quốc gia hội vin hay thuộc cc lnh thỗ bị gim hộ.

  Điều 1:

  Mọi người sinh ra tự do v bnh đẳng về phẩm cch v quyền lợi, c l tr v lương tri, v phải đối xử với nhau trong tnh bc i.

  Điều 2:

  Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyn Ngn ny khng phn biệt đối xử v bất cứ l do no, như chủng tộc, mu da, nam nữ, ngn ngữ, tn gio, chnh kiến hay quan niệm, nguồn gốc dn tộc hay x hội, ti sản, dng di hay bất cứ thn trạng no khc. Ngoi ra khng được phn biệt về quy chế chnh trị, php l hay quốc tế của quốc gia hay lnh thổ m người đ trực thuộc, d l nước độc lập, bị gim hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.

  Điều 3:

  Ai cũng c quyền được sống, tự do, v an ton thn thể.

  Điều 4:

  Khng ai c thể bị bắt lm n lệ hay n dịch; chế độ n lệ v sự mua bn n lệ dưới mọi hnh thức đều bị cấm chỉ.

  Điều 5:

  Khng ai c thể bị tra tấn hay bị những hnh phạt hoặc những đối xử tn c, v nhn đạo, lm hạ thấp nhn phẩm.

  Điều 6:

  Ai cũng c quyền được cng nhận l con người trước php luật bất cứ tại đu.

  Điều 7:

  Mọi người đều bnh đẳng trước php luật v được php luật bảo vệ bnh đẳng khng kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xi giục kỳ thị tri với Tuyn Ngn ny.

  Điều 8:

  Ai cũng c quyền yu cầu ta n quốc gia c thẩm quyền can thiệp chống lại những hnh động vi phạm những quyền căn bản được hiến php v luật php thừa nhận.

  Điều 9:

  Khng ai c thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cch độc đon.

  Điều 10:

  Ai cũng c quyền, trn căn bản hon ton bnh đẳng, được một to n độc lập v v tư xt xử một cch cng khai v cng bằng để phn xử về những quyền lợi v nghi vụ của mnh, hay về những tội trạng hnh sự m mnh bị co buộc.

  Điều 11:

  Bị co về một tội hnh sự được suy đon l v tội cho đến khi c đủ bằng chứng phạm php trong một phin xử cng khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ. Khng ai c thể bị kết n về một tội hnh sự do những điều mnh đ lm hay khng lm, nếu những điều ấy khng cấu thnh tội hnh sự chiếu theo luật php quốc gia hay luật php quốc tế hiện hnh; m cũng khng bị tuyn phạt một hnh phạt nặng hơn hnh phạt được p dụng trong thời gian phạm php.

  Điều 12:

  Khng ai c thể bị xm phạm một cch độc đon vo đời tư, gia đnh, nh ở, thư tn, hay bị xc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng c quyền được luật php bảo vệ chống lại những xm phạm ấy.

  Điều 13:

  Ai cũng c quyền tự do đi lại v cư tr trong quản hạt quốc gia. Ai cũng c quyền rời khỏi bất cứ quốc gia no, kể cả quốc gia của mnh, v c quyền hồi hương.

  Điều 14:

  Khi bị đn p, ai cũng c quyền tm nơi tị nạn v được hưởng quyền tị nạn tại cc quốc gia khc. Quyền ny khng được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vo những tội trạng khng c tnh cch chnh trị hay vo những hnh động tri với mục đch v tn chỉ của Lin Hiệp Quốc.

  Điều 15:

  Ai cũng c quyền c quốc tịch. Khng ai c thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cch độc đon.

  Điều 16:

  Đến tuổi thnh hn, thanh nin nam nữ c quyền kết hn v lập gia đnh m khng bị ngăn cấm v l do chủng tộc, quốc tịch hay tn gio. Họ c quyền bnh đẳng khi kết hn, trong thời gian hn th cũng như khi ly hn. Hn th chỉ c gi trị nếu c sự thuận tnh hon ton tự do của những người kết hn. Gia đnh l đơn vị tự nhin v căn bản của x hội, v phải được x hội v quốc gia bảo vệ.

  Điều 17:

  Ai cũng c quyền sở hữu, hoặc ring tư hoặc hn hiệp với người khc. Khng ai c thể bị tước đoạt ti sản một cch độc đon.

  Điều 18:

  Ai cũng c quyền tự do tư tưởng, tự do lương tm v tự do tn gio; quyền ny bao gồm cả quyền tự do thay đổi tn gio hay tn ngưỡng v quyền tự do biểu thị tn gio hay tn ngưỡng qua sự giảng dạy, hnh đạo, thờ phụng v nghi lễ, hoặc ring mnh hoặc với người khc, tại nơi cng cộng hay tại nh ring.

  Điều 19:

  Ai cũng c quyền tự do quan niệm v tự do pht biểu quan điểm; quyền ny bao gồm quyền khng bị ai can thiệp v những quan niệm của mnh, v quyền tm kiếm, tiếp nhận cng phổ biến tin tức v kiến bằng mọi phương tiện truyền thng khng kể bin giới quốc gia.

  Điều 20:

  Ai cũng c quyền tự do hội họp v lập hội c tnh cch ho bnh. Khng ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đon.

  Điều 21:

  Ai cũng c quyền tham gia chnh quyền của quốc gia mnh, hoặc trực tiếp hoặc qua cc đại biểu do mnh tự do lựa chọn. Ai cũng c quyền bnh đẳng tham gia cng vụ trong nước. nguyện của quốc dn phải được coi l căn bản của mọi quyền lực quốc gia; nguyện ny phải được biểu lộ qua những cuộc tuyển cử c định kỳ v trung thực, theo phương thức phổ thng đầu phiếu kn, hay theo cc thủ tục tuyển cử tự do tương tự.

  Điều 22:

  Với tư cch l một thnh vin của x hội, ai cũng c quyền được hưởng an sinh x hội, cũng như c quyền đi được hưởng những quyền kinh tế, x hội v văn ho cần thiết cho nhn phẩm v sự tự do pht huy c tnh của mnh, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tc quốc tế, v theo cch tổ chức cng ti nguyn của quốc gia.

  Điều 23:

  Ai cũng c quyền được lm việc, được tự do lựa chọn việc lm, được hưởng những điều kiện lm việc cng bằng v thuận lợi v được bảo vệ chống thất nghiệp. Cng lm việc ngang nhau, mọi người được trả lương ngang nhau, khng phn biệt đối xử. Người lm việc được trả lương tương xứng v cng bằng, đủ để bảo đảm cho bản thn v gia đnh một đời sống xứng đng với nhn phẩm, v nếu cần, sẽ được bổ sung bằng những biện php bảo trợ x hội khc. Ai cũng c quyền thnh lập nghiệp đon hay gia nhập nghiệp đon để bảo vệ quyền lợi của mnh.

