Lời ku gọi khẩn thiết để cứu nước. Ngưng chuyển đ la về Việt Nam!
Bi viết Hải Triều - Giọng đọc YuQuHương