Cao Uỷ Nhn Quyền LHQ Đưa CS Vo Danh Sch Magniski V VỤ Anh Hữu Tấn

https://www.youtube.com/watch?v=MRNzfRuY0g0