  Điều 24:

  Ai cũng c quyền nghỉ ngơi v giải tr, được hưởng sự hạn định hợp l số giờ lm việc v những ngy nghĩ định kỳ c trả lương.

  Điều 25:

  Ai cũng c quyền được hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe v an lạc cho bản thn v gia đnh kể cả thức ăn, quần o, nh ở, y tế v những dịch vụ cần thiết; ai cũng c quyền được hưởng an sinh x hội trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, ga bụa, gi yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do những hon cảnh ngoi muốn. Sản phụ v trẻ em được đặc biệt săn sc v gip đỡ. Tất cả cc con, dầu l chnh thức hay ngoại hn, đều được hưởng bảo trợ x hội như nhau.

  Điều 26:

  Ai cũng c quyền được hưởng gio dục. Gio dục phải được miễn ph t nhất ở cấp sơ đẳng v căn bản. Gio dục sơ đẳng c tnh cch cưỡng bch. Gio dục kỹ thuật v chuyn nghiệp phải được phổ cập. Gio dục cao đẳng phải được phổ cập cho mọi sinh vin trn căn bản bnh đẳng, lấy thnh tch lm tiu chuẩn. Gio dục phải nhằm pht huy đầy đủ nhn cch, tăng cường sự tn trọng nhn quyền v những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thng cảm, bao dung v hữu nghị giữa cc quốc gia, cc cộng đồng sắc tộc hay tn gio, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Lin Hiệp Quốc trong việc duy tr ho bnh. Cha mẹ c quyền ưu tin lựa chọn gio dục cho cc con.

  Điều 27:

  Ai cũng c quyền tự do tham gia vo đời sống văn ho của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng cc tiến bộ khoa học v lợi ch của những tiến bộ ấy. Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần v vật chất pht sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mnh.

  Điều 28:

  Ai cũng c quyền được hưởng một trật tự x hội v trật tự quốc tế trong đ những quyền tự do ghi trong bản Tuyn Ngn ny c thể được thực hiện đầy đủ.

  Điều 29:

  Ai cũng c nghi vụ đối với cộng đồng trong đ nhn cch của mnh c thể được pht triển một cch tự do v đầy đủ. Trong khi hnh xử những quyền tự do của mnh, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật php đặt ra ng hầu những quyền tự do của người khc cũng được thừa nhận v tn trọng, những đi hỏi chnh đng về đạo l, trật tự cng cộng v an lạc chung trong một x hội dn chủ cũng được thỏa mn. Trong mọi trường hợp, những quyền tự do ny khng thể hnh xử tri với những mục tiu v tn chỉ của Lin Hiệp Quốc.

  Điều 30:

  Khng một điều khoản no trong Tuyn Ngn ny c thể giải thch để cho php một quốc gia, một đon thể, hay một c nhn no được quyền hoạt động hay lm những hnh vi nhằm tiu hủy những quyền tự do liệt k trong Tuyn Ngn ny

 2. #2
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  713
  Thanks
  51
  Thanked 290 Times in 192 Posts

  Default Re: TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)

  Tự Do Ngn Luận


  "Mọi người c quyền tự do ngn luận; quyền ny bao gồm tự do tm kiếm, tiếp nhận v phổ biến mọi loại tin tức v kiến, khng phn biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hnh thức nghệ thuật, hoặc thng qua bất cứ phương tiện truyền thng đại chng khc theo sự lựa chọn của mnh"

  (Điều 19,2 Cng ước Quốc tế về cc quyền dn sự v chnh trị, Lin Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982).

  (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)

 3. #3
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  1,575
  Thanks
  216
  Thanked 886 Times in 481 Posts
  Blog Entries
  1

  Default Bi học nhn quyền

  Bi học nhn quyền

  Nguyễn Giang

  Đng 4 giờ chiều ngy 4 thng 9 năm 1942, lệnh cấm rời chỗ ở v di chuyển ngoi phố, tiếng Đức l Gehsperre, c hiệu lực trong biệt khu Do Thi ở Litzmannstadt, nay l Lodz, miền Trung Ba Lan.


  Quyết định kinh khủng

  Với vị Chủ tịch Hội đồng Trưởng lo Do Thi (Aelteste der Juden), Mordechai Chaim Rumkowski, đy l quyết định kinh khủng nhất trong đời. Lệnh của chnh quyền Đức m ng phải thực hiện, l chọn ra 20 nghn đồng hương Do Thi từ ngy 5 đến 12, để đưa đến l thiu người, nơi họ sẽ bị giết bằng hơi ngạt. ng khng thể no cng bố mục tiu thực của cuộc hnh trnh bằng xe lửa m chỉ c thể ni họ sẽ được đưa đến cng trường lao động khổ sai no đ ở pha Đng.

  Thảm kịch v bờ bến của người Do Thi chu u trong Thế Chiến 2 được thể hiện phần no qua nỗi đau tinh thần của Rumkowski m ng ghi lại trong nhật k.

  Về vụ cho bắt 20 nghn người năm 1942 đ, ng đ quyết định thuyết phục cc gia đnh Do Thi dưới quyền chọn ra ai gi yếu, bệnh tật nhất, v kinh hong hơn cả, l trẻ em dưới 10 tuổi để qun Đức đem đi giết. Sự lựa chọn của ng l hy duy tr sự sống cng di hơn được bao nhiu cng tốt bấy nhiu, d l tnh bằng ngy, của những người khoẻ hơn, c cơ hội sống st hơn.

  Trong 100 nghn người Do Thi tại biệt khu Litzmannstadt, tất cả bị nhốt trong một phạm vi chỉ c 4 km vung, ai cũng biết sớm muộn g họ cũng bị chết v chnh sch tn st c tổ chức của đế chế Hitler đ qu r. Nhưng họ vẫn muốn tin rằng nếu c chết th sẽ l chết dần chỉ v bệnh tật, tra tấn, tai nạn lao động hoặc bị hnh hnh đơn lẻ. Nghĩ rằng người Đức muốn tiu diệt dứt điểm cả một dn tộc bằng cc l thiu người l điều qu sức tưởng tượng với những ai cn tin vo Thượng Đế.

  Ngy nay, cc sử gia Ba Lan, Đức v Israel vẫn tiếp tục bn ci về vai tr, cng v tội của Rumkowski.

