Chống Cộng bằng mồm!
Người Lnh gi Oregon

https://www.youtube.com/watch?v=KUutSOy16mE