Phật Gio Ha Hảo Trung Ương

Hoa Hao Buddhism Central
V Điều Hnh PGHH Truyền Thống VN
5026 West Fifth St Santa Ana CA.92703-3122
PO.BOX 2133 Westminster,CA.92684
Email: huynhkimtaynam@yahoo.com
Tel:.714.589.6860 Số: 28 /PGHH/T.Ư

Chiếu php số 2904014 Sep 15-2006

Số : 48 / PGHH/T.Ư/TB

KHNG THƯ
Knh gởi: Ủy Ban Quốc Tế Nhn Quyền Lin Hiệp Quốc
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump
Bộ Ngoại GiaoHoa Kỳ
" Knh xin c biện php ngăn chặn Trung Quốc xm lăng "
Thng bo: Nh cầm quyền Cộng sản Việt Nam:
(-ng Trần Đại Quang, Chủ Tịch nước CHXHCN/CSVN
-ng Nguyễn Xun Phc, Thủ Tướng nước CHXHCN/CSVN
-B Nguyễn Kim Ngn, Chủ Tịch Quốc Hội CHXHCN/CSVN )
" Để tường v xt lại gương nh Trần bị nh Minh xm lăng "

I/-Chiếu Điều 70 Hiến Php Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa, Cộng sản Việt Nam quy định như sau:
a/-Tất cả cng dn c quyền tự do theo hoặc khng theo một tn gio no.
b/-Tất cả tn gio đều bnh đẳng trước php luật
c/-Những nơi thờ tự tn gio đều được luật php bảo hộ
d/-Nghim cấm mọi hnh vi vi phạm tự do tn ngưỡng tn gio.

II/-Chiếu Bản Tuyn Ngn Quốc Tế Nhn Quyền Lin Hiệp Quốc ngy 10-12- 1948:
a/-Lời mở đầu số 4: Xt rằng điều cốt yếu l nhn quyền phải được một chế độ php trị bảo vệ con người khỏi bị dồn vo thế cng , phải nổi dậy chống bạo quyền v p bức.
b/-Lời mở đầu thứ 6: Xt rằng cc quốc gia thnh vin đ cam kết hợp tc với Lin Hiệp Quốc để bảo đảm cho nhn quyền v cc quyền tự do cơ bản được tn trọng một cch phổ qut v thực hiện .
c/- Xt rằng một quan niệm chung về tự do v nhn quyền c tầm mức hết sức quan trọng việc thực hiện trọn vẹn cam kết ấy.
d/-Điều 2 ( HCLHQ ): 1)- Ai cũng được hưởng tất cả những quyền lợi v tự do ghi trong bản Tuyn Ngn ny m khng bị phn biệt đối xử v bất kỳ một l do no, như chủng tộc, mu da, giới tnh, ngn ngữ, tn gio, kiến chnh trị hoặc kiến g khc, nguồn gốc dn tộc hay x hội, ti sản, xuất sinh v hon cảnh.
2)-Hơn nữa, khng được c sự phn biệt no dựa trn quy chế chnh trị, php l hay quốc tế của quốc gia hoặc lnh thổ m một người thống thuộc, d quốc gia hay lnh thổ ấy l nước độc lập, bị bảo hộ, khng c chủ quyền hay c chủ quyền bị hạn chế về mặt no đ.
E/-Điều 30 ( HCLHQ):-Khng một điều khoản no trong bản Tuyn Ngn ny c thể giải dịch để cho php bất cứ một quốc gia, một đon thể hay một c nhn no được quyền c những hnh động hay hnh vi nhằm triệt tiu những quyền v tự do m bản văn ny đ tuyn xưng..
III/-Chiếu n Lệnh của Tổ Tin Việt Nam l :
-TRẦN NHN TN