  Những người ph phn đ ngạc nhin v sao ng c thể lm việc cho qun Đức, v thực hiện cc mệnh lệnh một cch hon chỉnh đến như vậy: ng đ chọn ra được 16 nghn người lần đ. C người hỏi v sao ng khng tự st như lnh đạo biệt khu Do Thi ở Warsaw, ng Adam Czeniakov v khng muốn v khng thể thực hiện tiếp những mệnh lệnh v nhn tnh của người Đức. Thậm ch ng cn tổ chức cng việc trong biệt khu Litzmannstadt thnh một nh my sản xuất những g qun Đức cần.

  ng l anh hng hay l một kẻ hợp tc mẫn cn với pht xt Đức?

  Nhưng nhật k của Rumkowski cho thấy một chiến thuật rất đơn giản: ng tm cch phục vụ qun Đức v duy tr 'sự c ch' của những người Do Thi thật lu để lm sao họ c thể ko di sự sống st, d trong hon cảnh địa ngục. Trong cc biệt khu Do Thi ở Đng u, m nhiều nhất ở Ba Lan, trại Litzmannstadt đ tồn tại lu hơn cả, mi tới thng 8/1944. Để lm được điều đ, Mordechai Chaim Rumkowski đ chấp nhận khng ni cho ai cả sự thật về cc l ga giết người. Chẳng hạn như lần ng nhận được lệnh tm ra my ghiền xương (Krochenmuehle) trong biệt khu để gip qun Đức giải quyết xc những người đ bị giết bằng hơi ngạt. Nhờ vai tr của Rumkowski, chừng 7000 người đ sống st tại địa ngục trần gian ở Lodz khi chiến tranh chấm dứt.

  Bi học nhn quyền

  Cu chuyện về nhn vật Rumkowski v cuộc diệt chủng người Do Thi chu u m người Đức thực hiện nhn danh thuyết khng gian sinh tồn để lại một bi học khng bao giờ qun cho nhn loại.

  Đ l bi học nhn quyền. Chnh từ sau Thế Chiến 2, thức nhn quyền được nu cao hơn trước rất nhiều. Khng t cc tr thức, gồm cả người gốc Do Thi chu u đ lập ra cc hội bảo vệ nhn quyền.

  Tại Việt Nam ngy nay, c những người tin rằng nhn quyền chỉ l một l bi của những người u Mỹ kiu căng, muốn p đặt cc tiu chuẩn của họ cho dn tộc khc. Cũng c khng t kiến tin rằng nhn quyền l chuyện của dăm ba người, thuộc thiểu số khng c đầu c thực tiễn, bị ảnh hưởng bn ngoi.

  Hon ton đng!
  Nhn quyền chưa bao giờ l vấn đề của số đng.

  Số đng, như hng triệu người Đức ủng hộ Hitler đu cần nhn quyền. Họ đ c một qun đội thiện chiến Werhmacht, c bộ my mật vụ Gestapo để thực hiện thức hệ pht-xt nhằm thống trị thế giới. Nhn quyền chỉ cần cho những người Do Thi bị tước quyền sống, người Đng u bị tước quyền lm cng dn . N cũng cần cho cc nạn nhn người Nga, người Ukraina, Ba Lan v.v. khi bị cng an NKVD thời Stalin li đi khỏi nh vo lc nửa đm, hay bị nhốt đến chết trong cc trại khổ sai..

  Khi niệm nhn quyền lớn ln từ kinh nghiệm kinh hong của Thế chiến 2 c thể quy về một cu đơn giản: Nhn quyền l thức bảo vệ c nhn trước sự lạm quyền của bộ my nh nước nhn danh quốc gia, dn tộc hay một chủ nghĩa g đ khng ai dm ci. Đ l quyền của từng c nhn được lm người, quan trọng hơn quyền của đm đng cuồng tn, của bộ my chnh trị nhn danh thức hệ để giết v đn p.

  Nhn quyền thực chất l quyền tự vệ của những con người nhỏ b, bị quy kết l kẻ th, d l kẻ th sắc tộc hay kẻ th giai cấp, trước số đng tung h chnh quyền. Nhn quyền đặt cu hỏi về tnh phi đạo l của luật php, cho d đ l luật php được cả một thể chế hng mạnh thng qua, một khi mục tiu của luật l đn p v hủy diệt. Nhn quyền mang tnh c nhn nhưng c tnh phổ qut, khng phn biệt mu da, dn tộc, tn gio v quốc gia.

  Bởi thế, chỉ yếu km về kiến thức lịch sử mới ni như một số người ở Trung Quốc hay Việt Nam rằng nhn quyền 'cao nhất' l quyền ny quyền khc của nhn dn, đất nước. Nhn quyền cao nhất chnh l quyền khng bị hại bởi cc quyết định chnh trị nghe thật cao đẹp, mỹ miều nhưng rốt cuộc thường chỉ phục vụ giới cầm quyền.

  Mordechai Rumkowski ln chuyến tu cuối ngy 28/08/1944 đến l thiu Auschwitz. Theo một số ti liệu, ng bị một chỉ huy Sonderkommando đnh v đẩy vo l thiu khi mới chỉ ngất đi.

  Ti kể lại chuyện ny chỉ để mong bạn đọc mỗi khi thấy khi niệm 'nhn quyền' th hy nhớ đến ng gi Do Thi đau khổ đ v đừng qun Quyền Con Người khng phải l chuyện to lao m l di sản đau đớn nhn loại c được sau khi 70 triệu người đ thiệt mạng trong Thế Chiến 2 m ngy kỷ niệm 01/09/ mỗi năm.

  Nguyễn Giang
  http://motgocpho.com/forums/image.php?type=sigpic&userid=55&dateline=1188836377

 4. #4
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  5,299
  Thanks
  2,317
  Thanked 4,752 Times in 2,126 Posts

  Default Re: TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)

