VIDEO LỄ QUỐC KHNH PHP 2017Php duyệt binh kỷ niệm 228 năm ngy quốc khnh Php hm nay tổ chức duyệt binh với gần 4.000 binh sĩ tham gia để kỷ niệm 228 năm ngy quốc khnh.

Cuộc cướp ngục khởi nguồn cho ngy Quốc khnh Php

Hm nay 14 thng 7, nước Php tổ chức ngy Lễ Quốc Khnh. Đặc biệt, lần ny c sự hiện diện của khch mời danh dự : Tồng Thống Donald Trump v phu nhn, đ đến Paris từ hm qua.

TT Trump được mời trong dịp lễ trọng đại ny l đề ghi dấu 100 năm ngy HK đem qun sang u Chu tham dự vo cuộc Thế Chiến thứ nhất v binh lnh đ đỗ bộ trn đất Php vo nm 1917.

Trn khn đi hai Tổng Thống Macron v Trump tương đắc chủ tọa cuộc diễn binh. TT Macron giải thch chi tiết về cuộc diễn hnh v TT Trump tn thưởng.

Mở đầu cuộc diễn binh, binh chủng HK được danh dự đi diễn hnh trước tin. Sau đ, cc binh chủng của qun đội Php lần lược tiến bước trong điệu nhạc oai hng.Tổng thống Trump d đứng nghim cho đội diễn hnh Hoa Kỳ cho đến khi đội ny qua khỏi khn đi