VIỆT CỘNG MUA NGUYỄN CAO KỲ VỚI GI 50 TRIỆU Đ LA?

Bi chỉ c tnh tham khảo.Một bi viết trn mạng đăng tải cho rằng trong hồi k của Trịnh Xun Thanh thng qua Bi Thanh Hiếu sắp tới ra mắt cho thấy hnh trnh từ Nguyễn Cao Kỳ cho đến Trịnh Xun Giới trước khi ng Kỳ về nước Việt nam lm ăn...

Chuỵn ng Nguỹn Cao Kỳ v̀ nước ngày 14/01/2004 đã làm xáo đ̣ng c̣ng đ̀ng người Vịt hải ngoại, nh́t là những người của VNCH trước 1975.

Người đ̀u tin ng Kỳ gặp ở Việt Nam là ng Võ Vít Thanh lúc đó là Trung tướng, T̉ng cục trưởng t̉ng cục An ninh.

ng V Viết Thanh trước đy làm chủ tịch UBND thành ph́ HCM và n̉i tíng trong vụ Minh Phụng.

Có 1 ng trưởng phòng của 1 Ngn hàng nhà nước tại Sài gòn đã v̀ hưu k̉ với ti là Minh Phụng mún vay được tìn của Ngn hàng lúc đó thì phải chi cho ng Võ Vít Thanh 15%.

Khoản nợ Minh Phụng vay của ngn hàng theo báo chí nu ra là 6.000 tỷ tức là ng Thanh này có ít nh́t 900 tỷ tìn h̀i đó 1991-1997.

Thực hư khng bít th́ nào nhưng ng Võ Vít Thanh được đìu ra Ḅ Cng An làm T̉ng cục trưởng T̉ng cục an ninh còn ng Minh Phụng thì đi ngủ với giun.

ng Nguỹn Cao Kỳ v̀ nước là đ̉ hoàn t́t Nghị quýt 36 của Đảng v̀ v́n đ̀ Người Vịt Hải Ngoại khi Ḅ chính trị th́y được dòng tìn kìu h́i là tài nguyn v hạn ńu bít khai thác t́t.

Trung ương đảng bít rõ tướng Nguỹn Cao Kỳ là 1 vị tướng lim khít và ch́ng c̣ng đ́n cùng, nn ńu li kéo được ng Kỳ v̀ nước là thành cng ŕt lớn và tíng nói của ng Kỳ sẽ như 1 chíc máy bơm đ̉ bơm Kìu h́i v̀ Vịt Nam.

Khng phải d̃ dàng tìm được người nói chuỵn với ng Kỳ và thuýt phục ng ́y v̀ nước và Trung ương đảng đã nghĩ ngay đ́n b́ ti là ng Trịnh Xun Giới.

Sở dĩ Trung ương đảng chọn b́ ti vì họ bít b́ ti có 1 người anh rụt cùng cha khác mẹ đi vào Nam 1954 đó chính là ng Trịnh Xun Ngạn trước đy là Chánh án Pháp vịn t́i cao của VNCH.

Bác Ngạn ti lại có người con Trai là Trịnh Xun Thụn, ṃt nhà thin văn học n̉i tíng đang śng tại Pháp và ḿi quan ḥ giữa bác Ngạn ti và ng Nguỹn Cao Kỳ thời VNCH là ŕt t́t.

Trưởng ban dn ṿn Trung ương lúc đó là ng Nguỹn Minh Trít tức Sáu Phong đã ṿi vàng đưa b́ ti v̀ làm Phó ban dn ṿn Trung Ương đ̉ thực hịn nhịm vụ này.

ng Sáu Phong vừa d́t nát lại vừa tham nn Trung ương đảng bít là cỡ như ng Sáu Phong mà sang Mỹ thì ng Kỳ sẽ khng bao giờ típ.

B́ ti sang Mỹ khng phải với tư cách là lính của ng Sáu Phong mà với tư cách là trợ lý của nhà ngoại giao Nguỹn Đình Bin.

Sau ḿy l̀n trò chuỵn với anh ti là ng Trịnh Xun Thụn thì ng Nguỹn Cao Kỳ đ̀ng ý gặp b́ ti ng Trịnh Xun Giới với tư cách là người đ̀ng hương ở bn kia chín tuýn.

ng Kỳ khăng khăng nói, sang đy chơi thì chơi vui thi, còn các ng đừng hòng dụ ti v̀ đ̉ bắt ti.

Nhưng như người ta nói Mưa d̀m th́m su và Cái gì khng mua được bằng tìn thì sẽ mua được bằng ŕt nhìu tìn. Cúi cùng ng Nguỹn Cao Kỳ cũng ch́p nḥn v̀ nước với cái giá 50 trịu đ la.

Trung ương đảng xác định bỏ ra 50 trịu đ đ̉ m̃i năm thu v̀ hơn 10 tỷ đ thì quá lãi, còn lãi ǵp ngàn l̀n so với bun vũ khí và heroin.

Và ng Nguỹn Cao Kỳ đã v̀ nước với những phát ngn cùng những hành đ̣ng làm cho những người VNCH trước đy bít ng, đ̀u b́t ngờ và bùn chán.

Con gái ng Nguỹn Cao Kỳ l c Nguyễn Cao Kỳ Duyn cũng được v̀ nước đ̀u tư với những ưu đãi b́t ngờ khi c ta đ̀u tư vào chũi nhà hàng khách sạn Memory Longue tại Đà nẵng, nhưng sau khi ng Kỳ ch́t thì ưu đãi cũng h́t và còn bị chèn ép đủ thứ khín c ta phải rút h́t v̀ Mỹ, chỉ đ̉ lại ḿy cái cửa hàng bán thực ph̉m chức năng và mỹ ph̉m cùng hàng thời trang xách tay từ Mỹ v̀ Vịt Nam.

Ti k̉ ra chuỵn này đ̉ khuyn đ̀ng bào những ai đã nghe lời dụ d̃ v̀ Việt Nam thì hãy tỉnh táo và nn làm như sau:

1. Rút h́t v́n ra khỏi Việt Nam, dừng ngay ḷp tức các dự án đang định đ̀u tư vào Việt Nam.

2. Những ai đã mua nhà tại Việt Nam thì sắp tới phải ở Việt Nam ít nh́t là 9 tháng trong 1 năm. Ńu ở dưới 9 tháng thì nhà đó coi như là nhà cho thu và phải đóng thú g̀m có 10% thú VAT, 28% thú thu nḥp doanh nghịp, thú thu nḥp cá nhn, chưa tính là hàng trăm các khoản thú và phí khác.

Vì ṿy bà con hãy bán nhà và rút tìn ra khỏi Việt Nam ngay.


Lời người đăng bi:

Nghĩa tử, nghĩa tận. ng Kỳ đ ra người thin cổ, lẽ ra khng nn nhắc lại những g xảy ra trong qu khứ. ng c nhận của VC 50 triệu đ hay khng, ty người đọc thẩm định.