  NHN QUYỀN THẾ GIỚI

  Sơn iền Nguyễn Viết Khnh


  ầu tuần ny Mỹ lần đầu tin tham dự Hội ồng Nhn Quyền LHQ ở Geneva, sau một lần vắng mặt v đ c lần chỉ trch nặng nề cơ quan ny. Hồi thng 6 vừa qua, Mỹ đ được chnh thức bầu lại vo Hội đồng hiện gồm c 47 hội vin. Giới chức cao cấp nhất của Mỹ đến tham dự l ng Esther Brimmer, Phụ t Ngoại trưởng về cc Tổ chức quốc tế, điều ny c nghĩa l dưới chnh quyền Obama, Mỹ đ trở lại cuộc tranh đấu cho nhn quyền trn khắp thế giới. Năm 1948, sau khi bản Tuyn ngn Nhn quyền được LHQ cng bố, một cơ quan gọi l Ủy hội Nhn quyền đ được thnh lập, nhưng đy l một tổ chức chỉ được ủy nhiệm theo di tnh hnh Nhn quyền trn thế giới để bo co. Chnh v thế khả năng của n c giới hạn, khng c quyền lực g. Năm 2006, Ủy hội ny được thay thế bằng một Hội đồng, c nhiều quyền hạn hơn. N cũng ngang với một thứ Hội đồng khc của LHQ l Hội đồng Bảo An. Nhưng năm 2008, dưới quyền TT George W. Bush, Mỹ đ bỏ họp, v Hội đồng tố co Israel v bỏ qua cc vụ vi phạm nhn quyền ở những nơi khc, chẳng hạn cc vụ vi phạm nhn quyền ở Cuba, Ai Cập v Pakistan. Trong thời gian 3 năm qua Hội đồng đ họp khẩn cấp 5 lần v những vi phạm của Israel v ra tuyn bố ln n Israel đ hnh hạ dn Palestine. Nn nhớ Israel l địa bn của Mỹ để ổn định tnh hnh đầy biến động ở Trung ng. Ngoi ra Hội đồng cũng c 4 lần họp khc v tnh hnh đặc biệt về vi phạm nhn quyền ở Miến iện, Dafur (Sudan), Tch Lan v Congo. Hội đồng Nhn quyền hiện nay do cc nước chu v Phi chu nắm đa số, đ c lần ngăn chặn sự chỉ trch đối với cc đồng minh của họ như Zimbabwe, Sudan v Tch Lan.

  Vậy tại sao chnh phủ Obama trở lại Hội đồng Nhn quyền v sự tham gia của Mỹ lần ny c mức độ nng su như thế no? Sự thật việc ng Brimmer tham dự chỉ l tạm thời v trước đy ng đ từng lm ại sứ Mỹ, đại diện thường trực tại Ủy Hội Nhn quyền cũ. By giờ cử ai l việc cn ty ở Ngoại trưởng Hillary Clinton v ng Michael Posner, đ được Obama bổ nhiệm lm Gim đốc Văn Phng Nhn quyền của bộ Ngoại giao nếu ng được Thượng viện chấp nhận trong những tuần lễ sắp tới. Chỉ c điều chắc chắn l vị ại diện thường trực của Mỹ tại Hội đồng Nhn quyền sẽ khng phải l một nh triệu ph m l một nhn vật chuyn về nhn quyền trn thế giới. Việc Mỹ trở lại Hội đồng Nhn quyền c mục đch g? Sự thật Mỹ khng thể no thay đổi sự cấu trc của tổ chức ny hiện do nhiều nước -Phi chiếm đa số. May ra Mỹ chỉ c thể dựa trn đa số đ để c tiếng ni r rệt v c những quyết nghị dứt khot trừng phạt những nước no vi phạm nhn quyền, bất cứ nước đ l nước no. Nhưng hy trở lại cu hỏi Hội đồng Nhn quyền với 47 hội vin sẽ c hiệu năng như thế no? Người ta đ ni đến một Hội đồng khc rất quan trọng của LHQ l Hội đồng Bảo an. Bởi vậy ti muốn c một cu hỏi thm: Cho đến nay Hội đồng Bảo an đ c hiệu năng như thế no? Từ khi LHQ được thnh hnh sau Thế Chiến II, người ta đ thấy Hội ồng Bảo an c 5 nước thường trực c quyền phủ quyết (veto) l Mỹ, Nga, Anh, Php v Trung Quốc. l 5 đại cường trn thế giới cầm vận mệnh cho sự sống cn của tổ chức LHQ. Cho đến nay thế giới chỉ thấy những sự nản lng bởi v rất t khi năm anh to đầu đ đồng với nhau về mọi chuyện trn thế giới. L do l mỗi đại cường nắm đầu thin hạ như vậy lại c những quyền lợi ring tư để bnh vực, chứ khng phải v quyền lợi cho cả thế giới. Những quyền lợi đ l quyền lợi về chiến lược cũng như về kinh tế. Chẳng hạn về mặt chiến lược, Mỹ khng thể chấp nhận một sự trường phạt Israel v nước ny l đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Trung ng trong cuộc chiến chống khủng bố. Mỹ cũng cần ngăn chặn sự lấn p của Iran đối với cc nước rập v cũng như khng thể chấp nhận mọi sự trừng phạt đối với Pakistan hiện l đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống bọn Taliban ở Afghanistan. Về mặt kinh tế tnh thế cn phức tạp hơn nhiều. Khi một đại cường c quan hệ thương mại chặt chẽ với một nước nhỏ, hiển nhin đại cường đ phải bnh vực nước nhỏ để khỏi bị mất miếng mồi ngon. Nhưng một đại cường c quan hệ kinh tế v thương mại với một đại cường khc, nhiều dn tộc nước nhỏ vẫn phải chịu thiệt thi. Chẳng hạn dn tộc Việt Nam hiện nay sống dưới ch thống trị của một chế độ độc ti độc đảng, nhn quyền bị tr đạp, tự do bị vi dập, liệu một Hội đồng Bảo an hay Hội đồng Nhn quyền LHQ c gip ch g cho họ được khng?

  Từ 10 năm qua, ti vẫn nghĩ Lin Hiệp Quốc l một ng gi v dụng khng cn hiệu năng no nữa. LHQ được thnh lập năm 1945, năm nay mới c 64 tuổi, lẽ no đ hết hiệu năng? Sự thật LHQ chỉ l một tổ chức, c cơ cấu như một bộ my chớ khng phải l người. Một tổ chức cần phải tiến mau tiến mạnh cho kịp với sự pht triển rất mau lẹ của bộ c con người. l sự pht triển của tr tuệ của tư duy, dễ thấy nhất l những tiến bộ về khoa học kỹ thuật tạo ra những my mc, những tiện nghi của cuộc sống m chng ta đang sử dụng hng ngy. V lạ lng thay chnh những tiến bộ đ lại thc đẩy thm cho sự mở mang tr tuệ của con người gia tăng đến độ d khng phải l cấp số nhn cũng l cấp số cộng. Tại sao nhanh như vậy? l v một ngnh gọi l truyền thng đại chng, tức l ngnh trao đổi tin tức giữa con người v con người. C trao đổi thng tin, con người mới học hỏi thm được những g thật mới, những kinh nghiệm của người khc. D muốn d khng, khi đ sống trong x hội hiện đại, tr tuệ con người bắt buộc phải học để tiến ln chớ khng thể đứng ỳ một chỗ như một ng gi dậm chn tại chỗ. Một th dụ dễ thấy l hy nhn lại cc lin mạng ton cầu đ tiến như thế no năm 2009 so với năm 1999, nghĩa l chỉ c 10 năm. Cn so với năm 1945 khi LHQ mới thnh hnh lc đ chưa c TV, ni chi đến những cell phone hay những cứ điểm lưới đầy rẫy trn tầng khng gian Internet hiện nay. LHQ đ qu gi rồi. Bản Hiến chương cũ đ trở thnh đồ cổ. Khng những n v dụng m cn c khi lm hại cho nền ha bnh thế giới v cản trở sự tiến ha của nhn loại. Hy trẻ trung ha LHQ bằng một bản Hiến chương mới.