ni với kẻ phản quốc bn nước:
" Một tấc đất của tiền nhn để lại, cũng khng được để lọt vo tay kẻ khc ".
-Vua L THNH TN :
Một thước ni, một tấc đất của ta lẽ no lại tự liệu bỏ được !
Kẻ no dm đem một thước ni, một tấc đất của Tổ Tin giống ni để lm mồi cho giặc th kẻ đ phải bị trừng trị nặng !
IV/-Chiếu n Đất nước của Đức Huỳnh Gio Chủ Phật Gio Ha Hảo:
-Sanh ra, ta phải nhờ Tổ Tin, cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước, qu hương. Hưỡng những tấc đất, ăn những ngọn rau , muốn cho sự sống được dễ dng, giống ni được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xm lăng giy đạp. Rn nng đỡ xứ sở qu hương lc nghing ngho, v lm cho được trở nn cường thạnh. Rn cứu cấp nước nh khi bị kẻ ngoi thống trị . Bờ ci vững lặng thn ta mới yn, quốc gia mạnh giu mnh ta mới ấm.
Bởi đ, nay Phật Gio Ha Hảo Trung Ương quyt định ban hnh Khng Thư ny như nguyện vọng chung của dn tộc Việt Nam:
-Điều thứ nhứt: Cực lực phản đối Dự Luật 3 Đặc Khu cho Trung Quốc Thu:
1/-Đặc Khu Vn Đồn, thuộc tỉnh Quảnh Ninh
2/-Đặc Khu Bắc Vn Phong, thuộc tỉnh Nha Trang
3/-Đặc Khu Ph Quốc, thuộc tỉnh Kin Giang
Đy l 3 Đặc Khu trọng yếu chiến lược để giữ nước Việt Nam hay bị cường quốc cướp nước theo ven biển.
-Điều thứ 2: D cho thu 3 Đặc Khu trọng yếu nầy với thời gian 99 năm hay khc hơn, cũng coi như đ cng khai bn nước hoặc lm mồi cho Trung Quốc cướp nước; l phản bội Di Chc của Tổ Tin Việt Nam cũng như cc phần mở đầu v Điều khoản của Bản Tuyn Ngn Quốc Tế Nhn Quyền Lin Hiệp Quốc như đ chiếu trnh, l phải mang trọng tội để cho cường quốc tiu diệt dn tộc thiểu số; cụ thể lịch sử Việt Nam đ chứng minh, năm 1414, Qun Minh ( Tu ) ko qun sang đnh Việt Nam lấy l do ph Trần diệt Hồ, nhưng Trương Phụ v Mộc Thạnh bắt giết tất cả con chu nh Trần, diệt lun nh Trần, chiếm chu Thuận Ha v Tn Bnh..
Khi Trương Phụ v Mộc Thạnh rt qun về Tu mang theo rất nhiều đn b con gi v bu vật, để lại cho Hong Phc cai trị An Nam ( VN ) Ta với chủ trương của nh Minh đồng ha dn tộc An Nam thnh dn tộc Tu, cho đến cch ăn mặc, sự học hnh cũng phải giống như người Tu.
Hong Phc vơ vt hết sch vở ni về lịch sử người An Nam đem về Tu cho mất di tch, con chu khng biết Tổ Tin Việt Nam l giống " Tam Miu " ở vng đất Sng Hong H, do qun Hn Tộc đến đnh lấy lập ra nước Tu đến ngy nay ( 2018 ), m th on Hn Tộc Tu !
Bởi hiểu lịch sử Tu xm lăng Việt Nam như trn, Phật Gio Ha Hảo Trung Ương v Điều Hnh Phật Gio Ha Hảo Truyền Thống Việt Nam, chng ti long trọng khuyến co cc cấp lnh đạo Cộng sản Việt Nam, khng nn cho thu hay bn một tấc đất no cho Trung Quốc ( Tu ) .
Điều thứ 3: Phật Gio Ha Hảo Trung Ương v Điều Hnh Phật Gio Ha Hảo Truyền Thống Việt Nam, chng ti trn trọng knh xin Lin Hiệp Quốc v Hoa Kỳ c biện php ngăn chặn m mưu Trung Quốc xm lăng Việt Nam bằng bất cứ hnh thức no.
Lm tại California, ngy 20 thng 6 năm 2018

TM.
Phật Gio Ha Hảo Trung Ương

( Hoa Hao Buddhism Central )
V Điều Hnh PGHH Truyền Thống Việt Nam

Hội Trưởng

( K tn )

Huỳnh Kim