  Sơn iền Nguyễn Viết Khnh

  http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/avatar/TTL3c.jpg

 5. #5
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  713
  Thanks
  51
  Thanked 290 Times in 192 Posts

  Default Re: TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)

  Nhn quyền cho Việt Nam


  Ngy 26 thng 9 vừa qua, thng tn vin bo ch của Php từ H Nội đ đưa tin Việt Nam coi thường những kiến nghị của Tổ Chức Gim St Nhn Quyền (Human Rights Watch). Bản tin của Tổ Chức Gim St Nhn Quyền ngy 25 thng 9 từ New York cho hay chnh quyền CSVN đ bc bỏ những yu cầu của Hội Đồng Nhn Quyền Lin Hiệp Quốc (UN Human Rights Council) nhằm cải tiến tnh hnh nhn quyền ở Việt Nam đang trong tnh trạng qu tồi tệ. Thật hết nước ni! Vậy m chnh quyền VN vẫn mở miệng cải chnh được l họ khng hề bắt bớ v giam t hng trăm nh đấu tranh cho tự do dn chủ v thành vin các t̉ chức tn giáo, b Elaine Pearson ph gim đốc đặc trch vng chu của Tổ Chức Gim St Nhn Quyền cho biết.

  Tưởng cũng nn nhắc lại, theo cơ ch́ định kỳ toàn c̀u của Hội Đồng Nhn Quyền LHQ, 4 năm một lần, Hội Đồng lun phin xt duyệt tnh hnh nhn quyền của 192 quốc gia thnh vin, trong đ c Việt Nam. Ngy 8 thng 5 vừa qua tổ chức Human Rights Watch (HRW) đ c một buổi Ph Chuẩn Định Kỳ (Universal Periodic Review) để duyệt xt về vấn đề nhn quyền. Trước đ một tuần HRW đ c những buổi họp với cc đại diện cc quốc gia thnh vin tại LHQ tại văn phỏng ở Geneva để vận động trước. HRW ku gọi cc quốc gia ny ln tiếng đặt những cu hỏi lin quan đến nhn quyền tại VN. HRW nu ln nhiều vấn đề, từ những vi phạm nhn quyền nghim trọng tại VN, đến những quyền từ kinh tế v x hội của người dn; đn p dn sắc tộc, đến vấn đề trẻ em bị bỏ rơi bởi x hội.

  Ph Chuẩn Định Kỳ, gọi tắt l UPR, l một phương thức mới để Hội Đồng Nhn Quyền của LHQ (HRC) duyệt xt tnh hnh nhn quyền trn thế giới. Phương thức cũ của HRC l chỉ duyệt xt tnh hnh nhn quyền của một số quốc gia bị mang tiếng m thi. Phương thức ny bị chỉ trch nhiều. Phương thức mới bắt buộc tất cả thnh vin của LHQ phải qua tiến trnh duyệt xt 4 năm một lần. Trong tiến trnh UPR, dn chng, đon thể v quốc gia no cũng c thể nộp cu hỏi ln Hội Đồng Nhn Quyền để đặt ra cho chnh phủ đang bị duyệt xt. Chnh phủ đang bị duyệt xt cũng c thể đưa ra bản tường trnh về tnh hnh nhn quyền của quốc gia của họ. Tất cả những cu hỏi đ được đưa ra bn thảo trong Hội Đồng Nhn Quyền. Mặt tiu cực của việc ny l quốc gia đang bị duyệt xt khng bắt buộc phải sửa đổi tnh hnh, nếu c vi phạm nhn quyền. Tuy nhin mặt tch cực l quốc gia đang bị duyệt xt phải chuẩn bị trả lời trước quốc tế. Một chnh phủ như chnh phủ CSVN chắc chắn phải cảm thấy kh xử, nếu khng muốn ni l xấu hổ, trước thế giới khi c những vi phạm nhn quyền nghim trọng như vậy. Hẳn nhin chnh phủ VN sẽ phủ nhận những điều đ, nhưng đy l cơ hội tốt để những hnh động vi phạm nhn quyền ny đuợc đưa ra nh sng.

  Đng như vậy, Ph Chuẩn Định Kỳ của Hội Đồng Nhn Quyền g̀m 564 trang tung ra ngy 4 thng 5, đ̀ c̣p đến tình hình nhn quỳn tại hơn 90 qúc gia dựa trn các đìu tra mà nhn vin của HRW thực hịn, trong có chương dành nói v̀ Vịt Nam. Ngay ngy hm sau, L Dũng pht ngn vin của Bộ Ngoại giao VN đ tức tốc phản bc: "Tổ chức Theo di Nhn quyền (Human Right Watch) thường xuyn đưa ra những thng tin sai lệch về Việt Nam. Bo co ngy 4/5/2009 của tổ chức ny l thiếu khch quan v khng phản nh đng tnh hnh thực tế ở Việt Nam". Chnh phủ Việt Nam bc bỏ cc kiến nghị chnh m Hội Đồng Nhn Quyền đưa ra để tho bỏ cc hạn chế đối với quyền tự do diễn đạt kiến v quyền lập hội, bo ch tư nhn v bảo vệ nhn quyền. H Nội đ bc bỏ 45 kiến nghị của Hội Đồng đề ra bao gồm những yu cầu rất l căn bản như bi bỏ kiểm duyệt v ngăn cấm Internet v Blog đối với cc phương tiện truyền thng tư nhn; cho php cc tổ chức, c nhn đẩy mạnh vấn đề nhn quyền, xo bỏ n tử hnh, v trả tự do cho cc t nhn lương tm. Với 93 đề nghị m H Nội buộc lng phải chấp nhận th họ cũng chỉ ỡm ờ trả lời chung chung v "hứa cứu xt" như họ vẫn thường lm. ng Brad Adam, Gim đốc phn bộ Chu của HRW ni rằng "Thay v hợp tc với LHQ để lm luật v thực thi theo tiu chuẩn quốc tế, th chnh phủ VN tiếp tục sử dụng luật php của họ để trấn p cc tiếng ni chỉ trch chnh phủ. Ngay cả khi họ bị cc thnh vin chất vấn tại Hội đồng Nhn quyền LHQ, họ vẫn khng chịu tiếp nhận cc kiến nghị đi cải thiện hồ sơ nhn quyền". Theo hiến php VN, v theo Cng Ước Quốc Tế Về Quyền Dn Sự v Chnh Trị, m VN l một thnh vin, th nh nước VN phải tn trọng quyền by tỏ kiến, niềm tin v quan điểm. Kinh nghiệm cho thấy cc chnh phủ khi bị duyệt xt đều tn trọng v ghi nhận những đề nghị của quốc tế, trừ Việt Nam.

  Chỉ trong 4 thng từ khi VN hiện diện trong Hội Đồng, số người bị bắt bớ giam cầm đ khng giảm m cn tăng. Ấy vậy m VN vẫn khng ngượng nghịu tuyn bố trong qu trnh duyệt xt rằng VN khng hề bắt bớ những nh đấu tranh n ho v khng bao giờ giam cầm những nh dn chủ bất đồng chnh kiến. Hội Đồng đ trưng bằng cớ cho thế giới thấy r l dầu cho quốc tế c quan tm bao nhiu đi chăng nữa VN vẫn khng c thiện ch cải tiến tnh hnh. Chnh phủ VN đ nhiều lần từ chối cc đề nghị bi bỏ hoặc sửa đổi cc điều khoản của bộ luật hnh sự như Điều 88, l một điều luật cho php hnh sự ha cc hnh động đấu tranh. Họ sẽ lấy cớ rằng những người t nhn luơng tm l những người vi phạm luật php v họ l những nhn tố đe dọa chnh phủ VN.

  Cũng như Trung Quốc, H Nội rất giỏi "bố lếu bố lo", trnh n hay ci chy ci cối về những vấn đề nhn quyền tại VN. Điều đ xưa rồi. Ngy nay ai cũng biết r bộ mặt của CS, của chnh quyền VN. Vấn đề l VN c chịu lắng nghe, c chịu sửa v sửa bao nhiu m thi. Chnh phủ Hoa Kỳ hay u Chu c thể lin tục đặt vấn đề với chnh phủ VN về từng c nhn bị bắt bớ t đầy hay những vấn đề rộng lớn hơn. Chnh phủ Việt Nam muốn được chấp nhận trn bnh diện quốc tế chnh phủ Việt Nam phải cải thiện những vấn đề nhn quyền.

  Trong qu khứ tổ chức Human Rights Watch đ c những nỗ lực đưa vấn đề vi phạm nhn quyền của chnh phủ Việt Nam ln với diễn đn thế giới. Điểm son của Ph Chuẩn Định Kỳ cng việc lm của Hội Đồng Nhn Quyền Lin Hiệp Quốc l những việc lm của chnh phủ VN được đưa ra nh sng, được phơi by ra cho thế giới v ni ln thực chất của chnh phủ đ. Do vậy, ng Brad Adams, gim đốc Human Rights Watch đặc trch vng chu đ phải buộc miệng than "Việt Nam l một trong số t quốc gia m người dn c thể bị giam cầm v lạm dụng cc quyền tự do dn chủ nhưng điều trớ tru ở đy l Việt Nam lại l một nước khng c cc quyền tự do dn chủ".

  Người Việt Ly Hương c Chu
  28 thng 9, 2009

  Ti liệu tham khảo:

  Vietnam making a mockery of rights obligations
  Agence France-Presse, correspondents in Hanoi, September 26, 2009
  New Arrests of Peaceful Critics Show Vietnam Lacks Commitment to Protecting Human Rights
  Human Rights Watch, September 25, 2009

  Human Rights Watch Statement on UPR Outcome Report of Vietnam
  Human Rights Watch, September 24, 2009

  Universal Periodic Review Submission: Vietnam
  Human Rights Watch, May 8, 2009

 6. #6
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  713
  Thanks
  51
  Thanked 290 Times in 192 Posts

  Default Re: TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)

  Cộng sản Việt Nam bc bỏ cc đề nghị cải tổ hồ sơ nhn quyền của Lin Hiệp Quốc
  Human Righst Watch - L Minh lược dịch

  Những vụ bố rp cc tiếng ni đối lập gần đy cho thấy Việt Nam khng cam kết Bảo vệ Nhn quyền

  (New York, 25 thng 9, năm 2009): Hm nay Tổ chức Gim st Nhn quyền (HRW - Human Rights Watch) ni rằng, trong phin họp cuối của cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Ton diện của Hội đồng Nhn quyền LHQ trong tuần ny, csVN đ bc bỏ v khng đếm xỉa tới hng trăm kiến nghị cải tổ hồ sơ nhn quyền vốn đang trở nn tồi tệ hơn.

  B Elaine Pearson, vị Ph Gim đốc phn bộ HRW Chu ni rằng "Thật khng tưởng tượng nổi, Việt Nam đ lin tục bắt bớ giam cầm hng trăm nh đối khng, v đấu tranh tn gio, bất chấp lời kiến nghị của Hội đồng Nhn quyền LHQ. Chưa hết, chỉ trong vng bốn thng kể từ ngy họp vừa rồi của tổ chức ny, Việt Nam đ bắt thm nhiều người nữa".

  Mặc dầu c nhiều bằng chứng qu hiển nhin, nhưng VN vẫn khẳng định trước Hội đồng Nhn quyền LHQ rằng họ "khng c t nhn lương tm", chẳng c ai bị bắt v chỉ trch chnh phủ, m đ chỉ l những người vi phạm luật lệ VN; rằng bộ luật hnh sự của VN "tun thủ với luật quốc tế" v "khng hề c hnh vi tra tấn, đối xử tồi tệ những người phạm luật v những người bị tam giam đang chờ thẩm vấn".

  Trong bản bo co cuối cng của VN đệ nạp đến Hội đồng Nhn quyền LHQ hm 24/09, l một phần của tiến trnh xt duyệt đối với tất cả cc quốc gia thnh vin, chnh phủ VN đ từ chối thảo luận cũng như trả lời cc kiến nghị của hội đồng ny.

  Thay vo đ l VN đ bc bỏ 45 kiến nghị của cc quốc gia thnh vin. Những kiến nghị ny bao gồm yu cầu VN bi bỏ kiểm duyệt internet v Blog v những ngăn cấm đối với cc phương tiện truyền thng tư nhn; cho php cc tổ chức, c nhn đẩy mạnh vấn đề nhn quyền, by tỏ kiến đối lập một cch cng khai; cho php cc tổ chức tn gio ghi danh hoạt động, v giải quyết tận gốc vấn đề ti sản của cc gio hội; tiến dần đến việc bi bỏ n tử hnh; bi bỏ hoặc sửa đổi bộ luật hnh sự v n cho php hnh sự ha cc tiếng ni đối lập v trả tự do cho cc t nhn lương tm.

  VN cũng từ chối đưa ra lời mời cc chuyn gia nhn quyền của LHQ đến thăm VN, bao gồm cc chuyn vin điều tra về tự do pht biểu, tự do tn gio, tra tấn, bảo vệ nhn quyền v vấn đề bạo hnh đối với phụ nữ, v Tổ cng tc LHQ về tnh trạng bắt bớ giam cầm bừa bi.

  B Pearson cn ni thm, "Việt Nam, một thnh vin của Hội đồng Bảo an LHQ - l một sự chế nhạo đối với tư cch thnh vin tại Hội đồng Nhn quyền LHQ. Mặc dầu đ k vo cc cng ước quốc tế, nhưng Việt Nam đ bc bỏ những kiến nghị hữu tnh nhất, chẳng hạn như cho php người dn đẩy mạnh vấn đề nhn quyền hoặc by tỏ quan điểm".

  Trong số 93 kiến nghị m pha chnh phủ VN chấp thuận, th rất nhiều trong số đ chỉ l những lời tuyn bố chung chung, chẳng hạn như "chnh phủ Việt Nam sẽ nghim tc nghin cứu v xem xt thực hiện với khả năng tốt nhất cho php". Ngoi ra pha VN cũng tuyn bố rằng đ thực thi, hoặc l đang trong tiến trnh thực thi những kiến nghị về tự do tn gio v ngăn ngừa bạo lực v kỳ thị đối với cc nhm sắc tộc thiểu số.

  B Pearson ni, "cũng như Trung Quốc, Việt Nam đ cự tuyệt cc đề nghị của Hội đồng Nhn quyền LHQ để cải thiện hồ sơ nhn quyền. Qua cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Ton diện của Hội đồng Nhn quyền LHQ ta thấy được rằng VN khng hề c định cải thiện hồ sơ nhn quyền".

  Trong một diễn tiến tch cực khc, sau cuộc lm việc giữa Việt Nam v Hội đồng Nhn quyền LHQ hồi thng 5, chnh phủ VN đ giảm cc trọng tội phải lnh n tử hnh.

  Lẫn trnh v chối bỏ việc vi phạm nhn quyền

  Để tm kiếm sự hậu thuẫn từ cc quốc gia "c cng suy nghĩ" trong cch hnh xử đối với vấn đề nhn quyền v giảm ngho, VN đ gởi một phi đon hng hậu gồm 25 thnh vin cao cấp để vận động, tranh thủ sự ủng hộ từ những quốc gia ny.

  Trong bản bo co của mnh, VN đ trch dẫn lời của phi đon Cuba ca ngợi sự thnh cng của VN l "dựa trn một hệ thống chnh trị do người dn tự lựa chọn", v lun bảo vệ cc sắc tộc thiểu số; trong khi trch dẫn thm lời ủng hộ của Sri Lanka rằng "Hơn quốc gia no hết, Việt Nam lun bảo vệ nhn quyền của người dn mnh v trn ton thế giới, qua cuộc đấu tranh dnh độc lập, tự do v tiến bộ x hội".

  Đi truyền hnh trung ương VN cn pht đi 20 pht tranh luận đối thoại trước đ của 7 quốc gia thnh vin thn thiện với mnh, nhưng đến phần chỉ trch gay gắt của Canada th họ lại cắt bỏ đi.

  C t nhất 15 quốc gia thnh vin, gồm cả Cộng ha Tiệp l quốc gia đang lun phin giữ chức chủ tịch tại thời điểm thng 5 vừa rồi, đ khng thể pht biểu được v hết giờ. Trong số 60 quốc gia thnh vin pht biểu được th c rất nhiều nước đ đưa ra nhiều kiến nghị mạnh mẽ, bao gồm cc nước Căn Đnh, c, o, Azerbaijan, Ba Ty, Burkina Faso, Canada, Ch Lợi, Phần Lan, Php, Đức, i Nhĩ Lan, , M Lai, Mễ Ty Cơ, Ha Lan, Tn Ty Lan, Na Uy, Ba Lan, Nam Hn, Thụy Điển , Thụy Sĩ, Vương quốc Anh v Hoa Kỳ.

  Giam cầm bừa bi

  Trong khi VN chối bỏ cc co buộc về bắt bớ v giam cầm bừa bi những nh đối lập, bảo vệ nhn quyền, chủ Blog v cc nh hoạt động đấu tranh tự do tn gio, th họ lại bắt thm một số kể từ thng 5 vừa qua.

  V dụ, chỉ ring trong thng 8 vừa qua, cc cơ quan bo ch truyền thng nh nước đ tường thuật việc bắt giam 27 người bị cho l c lin quan đến Đảng Dn Chủ VN, chỉ v đảng cầm quyền khng cho php bất cứ đảng phi no hoạt động ngoại trừ ĐCSVN.

  Trong số những người bị bắt, c tối thiểu năm người, trong đ c vị luật sư nổi tiếng L Cng Định, bị cc buộc tội trạng xm phạm nền an ninh quốc gia. Hơn một chục người bị bắt hồi năm ngoi cũng bị co buộc tội trạng tương tự v đang chờ ra ta.

  Ngoi ra cn c nhiều cuộc bắt bớ khc m khng ai biết đến. Chẳng hạn như hm 30 thng 5, cng an bắt Huỳnh Ba, một nh đấu tranh dn oan đ lnh đạo những cuộc biểu tnh của nng dn người Khmer đi đất đai bị cướp ở đồng bằng sng Cửu Long. Kể từ khi bị bắt, ng bị giam tại nh t tỉnh Sc Trăng nhưng khng ai c thể lin lạc được.

  Kể từ thng 5 vừa qua, c hơn 30 người Thượng thuộc cc nhm Tin Lnh ở Gia Lai đ bị bắt, bị đnh đập tra tấn tn tệ, chỉ v họ nhm họp thờ phượng tại gia. Ngoi ra cn c thm 9 người Thượng mới bị xử, m trong số đ c người bị xử đến 12 năm t v tội "xm phạm an ninh quốc gia", nhập thm vo con số 300 người Thượng đ bị bắt kể từ năm 2001.

  B ni rằng "Những cuộc bắt bớ cc tiếng ni đối lập v cc nh hoạt động tn gio diễn ra lin tục, ngay cả trong khi Hội đồng Nhn quyền LHQ đang họp để thẩm định, cho thấy VN khng hề tn trọng cc cam kết với quốc tế nhn quyền. Cc quốc gia thnh vin cần phải gởi cho VN một thng điệp r rng l VN phải tn trọng cc cam kết quốc tế về nhn quyền".

  Human Righst Watch
  L Minh lược dịch

  *****
  Vietnam: Government Rejects UN Proposals to Improve its Rights Record
  New Arrests of Peaceful Critics Show Vietnam Lacks Commitment to Protecting Human Rights

  ( New York , September 25, 2009) The Vietnamese government has rejected and ignored recommendations to improve its deteriorating human rights record raised during the UN Human Rights Councils Universal Periodic Review process that ended this week, Human Rights Watch said today.

  "Shockingly, Vietnam denied to the Human Rights Council that it has arrested and imprisoned hundreds of peaceful dissidents and independent religious activists," said Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch. "Yet in just the four months since Vietnam s last appearance at the council, it has arrested scores more."

  Despite abundant evidence to the contrary, Vietnam asserted during the Human Rights Council review process that it has no "so-called prisoners of conscience;" that no one is arrested for criticizing the government, only for violating Vietnams laws; that its national security laws "conform to international law;" and "there is no practice of torture or degrading treatment of law offenders and those under detention for investigative purposes."

  In Vietnam s final report, adopted by the Human Rights Council on September 24 as part of a required review process for all UN member states, the Vietnamese government refused to seriously discuss or respond to many of the Human Rights Councils recommendations.

  Instead, Vietnam rejected 45 recommendations from member states. These included proposals that the government lift internet and blogging controls and prohibitions on privately owned media; allow groups and individuals to promote human rights, express their opinions and publicly dissent; expedite local registration of religious organizations and equitable resolution of religious property disputes; take steps to abolish the death penalty; repeal or amend national security laws used to criminalize peaceful dissent, and release peaceful prisoners of conscience.

  Vietnam also refused to issue standing invitations to UN rights experts to visit Vietnam , including UN special rapporteurs on freedom of expression, religious freedom, torture, human rights defenders, and violence against women, and the UN Working Group on Arbitrary Detention.

  " Vietnam a member of the UN Security Council has made a mockery of its engagement at the UN Human Rights Council," said Pearson. "Vietnam rejected even the most benign recommendations based on the international covenants it has signed, such as allowing people to promote human rights or express their opinions."

  Of the 93 recommendations accepted by the Vietnamese government, many consisted of only broad statements of intent to "consider" proposals by member states. Vietnam also claimed to have already carried out or to be in the process of carrying out recommended measures to ensure full respect of freedom of religion and to prevent violence and discrimination against ethnic minorities.

  "Like China , Vietnam has rebuffed the Human Rights Council in an effort to sanitize its abysmal rights record," said Pearson. "The UNs rights review offers proof to the world that despite international concern, Vietnam has no real intention of improving its record."

  On the positive side, after the Human Rights Councils interactive dialogue on Vietnam s rights review in May, the Vietnamese government reduced the number of crimes punishable by capital punishment.

  Dodging and Denial of Rights Abuses

  Vietnam, which sent 25 high-level officials from Hanoi to Geneva to lobby member states during the May dialogue, attempted to pad the speakers list with like-minded states whose representatives commended Vietnam s accomplishments in human rights and poverty reduction.

  The countrys final report stated that Cuba had praised Vietnams successes, "based in a system freely chosen by the people," and its protection of the rights of ethnic minorities, while Sri Lanka had asserted that "Vietnam more than any other country has stood up for the human rights of its own people and throughout the world by fighting for national independence, freedom and social progress."

  Vietnamese state television broadcast the first 20 minutes of the interactive dialogue, which included speeches by representatives of seven friendly states who lined up early, but the broadcast was terminated when Canada s representative, who was critical of Vietnam s rights record, rose to speak.

  At least 15 states, including the Czech Republic , which held the EU presidency at the time of the May dialogue, were unable to speak because of time restraints. Of the 60 states whose representatives did speak, a broad range of countries made strong recommendations, including Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Brazil, Burkina Faso, Canada, Chile, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, South Korea, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and the United States.

  Arbitrary Detentions

  Despite Vietnam s denials that it arbitrarily arrests and imprisons peaceful government critics, human rights defenders, political bloggers, and independent church activists, the government has arrested scores more since May.

  In August, for example, the Vietnamese state news agency reported that 27 people had been arrested for their alleged links to the Democratic Party of Vietnam, which like all parties in Vietnam other than the ruling Communist Party, is banned. Of those arrested, at least five including the prominent rights lawyer Le Cong Dinh have been prosecuted on national security charges. More than a dozen other dissidents and democracy activists arrested during the last year on national security charges await trial.

  Many of the recent arrests have taken place away from the public spotlight. On May 30, for example, police arrested a land rights activist, Huynh Ba, a member of the Khmer Krom ethnic minority who led protests of farmers in the Mekong Delta over confiscation of their farm land. Since his arrest, he has been held incommunicado in Soc Trang provincial prison.

  Since May, more than 30 Montagnard Christians belonging to independent house churches in Gia Lai province have been arrested, with some severely beaten, for holding unsanctioned prayer meetings in their homes. In addition, nine Montagnards were sentenced in recent months to prison terms of up to 12 years on national security charges, joining another 300 Montagnards imprisoned since 2001.

  " Vietnam s ongoing arrests of peaceful dissidents and church activists conducted even as the UN was evaluating its rights record shows its flagrant disregard for its international human rights obligations," said Pearson. "Member states should deliver a clear message to Vietnam that it needs to uphold its international rights commitments."

  To read the May 2009 Human Rights Watch Universal Periodic Review submission on Vietnam , please visit:
  http://www.hrw.org/en/news/2009/05/0...ission-vietnam

  To read the September 2009 Human Rights Watch statement on the UPR Outcome Report of Vietnam, please visit:
  http://www.hrw.org/en/news/2009/09/2...report-vietnam

  For more information, please contact:

  In London , Brad Adams (English): +44-20-7713-2767; or +44-7908-728-333 (mobile)
  In New York , Elaine Pearson (English): +1-212-216-1213; or +1-646-291-7169 (mobile)
  In Washington , DC , Sophie Richardson (English, Mandarin): +1-202-612-4341; or +1-917-721-7473 (mobile)


 7. #7
  Join Date
  Feb 2010
  Posts
  7,120
  Thanks
  4,591
  Thanked 6,151 Times in 2,504 Posts

  Default Re: TUYN NGN QUỐC TẾ NHN QUYỀN (10.12.1948)


  Chc o Kim v Gia Đnh một ma Ging Sinh 2011 đầy ắp niềm vui nh.

  Thn,

  Quận

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •