Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Học vẹt với Minh Chu

 1. #11
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  459
  Thanks
  256
  Thanked 375 Times in 227 Posts

  Smile Bi 11 - Guten Tag Xin Cho
  https://www.youtube.com/watch?v=g4aQ...ature=youtu.be

  Download MP3
  http://www.mediafire.com/file/w74n11...nChao.mp3/file
  http://www.mediafire.com/file/2z9lii...nChao.mp4/file


  Bi 11 - Guten Tag Xin Cho

  Guten Morgen: Cho buổi sng
  Guten Tag: Cho ban ngy
  Guten Abend: Cho buổi tối
  Gute Nacht: Chc ngủ ngon

  die Nacht: Ban đm
  Hallo
  Gr Gott: Xin Cho (Lịch sự)
  Servus: Cho bạn
  Auf Wiedersehen: Cho tạm biệt
  Tschs: Cho tạm biệt

  Sie: ng, b
  Sie -> Ihnen
  Wie geht es Ihnen?
  ng/b khỏe khng?

  Du: Bạn, anh, chị
  Du -> Dir
  Wie geht es dir?
  Bạn khỏe khng?

  Es geht mir gut, danke
  Ti khỏe, cm ơn

  Nicht: khng
  Er geht mir nicht gut
  Ti khng khỏe

  sehr/so: rất
  Es geht mir sehr/so gut
  Ti rất khỏe
  Und Ihnen/dir?
  Cn bạn th sao?

  auch: cũng vậy
  Es geht mir auch gut
  Ti cũng vậy

  er -> ihm
  sie -> ihr
  es -> ihm
  Wie geht es ihm?
  Anh ấy/n khoẻ khng?

  Es geht ihm gut
  Anh ta khoẻ
  Es geht ihm nicht gut
  Anh ta khng khoẻ
  Es geht ihm auch gut, danke
  Anh ta cũng khoẻ, cm ơn

  Ich freue mich/freue mich
  Ti rất vui
  Sich freuen: Vui
  EU đọc l OI

  Wie geht es ihr?
  Chị ấy khoẻ khng?
  Es geht ihr sehr gut
  Chị ấy rất khỏe
  Es geht ihr auch sehr gut
  Chị ấy cũng rất khỏe

  Ich -> mir Ti
  Sie ->Ihnen: ng, B (lịch sự)
  Du -> dir: Bạn
  Er -> ihm: anh ấy
  Sie -> ihr: chị ấy
  Es -> ihm: n
  Wir -> uns: Chng ti
  Ihr -> euch: Cc bạn
  Sie -> ihnen Chng n

  Wie geht es euch?
  Cc bạn khỏe khng?
  Es geht uns sehr gut
  Chng ti khỏe

  ziemlich: Tương đối
  Es geht uns ziemlich gut
  Chng ti tương đối khỏe
  Wie geht es ihnen?
  Es geht ihnen gut

  Personalpronomen: Đại từ nhn xưng
  Dativ: gin tiếp

  Guten Abend, Minh Chau
  Hallo, Kory
  Wie geht es dir?
  Es geht mir gut
  Ich auch
  Wie geht es ihm/ihr?
  Es geht ihm/ihr auch sehr gut, danke
  Ich freue mich

  heien: được gọi l
  Wie heisst er?
  Wie ist sein Name?
  Tn của anh ta l g?
  Er heit Peter
  Sein Name ist Peter
  Anh ta tn Peter

  und: v
  Wie heit sie?
  Wie ist ihr Name?
  C ấy tn g?
  Sie heit Maria
  Ihr Name ist Maria
  Tn c ấy l Maria

  Wie heit du?
  Wie heien Sie?
  Wie ist dein/Ihr Name?
  Tn bạn l g?
  Ich heisse..
  Mein Name ist..
  Tn ti l...

  Und wie heien Sie/heit du?
  Und Ihr/dein Name?
  Cn tn bạn l g?

  Ich freue mich
  Ich freue mich, dich/Sie kennenzulernen
  Ti rất vui lm quen với bạn
  Ich auch: Ti cũng vậy
  Danke Ihnen/dir: Cm ơn bạn

  Das ist meine Freundin, Maria
  Đy l c bạn Maria của ti
  Das ist Maria
  die Freundin: Bạn gi
  Hallo Maria. Ich bin Kory
  Ich freue mich Sie/dich kennenzulernen

  Woher kommst du?
  Woher kommen Sie?
  Bạn từ đu tới?

  Ich komme aus/von Vietnam
  Ti đến từ Việt Nam

  kommen: đến
  Ich komme
  Du kommst
  Er/sie/es kommt
  Wir kommen
  Ihr kommt
  Sie kommen
  aus/von: từ...
  sterreich: Nước o
  Deutschland: Nước Đức

  Woher kommt Ihr alle?
  Cc bạn từ đu đến
  Wir kommen aus/von Vietnam
  Chng ti đến từ Việt Nam

  Wer? Ai
  der Freund: Bạn trai
  Wer ist das? Ai đ?
  Das ist mein Freund, Peter
  Đy l bạn Peter của ti
  Woher kommt er/Peter?
  Peter từ đu đến?

  Wer bist du?
  Ich bin...
  Wie heit du?
  Ich heie..
  Wie ist dein Name?
  Mein Name ist...

  sprechen: ni
  Was sprechen Sie?
  Was sprichst du?
  Bạn ni g?
  Ich spreche Deusch
  Ti ni tiếng đức
  Du sprichst Deutsch
  Bạn ni tiếng Đức

  Ja, ich srpeche auch Deutsch
  C, ti cũng ni tiếng Đức

  Sprichst du Deutsch?
  Sprechen Sie Deutsch?
  Bạn c ni tiếng Đức khng?
  Er/sie/es spricht Deutsch
  Anh ấy ni tiếng Đức

  Ja, ich spreche Deutsch, und du/und Sie?

  Also/ach so: Th ra thế
  Wir sprechen alle Deutsch
  Tất cả chng ta cng ni tiếng Đức

 2. #12
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  459
  Thanks
  256
  Thanked 375 Times in 227 Posts

  Thumbs up Bi 12 - Meine Familie Gia đnh của ti


  https://www.youtube.com/watch?v=RWn48n3YNGY&feature

  Download mp3
  http://www.mediafire.com/file/3qiea1...uaToi.mp3/file
  http://www.mediafire.com/file/5qkl73...amile.mp4/file


  Bi 12 - Meine Familie Gia đnh của ti

  Cc bạn thn mến, trong bi số 12 hm nay, chng ta vẫn dng một số mẫu cu cũ đ học trong cc bi trước, để ứng dụng với những từ ngữ mới về tn gọi của cc thnh vin trong gia đnh

  Wer ist das?
  Wer ist denn das?
  Ai đ, ai đy?
  Das ist mein Vater
  Er ist/Es ist/Hier ist...
  Đy l Cha ti
  Und wer ist denn das?
  Cn đy l ai?

  Mạo từ xc dịnh của giống đực l der, mạo từ khng xc định của giống đực l ein
  Das ist mein Vater
  Đy l cha ti
  der Vater: Cha, ba, bố
  der Onkel: Ch, bc
  der Sohn: Con trai
  der Bruder: Anh em trai
  der Mann: Người chồng
  der Schwiegervater: Cha chồng
  der Schwiegersohn: Con rể
  der Schwiegerbruder/Schwager: Anh rể

  Mạo từ khng xc định của giống đực l ein

  Ein Vater kommt nicht
  Một người cha khng đến
  Der Vater kommt nicht
  Người cha khng đến
  Mein Vater kommt nicht
  Ba ti khng đến

  Mạo từ xc dịnh của giống ci l die, mạo từ khng xc định của giống ci l eine
  die Mutter: Mẹ
  Meine Mutter: Mẹ ti
  Das/Es/Hier/Sie ist meine Mutter
  Đy l mẹ ti
  Eine Mutter kommt nicht
  Một người mẹ khng đến

  gro: Lớn
  klein: Nhỏ
  der groe Bruder: anh trai
  Mein groer Bruder
  Anh trai của ti
  der kleine Bruder: Em trai
  Meine kleiner Bruder
  Em trai của ti

  der Grovater: ng nội, ngoại
  der Groonkel: Bc trai
  der Kleinonkel: Ch, cậu

  Wer ist das?
  Das/es/hier ist mein Vater
  Đy l ba ti
  Das/es/hier ist mein Mann
  Đy l chồng ti


  Wieviel: Bao nhiu?
  Wieviel Brder hast du?
  Bạn c bao nhiu anh em trai?
  Ich habe einen Bruder
  Ti c một người em trai
  haben: c
  Wieviel? Bao nhiu?
  Wie viele Brder haben Sie?
  Bạn c bao nhiu anh em trai?
  Ich habe einen Bruder
  Ti c một người anh em trai

  Ich habe einen Bruder(đi với danh từ giống đực)
  Ich habe eine Schwester(đi với danh từ giống ci)
  Ich habe ein Kind (đi với danh từ trung tnh)
  Ich habe ein Haus (das Haus)
  Ti c một ngi nh

  Ich habe..
  Du hast...
  Er/sie/es hat..
  Wir haben...
  Ihr habt...
  Sie haben...

  Ich habe einen Bruder
  Ti c một người anh trai
  Ich habe einen groen/kleinen Bruder
  Ti c một anh trai lớn/em trai

  Ich habe keinen groen/kleinen Bruder
  Ti khng c anh/em trai
  haben keinen: Khng c + danh từ giống đực
  Hast du einen Bruder?
  Bạn c người anh em trai khng?

  einen -> keinen
  eine -> keine
  ein -> kein

  die Schwester: Chị em gi
  Meine Schwester: Chị em gi của ti
  Meine groe Schwester: Chị của ti
  Meine kleine Schwester: Em gi ti
  Das ist meine groe/kleine Schwester
  Đy l chị ti
  Das ist meine Frau
  Đy l vợ ti
  Das ist meine groe Frau
  Đy l vợ lớn của ti
  Das ist meine schne Frau
  Đy l người vợ xinh đẹp của ti
  schn: đẹp
  sehr schn: rất đẹp
  Das ist meine Tochter
  Đy l con gi ti
  Meine groe Tochter ist sehr nett
  Con gi lớn của ti rất dễ thương
  Meine nette Tochter ist hier
  Das ist meine groe Tochter
  Das/hier ist meine sehr nette groe Tochter
  Đy l con gi lớn rất dễ thương của ti
  nett: dể thương
  seht nett: rất dễ thương

  Sự biến đổi khc của mạo tự v tnh từ trong cu với động từ haben ở giống đực, giống ci v trung tnh
  Ich habe einen/keinen kleinen Bruder
  Ti c/khng c một người em trai
  Ich habe eine/keine kleine Schwester
  Ti c/khng c một người em gi
  Ich habe ein/kein kleines Kind
  Ti c/khng c một đứa b

  fleiig: chăm chỉ, sing năng
  sehr fleiig: Rất sing năng
  Ich habe eine fleiige Tante
  Ti c một b c sing năng
  Ich habe auch eine fleiige Grotante
  Ti cũng c một b bc chăm chỉ
  Meine nette Grotante ist auch fleiig
  Bc gi dể thương của ti cũng sing năng

  die Gromutter: B
  Meine Gromutter: B của ti
  Ich habe eine/keine Gromutter
  Ich habe eine/keine nette Gromutter
  Ti c/khng c một người b dể thương

  Phủ định của giống đực
  einen -> keinen
  haben keinen + danh từ giống đực
  Ich habe keinen Kleinonkel
  Ti khng c một ng ch
  Ich habe keinen groen/kleinen Bruder
  Ti khng c em trai

  Phủ định của giống ci
  eine -> keine
  Ich habe keine kleine/groe Schwester
  Ich habe keine nette kleine Schwester
  Ti khng c em gi dể thương

  Mạo từ xc định của ba giống ở số nhiều l die
  V ở phủ định đều như nhau
  keine...

  Sự biến đổi tnh từ khi đi với danh từ trung tnh với mạo từ xc định l das, khng xc định l ein

  das Haus: Căn nh
  das Buch: Quyển sch
  Ich habe ein Buch
  Ich habe ein gutes Buch
  Ti c một quyển sch hay

  Ich habe ein Haus
  Ich habe ein nettes Haus
  Ti c một căn nh dể thương

  ein -> kein
  Khng c ở trung tnh
  Ich habe kein nettes Haus
  Ti khng c một căn nh đẹp
  haben ein/kein + danh từ trung tnh
  das Geld: tiền
  Hast du Geld?
  Bạn c tiền khng?
  Ich habe Geld
  Ti khng c tiền
  Ich habe kein Geld
  Ti khng c tiền

  haben einen/keinen + danh từ giống đực
  haben eine/keine + danh từ giống ci
  haben ein/kein + danh từ trung tnh
  Số nhiều cho ba giống mạo từ xc định l die
  khng c mạo từ khng xc định ở số nhiều
  haben keine + danh từ số nhiều

  der Grovater: ng
  die Gromutter: B
  die Tante: B c
  die Grotante: Bc gi
  der Onkel: Ch, b
  der Groonkel: Bc trai
  Hier ist mein Groonkel/KleinOnkel
  Đy l bc trai ti/ch ti

  Das ist meine Grotante/Kleintante
  Đy l bc gi/c của ti

  die Eltern: Cha mẹ
  meine Eltern: Cha mẹ ti
  die Groeltern: ng b
  die Geschwister: Anh chị em
  Das sind meine Geschwister
  Đy l anh chị em ti
  Wer sind sie? Wer sind das?
  Những người ny/Họ l ai?

  Hast du Geschwister?
  Bạn c anh chị em khng?
  Ja, ich habe Geschwister
  Nein, ich habe keine Geschwister
  Hast du eine Schwester?
  Nein, ich habe keine Schwester
  die Kinder: Những đưa trẻ con
  nicht: Khng
  phủ định cho động từ
  Last edited by MChau; 07-10-2020 at 12:39 AM.

 3. #13
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  459
  Thanks
  256
  Thanked 375 Times in 227 Posts

  Cool Bi 13 Modalverben - Trợ động từ


  https://www.youtube.com/watch?v=f0Yx4Xy8sys&feature

  Download mp3
  http://www.mediafire.com/file/wftjho...erben.mp3/file
  http://www.mediafire.com/file/ubbks0...erben.mp4/file

  Bi 13 Modalverben - Trợ động từ

  Cc bạn thn mến, trong bi số 13 hm nay, chng ta học về cu hỏi phủ định v n lại bi cũ. Ngoi ra chng ta cũng lm quen với c ch chia động từ trong tiếng đức - das Werb v trợ động từ - Modalverben

  Hast du einen Bruder?
  Bạn c anh trai khng?
  Ich habe einen Bruder
  Habe ich einen Bruder?
  Ich habe keinen Bruder

  Cu hỏi phủ định
  Hast du keinen Bruder?
  Bạn khng c anh em trai sao?
  Doch. Ich habe einen groen/kleinen Bruder
  C m. Ti c một anh/em trai
  Nein. Ich habe keinen Bruder-
  Khng. Ti khng c một anh/em trai

  Hast du kein schnes Haus?
  Bạn khng c căn nh đẹp sao?

  das Geld: Tiền
  Hast du Geld?
  Bạn c tiền khng?
  Ja, ich habe Geld
  Nein, ich habe kein Geld
  Hast du kein Geld?
  Bạn khng c tiền sao?
  Doch. Ich hbabe Geld
  C m, ti c tiền m

  haben: c
  Ich habe einen/keinen Mann
  Ich habe eine/keine Frau
  Ich habe ein/kein Kind

  Cu hỏi chỉ việc đưa động từ ra trước cu
  Habe ich einen/keinen Bruder?
  Habe ich eine/keine Schwester?
  Habe ich ein/kein Haus?

  Hast du keinen Grovater?
  Bạn khng c ng nội/ngoại sao?
  Hast du keine groe Familie?
  Bạn khng c một gia đnh lớn sao?
  Hast du kein gutes Buch?
  Bạn khng c một quyển sch hay sao?
  Doch: C m

  Wer ist das?
  Wer sind Sie?
  Họ l ai?
  Das sind meine Eltern
  Đy l cha mẹ của ti
  Das sind meine Familie
  Đy l gia đnh của ti

  das Kind/mein Kind
  Con của ti
  Das ist mein Vater
  Das ist mein Kind
  Die Kinder/meine Kinder
  Những đứa con của ti
  Das sind meine Kinder

  der Sohn/mein Sohn : Con trai
  die Tochter/meine Tochter: Con gi
  das Kind/mein Kind : Con
  Das sind meine Kinder
  Đy l cc con của ti
  Hier ist meine Tochter und hier ist mein Sohn

  Wer sind sie?
  Họ l ai?
  Das sind meine... (mạo từ xc định số nhiều lun l die -> meine, deine, seine..)
  Das sind meine Familie
  Das sind meine Eltern
  die Groeltern: ng b

  Wie geht es Ihnen?
  Es geht uns sehr gut, danke und Ihnen/dir?
  Es geht mir groartig/super (tuyệt vời)
  ziemlich: Tương đối
  ziemlich gut: Tương đối tốt
  nicht ziemlich gut: Khng tốt lắm
  nicht gut
  nicht schn
  nicht gro

  das Verb: Động từ
  Trong tiếng Đức, động từ được kết thc với những chữ cuối như
  -en, -n, -eln, -ern
  sagen: ni
  klingeln: bấm chung
  Ich klingelte: Ti bấm chung
  ndern: thay đổi
  tun: lm

  động từ c hai nhm
  schwache Verben: Động từ yếu (Regeln: quy tắc)
  starke Verben: Động từ mạnh (Keine Regeln: khng quy tắc)

  Chia động từ sagen: ni
  Ich sage etwas: Ti ni một điều g đ
  Du sagst
  er/sie/es sagt
  Wir sagen
  Ihr sagt
  Sie sagen

  prechen: ni
  Ich spreche Deutsch
  Ti ni tiếng đức
  Du sprichst sehr gut
  er/sie/es spricht deutsch sehr gut
  Wie sprechen auch Deutsch
  Ihr sprecht auch Deutsch
  Sie sprechen Deutsch sehr gut

  Sprechen Sie auch Deutsch?
  Sprichst du Deutsch?

  Richtig/Wirklich thật chứ
  Ach so/ Also: Th ra thế
  Ach so, wir sprechen Deutsch
  Th ra chng ta cng ni tiếng đức

  Modalverben: Trợ động từ
  knnen: c thể
  kannst du Deutsch sprechen?
  Ja, Ich kann Deutsch sprechen
  Du kannst auch Deutsch sprechen
  er/sie/es kann auch Deutsch sprechen
  Wir knnen Deutsch sprechen
  Ihr knnt Deutsch sprechen
  Sie knnen Deutsch sprechen
  Nein, Ich spreche kein Deutsch
  Khng, Ti khng ni tiếng đ ức

  mssen: phải
  Ich muss Deutsch lernen
  Du musst Deutsch lernen
  er/sie/es muss Deutsch lernen
  Wir mssen Deutsch lernen
  Ihr msst Deutsch lernen
  Sie mssen Deutsch lernen

  wollen: muốn
  Bạn muốn học tiếng đức khng?
  Ich will Deutsch nicht lernen
  Nein, ich will kein Deutsch lernen
  Khng , ti khng muốn học tiếng đức
  Er/sie/es will auch Deutsch lernen

  Bist du einverstanden?
  Bạn c bằng lng khng?
  Ja, ich bin einverstaden
  Nein, ich bin nicht einverstaden
  Ich freue mich
  Ti rất vui

  England -> Englisch
  Frankreich -> Franzsisch
  Russland -> Russisch
  Italy -> Italienisch
  Vietnam -> Vietnamesisch
  Kannst du Englisch sprechen?
  Was kannst du sprechen?

  ebenfall/gleichfalls
  Tương tự như vậy
  Last edited by MChau; 07-10-2020 at 12:43 AM.

 4. #14
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  459
  Thanks
  256
  Thanked 375 Times in 227 Posts

  Smile Bi 14 - Số đếm


  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 14 Zahlen - Số đếm


  https://www.youtube.com/watch?v=wsOHVwBEJRw

  Download mp3
  http://www.mediafire.com/file/54brbx...SoDem.doc/file
  Download mp4
  http://www.mediafire.com/file/fx57rv...SoDem.mp4/file

  Cc bạn thn mến, trong bi 14 hm nay, chng ta học về số đếm v n lại cch chia động từ mềm, tức động từ quy tắc ở th hiện tại trong tiếng đức v ứng dụng n vo vi mẫu cu0

  null: 0
  eins: 1
  zwei: 2
  drei: 3
  vier: 4
  fnf: 5
  sechs: 6
  sieben: 7
  acht: 8
  neun: 9
  zehn: 10

  elf: 11
  zwlf: 12
  dreizehn: 13
  vierzehn: 14
  fnfzehn: 15
  sechzehn: 16
  siebzehn: 17
  achtzehn: 18
  neunzehn: 19

  zwanzig: 20
  dreiig: 30
  vierzig: 40
  fnfzig: 50
  sechzig: 60
  siebzig: 70
  achtzig: 80
  neunzig: 90
  einhundert: 100

  einundzwanzig: 21
  zweiundzwanzig: 22
  dreiundzwanzig: 23
  vierundzwanzig: 24
  fnfundzwanzig: 25
  sechsundzwanzig: 26
  siebenundzwanzig: 27
  achtundzwanzig: 28
  neunundzwanzig: 29
  dreiig: 30

  fnfundreiig: 35
  siebenundsiebzig: 77
  achtundreiig: 38
  einhundertfnf: 105
  einhundertdreizehn: 113
  zweihundertfnfundzwanzig: 225

  dreihundert: 300
  dreihundertfnfzig: 350
  zweiundzwanzig: 22

  zwanzig: 20
  dreiig: 30
  vierzig: 40
  fnfzig: 50
  sechzig: 60
  siebzig: 70
  achtzig: 80
  neunzig: 90

  einhundert: 100
  eintausend: 1.000
  zweitausend: 2.000
  vierzigtausend: 40.000

  Wie alt sind Sie?
  ng bao nhiu tuổi?

  Wie alt bist du?
  Bạn bao nhiu tuổi

  Ich bin fnfundzwanzig Jahre alt
  Ti 25 tuổi
  Ich bin fnfundreiig Jahre alt
  Ti 35 tuổi

  Wie alt ist er/sie?
  Anh ấy/c ấy bao nhiu tuổi

  Er ist achtzehn Jare alt (18)
  Sie ist fnfzig Jahre alt (50)

  Wie alt seid Ihr?
  Cc bạn bao nhiu tuổi
  Wie alt sind sie?
  Họ bao nhiu tuổi

  Ledig: độc thn
  Sind Sie ledig?
  Bist du ledig?
  Bạn độc thn sao?

  Verheiraten: lập gia đnh
  Sind Sie/bist du verheiratet?
  Ja, ich bin verheiratet
  Vng ti c gia đnh
  Nein, ich bin nicht verheiratet
  Khng, ti khng lập gia đnh

  noch: cn
  ich bin noch ledig
  Ti cn độc thn

  Bist du/sind Sie verheiratet oder single?
  Bạn đ kết hn hay cn độc thn?

  single oder nicht single
  độc thn hoặc khng độc thn

  schon: rồi
  Ich bin schon verheiratet
  Ti đ kết hn rồi

  noch nicht: chưa
  Ich bin noch nicht verheiratet
  Ti chưa lập gia đnh

  Wo wohnnen Sie?
  Wo wohnst du?
  Bạn sống ở đu

  Wo bist du/sind Sie geboren?
  Bạn sinh ra ở đu?

  Wo ist er/sie/es geboren?
  Anh ấy/c ấy/n được sinh ra ở đu?

  Wo sind wir geboren?
  Chng ta sinh ra ở đu?
  Wo seid Ihr geboren?
  Cc bạn sinh ra ở đu?

  Chia động từ sein: th, l ở
  Ich bin in Can Tho geboren
  Du bist in Saigon geboren
  Er/sie/es ist in Can Tho

  Wir sind in Saigon geboren
  Ihr seid in Nha Trang geboren
  Sie sind in Long an geboren

  Wie alt sind Sie?
  Wie alt bist du?
  Sind Sie/bist du verheiratet?

  Haben Sie/hast du Frau?
  Nein, ich habe keine Frau
  Ja, ich habe Frau/eine Frau

  Chia động từ haben: c
  Hast du Familie?
  Ja, ich habe Familie
  Nein, ich habe keine Familie
  Er/sie/es hat Kinder
  Hat er Kinder?
  Nein, er hat keine Kinder
  Ja, er hat Kinder

  allein: một mnh

  Bist du/Sind Sie allein?
  Bạn một mnh ?
  Wohnst du/ wohnen Sie allein?
  Bạn sống một mnh hả?
  Ich bin allein
  Ti một mnh
  Ich wohne allein/nicht allein
  Ti sống/khng sống một mnh

  er/sie/es wohnt allein
  Er/sie/es wohnt nicht allein

  Hast du/haben Sien ein Haus
  Ich habe ein Haus
  Ich habe einen/keinen Mann
  Ich habe eine/keine Frau
  Ich habe ein/kein Kind
  Hat deine Mutter/hat sie ein Haus?
  Hat deine Mutter/hat sie eine Schwester?
  Meine Mutter/sie hat ein/kein Haus
  Meine Mutter hat/sie hat eine/keine Schwester

 5. #15
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  459
  Thanks
  256
  Thanked 375 Times in 227 Posts

  Default Bi 15 Mạo từ phủ định

  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 15 Mạo từ phủ định  https://www.youtube.com/watch?v=RAHlwFI7nug&feature

  Download mp3
  http://www.mediafire.com/file/ykz7xr...tikel.mp3/file
  Download mp4
  http://www.mediafire.com/file/29an96...tikel.mp4/file

  Cc bạn thn mến, trong bi 15 hm nay, chng ta sẽ tiếp tục học chia một số động từ ở th hiện tại v học về mạo từ phủ định của danh từ của ba giống

  Tuy nhin trước tin chng ta cũng nn tm hiểu sơ qua về văn phạm cơ bản. Trong tiếng đức, Trong bất cứ một cu tiếng đức no, chng cũng đều được nằm trong bốn cch sau, ty theo nội dung người ta muốn diển đạt đ l:

  Cch 1: Norminativ - Chủ cch
  Wer/was?
  Wer ist das?
  Das ist mein Freund. Mein Freund/er ist ein Lehrer
  Đy l Bạn ti. Anh ấy l thầy gio

  Was ist das?
  Das ist eine Orange. Die Orange/sie ist gro
  Đy l một tri cam. N th lớn

  Cch 2: Genitiv - Sở hữu cch
  Wessen? Của ai
  Th dụ bằng tiếng Việt
  Quyển sch của thầy gio cn mới
  Ti nhn thấy căn nh đẹp của mẹ của anh ấy

  Cch 3: Dativ Gin tiếp
  Wem?
  Thầy gio gip ti học bi
  Ai gip bạn học bi?
  Ti mua dm cho mẹ ti một k nho


  Cch 4: Akkusativ - Trực tiếp
  Wen? Was?
  Ich lese das Buch
  Ti đọc quyển sch
  Ich kaufe das Haus
  Ti mua căn nh
  Wen liebst du?
  Bạn yu ai?
  Was liest du?
  Bạn đọc ci g?

  V cho đến hm nay, chng ta chỉ mới lm quen với cch 1 v cch 4. Cn hai cch kia chng ta sẽ học sau ny.

  Ngoi ra, trong tiếng đức động từ c hai loại l động từ đi với tc từ trực tiếp th gọi l: transitives Verb, trong từ điển người ta viết tắt sau động từ đ bằng chữ V.t
  V động từ đi với tc từ gin tiếp l: intrasitives Verb, được viết tắt l V.i


  Muss ich beginnen?
  Ti phải bắt đầu sao?
  Ja, bitte
  Vng, mời bạn

  Soll ich beginnen?
  Ti nn/cần phải bắt đầu chứ?

  mssen: Phải
  sollen: Nn, cần phải
  knnen: C thể

  Ich muss machen
  Du musst machen

  Ich kann heute Deutsch lernen
  Hm nay ti c thể học tiếng đức

  kaufen/einkaufen: Mua
  verkaufen: Bn
  heute: Hm nay

  Soll ich heute ein/verkaufen?
  Hm nay ti c nn mua/bn g khng?

  Ich soll heute ein/verkaufen
  Ich soll heute etwas ein/verkaufen
  Hm nay ti nn mua/bn một ci g đ

  Soll ich heute etwas ein/verkaufen?
  Hm nay ti c cần phải mua sắm g đ khng?

  nicht: Khng
  nicht etwas: Khng c g hết
  nicht essen: Khng ăn
  nicht drinken: Khng uống

  einverstanden: Đồng
  Bist du einverstanden?
  Bạn c đồng khng?
  Ja, ich bin einverstanden
  Ti đồng
  Nein, ich bin nicht einverstanden
  Khng, ti khng đồng

  deutlich: Rỏ rng
  klar: Rỏ

  Ich hre deutlich
  Ti nghe rỏ rng

  hren: Nghe
  Ich hre
  Du hrst
  Er/sie/es hrt
  Wir hren
  Ihr hrt
  Sie hren

  Hrst du deutlich?
  Bạn nghe rỏ khng?
  Ja/klar, ich ich hre (dich)deutlich
  Vng ti nghe (b ạn) rỏ

  Hrst du mich?
  Bạn nghe ti khng?
  Klar, ich hre dich
  Vng, ti nghe anh

  Akkusativ (trực tiếp) của nhn xưng đại danh từ
  Ich -> mich
  Du -> dich
  Er -> ihn
  Sie -> sie
  Es -> es
  Wir -> uns
  Ihr -> euch
  Sie -> sie

  Lieben: yu
  Ich liebe dich
  Du liebst mich
  Ich liebe ihn
  Er lieb mich
  Sie liebt ihn
  Wir lieben uns sehr viel
  Chng ta yu nhau rất nhiều
  Wir lieben sie
  Chng ti yu họ

  sehen: Nhn
  Ich sehe dich
  Du siehst mich
  Er sieht uns
  Sie sieht euch
  Es sieht uns
  Wir sehen dich
  Ihr seht mich
  Sie sehen ihn

  Was sollst du heute ein/verkaufen?
  Hm nay bạn cần mua/bn ci ci g ?

  Ich soll heute Wurst und Gemse ein/verkaufen
  Hm nay ti cần phải mua xc xch v rau

  die Sahne: Kem, vng sữa

  die Banane/-n: Chuối
  eine Banane
  zwei Bananen
  ich soll heute zwei Bananen einkaufen

  die Tomate/-n
  ich soll zwei Kilo Tomaten verkaufen

  der Apfel
  die pfel: Những tri to
  er soll drei Kilo pfel nicht einkaufen

  die Kartoffel/-n: Khoai ty

  mchten: muốn
  Wir mchten vier Kilo Kartoffeln verkaufen

  das Obst: Tri cy
  die Obst: Những tri cy

  Haben Sie/hast du Obst?
  Bạn c tri cy khng?

  Verkaufen Sie/verkaufst du Obst/auch Obst?
  Bạn cũng/c bn tri cy chứ?

  Nein, wir haben kein/keine Obst
  Khng, chng ti khng c tri cy

  Nein, wir verkaufen kein/keine Obst
  Khng, chng ti khng bn tri cy

  mạo từ xc định
  der(den) - die - das
  mạo từ khng xc định
  ein(einen) - eine - ein

  Negativartikel: Mạo từ phủ định
  Kein(keinen) keine kein

  Ich habe kein Obst
  Ich habe keinen Apfel
  Ich habe keine Tomate

  Ich habe keine pfel, Tomaten, Kartoffeln

  Haben Sie Bananen?
  Ja, mchten Sie Bananen?
  Ja, bitte

  Heute soll ich Apfel, Kse, Wurst und Gemse einkaufen
  Ich soll heute...
  Ich soll heute etwas...
  Ich soll heute ein/zwei/drei Kilo...

 6. #16
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  459
  Thanks
  256
  Thanked 375 Times in 227 Posts

  Smile Bi 16 Welcher/Welche/Welches Ci no

  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 16 Welcher/Welche/Welches Ci no


  https://www.youtube.com/watch?v=fcFwBNBx534

  Download mp3
  http://www.mediafire.com/file/5sgfej...elche.mp3/file
  Download mp4
  http://www.mediafire.com/file/mn56ve...elche.mp4/file

  Cc bạn thn mến, trong bi 16 hm nay, chng ta sẽ học tiếp về chủ đề mua bn v một số mẫu cu khi đi với hai động từ, cũng như n lai sở hữu cch

  Trước tin chng ta phn biệt hai loại cu
  Nominativ, v Akkusativ

  Cu chủ cch: Nominativ
  Thường trả lời cho cu hỏi wer, hay was
  der Apfel: Tri to
  Was ist das?
  Das ist ein Apfel
  Đy l một tri to
  Wie ist der Apfel?
  Tri to như thế no?
  Der Apfel ist gro
  Tri to th lớn

  Die Kartoffel
  Das ist eine Kartoffel
  Đy l một củ khoai ty
  Wie ist die Kartoffel?
  Củ khoai ty ra sao?
  Die Kartoffel ist klein
  Củ khoai ty th nhỏ

  Das Obst
  Das ist ein Obst
  Đy l một tri cy
  Wie ist das Obst?
  Tri cy ny ra sao?
  Das Obst ist frisch
  Tri cy tươi

  Wer sind sie/diese Leute?
  Họ l ai?
  Was sind das/die/diese?
  Những ci ny l g?
  Das sind Brote
  Đy l nhiều bnh m
  Wie sind die Brote?
  Sie/diese Brote sind frisch
  Những ổ bnh m ny th tươi

  Akkusativ: Cu trực tiếp, trả lời cho wen?
  Wer -> Wen

  Kennen: Biết
  Ich kenne
  Du kennst
  Er/sie/es kennt
  Wir kennen
  Ihr kennt
  Sie kennen

  der -> den/diesen
  ein -> einen
  kein -> keinen

  Kennen Sie/kennst du den Apfel?
  Bạn c biết tri to khng?
  Ja, ich kenne den/diesen Apfel
  C, ti biết tri to ny
  Nein, ich kenne keinen Apfel
  Khng, ti khng biết tri to
  Kennst du einen Apfel?
  Bạn c biết một tri to khng?
  Nein, ich kenne keine pfel (số nhiều)
  Ti khng biết những tri to

  die/diese -> die/diese
  eine -> eine
  keine -> keine

  Brauchen: Cần
  Ich brauche
  Du brauchst
  Er/sie/es braucht
  Wir brauchen
  Ihr braucht
  Sie brauchen

  Was brauchen Sie/brauchst du?
  Bạn cần g?
  Ich brauche eine Tomate
  Ti cần một tri c chua
  Ich brauche keine Tomate
  Ti khng cần c chua
  Wir brauchen die/diese Tomate
  Chng ti cần tri c chua ny
  Brauchst du diese Tomate?
  Bạn c cần tra c chua ny khng?
  Nein, ich brauche keine Tomate
  Khng, ti khng cần c chua
  Ich brauche keine Tomaten (số nhiều)
  Ti khng cần những tri c chua

  das/dieses -> das/dieses
  ein -> ein
  kein -> kein

  Sehen: Nhn
  Anschauen: Nhn

  Ich sehe
  Du siehst
  Er/sie/es sieht
  Wir sehen
  Ihr seht
  Sie sehen

  Wen siehst du?
  Wen/was schaust du an?
  Bạn nhn ai? Bạn nhn ci g?
  Ich sehe das/dses Kind
  Ti nhn đứa b ny
  Ich sehe ein Kind
  Ti nhn một đứa b
  Ich sehe kein Kind
  Ti khng nhn đứa b
  Ich sehe keine Kinder (số nhiều)

  Einkaufen: Mua
  Verkaufen: Bn
  Ich verkaufe etwas pfel, Wrstchen und Gemse
  Ti bn một t to, xc xch v rau qủa (số nhiều)
  Was verkaufst du heute?
  Was willst du heute verkaufen?
  Hm nay bạn muốn bn g?
  Ich verkaufe heute...
  Hm nay ti bn...

  Eine Banane
  Zwei Bananen
  Ich brauche verkaufen: Ti cần phải bn
  Was vekaufst du heute?
  Was willst du heute verkaufen?
  Ich verkaufe heute Bananen/Gemse
  Hm nay ti bn chuối/rau (số nhiều)

  Ich brauche einkaufen
  Ti cần mua
  Was bracuhst du einkaufen?
  Bạn cần mua g?
  Ich brauche ein Kilo pfel einkaufen
  Ich brauche zwei Kilo pfel einkaufen

  Eine Banane
  Zwei Bananen
  Ein Kilo Tomaten
  Drei Kilo Tomaten

  Ich brauche einen Apfel einkaufen
  Ti cần mua một qủa to
  Ich brauche zwei fpel einkaufen
  Ti cần mua hai qủa to

  Bitte
  Wie, Bitte: Xin lỗi, bạn cần g?
  Bitte, was mchten Sie?
  Bitte, was brauchen Sie?
  ng b cần g vậy?

  Was mchten Sie haben?
  Was mchten Sie einkaufen?

  Was kann ich dir/Ihnen helfen?
  Kann ich dir/Ihnen helfen?
  Brauchen Sie/brauchst du Hilfe?
  Bạn c cần gip đở khng?

  Bitte sehr? Bạn cần g?

  Ich brauche zwei Kilo pfel
  Ich will zwei Kilo pfel kaufen/haben
  Ti muốn mua/c hai k to

  Kann ich dir/Ihnen helfen?
  Was kann ich dir/Ihnen helfen?
  Ti c thể gip g cho bạn được khng?

  Brauchst du/brauchen sie Hilfe?
  Brauchst du/brauchen Sie helfen?
  Bạn c cần gip đỡ khng?

  Brauchst du meine Hilfe?
  Ja, ich brauche Ihre/eure Hilfe
  Vng, ti cần sự gip đỡ của cc bạn

  Sở hữu cch
  Mein Freund
  Wer ist denn das?
  Das ist mein Freund
  Das ist meine Freundin

  Mein Lehrer
  Meine Lehrerin
  Mein Arzt
  Meine rztin

  Das ist unser Lerher
  Das ist eur Lehrer
  Das ist ihr Lehrer

  Ich -> mein - meine
  Du -> dein - deine
  Er -> sein - seine
  Sie -> ihr - ihre
  Es -> sein - seine
  Wir -> unser - unsere
  Ihr -> eur - eure
  Sie -> ihr ihre

  Sở hữu đại danh từ lm chủ từ trong cu
  Mein Vater ist ein Arzt
  Mein Onkel ist auch ein Lehrer

  Meine Mutter ist eine rztin
  Meine Tante ist auch eine Lehrerin

  Wer ist den das?
  Das ist meine Freundin

  Wer ist deine Freundin?
  Meine Freundin ist eine Verkuferin

  Was verkauft deine Freundin?
  Was will deine Freundin verkaufen?
  Was verkauft sie?
  Sie/meine Freundin verkauft ein Auto
  Meine Freundin will Autos verkaufen

  Welcher/Welche/Welches: Ci no?
  Das Auto
  Welches Auto verkauft sie?
  Welches Auto will sie verkaufen?
  C ta muốn bn xe no?
  Welche Autos will sie verkaufen?
  C ta muốn bn Những xe no?

  Welcher Lehrer ist dein Freund?
  Người thầy gio no l bạn của bạn?
  Welche Lehrerin ist deine Freundin?
  Welches Kind ist dein Schler?
  Đứa b no l học sinh nam của bạn?
  Welches Kind ist deine Schlerin?
  Đứa b no l nữ sinh của bạn

  Welche Autos verkauft sie?
  Welche Autos Will sie verkaufen?
  C ấy muốn bn những xe g?

  Welches Auto will sie verkaufen?
  Welches Auto muss sie verkaufen?
  C ấy muốn bn xe g?

  Wollen
  Ich will
  Du willst
  Er/sie/es will
  Wir wollen
  Ihr wollt
  Sie wollen

  Was will sie verkaufen?
  C ấy muốn bn g?
  Welches Auto will sie verkaufen?
  Meine Freundin will Auto verkaufen
  Meine Freundin will BMW-Auto verkaufen

  Was kostet das Auto?
  Wie viel kostet das BMW-Auto?
  Ci xe BMW ga bao nhiu tiền

  Kosten: Ga tiền, chi ph
  Was kostet ein Kilo pfel?
  Wie viel kostet zehn kilo Bananen?
  teure: Mắc
  billig: Rẻ

  Das Auto kostet 50 Tausend Euro
  Ist das/es billig oder teuer?
  Das/dieses Auto ist aber billig
  Das/dieses Auto ist aber sehr teuer
  Bist du einverstanden
  Ja, ich bin einverstanden
  Ti đồng

 7. #17
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  459
  Thanks
  256
  Thanked 375 Times in 227 Posts

  Default Bi 17 Adjektive - Tĩnh Từ

  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 17 Adjektive - Tĩnh Từ  Download mp3
  https://www.mediafire.com/file/o0y6o...inhTu.mp3/file

  Download mp4
  https://www.mediafire.com/file/rtudo...ektiv.mp4/file
  https://www.youtube.com/watch?v=5rtHlIORHzY

  Cc bạn thn mến, trong bi 17 hm nay, chng ta sẽ học về tĩnh từ - Adjektiv khi n đi với mạo từ xc định ở cu chủ động

  die Wohnung: Căn hộ
  eine Wohnung: Một căn hộ

  gro: lớn
  Das ist meine Wohnung
  Đy l căn hộ của ti
  Meine Wohnung ist gro
  Căn hộ của ti th lớn

  C hai dạng tnh từ trong cu
  Cch định ngữ - đứng độc lập
  Die Wohnung ist gro
  Meine Wohnung ist gro

  fleiig: Chăm chỉ, sing năng
  faul: Lười biếng
  der Schler ist fleiig
  Cậu học tr th sing năng
  Der Schler ist nicht fleiig
  Cậu học tr khng chăm chỉ
  Der Schler ist faul
  Cậu học tr th lười biếng

  arbeiten: Lm việc
  die Frau arbeitet gut
  Người phụ nữ lm việc tốt
  Mein Bruder arbeitet gut
  Anh trai ti lm việc tốt

  Arbeiten: Lm việc
  Ich arbeite gut
  Du arbeitest gut
  Er/sie/es arbeitet gut
  Wir arbeiten gut
  Ihr arbeitet gut
  Sie arbeiten gut

  Wie ist deine Wohnung?
  Căn hộ của bạn ra sao?
  Meine Wohnung ist gro
  Căn hộ của ti th lớn

  Cận định ngữ, khi tnh từ đi chung với danh từ v mạo từ, v chng cũng được biến dạng như mạo từ ở bốn cch ty theo giống

  die/diese Stadt ist gro
  Thnh phố ny th lớn
  die/diese groe Stadt ist schn
  Thnh phố lớn ny th đẹp

  das Mdchen ist schn
  das/dieses schne Mdchen lernt gut
  C b đẹp ny học giỏi

  Willst du meine Wohnung sehen/ansehen?
  Bạn muốn xem căn hộ của ti khng?
  Ja, ich will deine Wohnung sehen
  Nein, ich will deine wohnung nicht sehen
  Khng, ti khng muốn xem căn hộ của bạn

  wollen: Muốn
  das Haus: Ngi nh
  Willst du das Haus sehen?
  Bạn c muốn xem ngi nh khng?
  Willst du mein Haus sehen?
  Bạn c muốn xem ngi nh của ti khng?

  der -> den
  der Tisch: Ci bn
  Willst du den Tisch sehen?
  Bạn c muốn xem ci bn khng?
  Willst du meinen Tisch sehen?
  Bạn c muốn xem ci bn của ti khng?

  die Lampe: Ci đn
  Willst du die Lampe sehen?
  Bạn c muốn xem ci đn khng?
  Willst du meine Lampe sehen?
  Bạn c muốn xem ci đn của ti khng?

  der Bruder
  Ich sehe den Bruder
  Ich sehe meinen Bruder
  Meine Bruder ist ein Lehrer
  Anh ti l một gio vin
  Ich sehe meinen Bruder
  Ti nhn thấy anh ti

  die Schwester
  ich sehe die Schwester
  Ich sehe meine Schwester

  der Tisch -> den Tisch
  ein Tisch -> einen Tisch
  Ich kaufe den/einen Tisch
  Ti mua một ci bn

  die Tr -> die Tr: Cửa ra vo
  eine Tr -> eine Tr
  ffnen: Mở
  Ich ffne die Tr
  Ti mở cửa ra vo
  Ich ffne eine Tr
  Ti mở một ci cửa ra vo

  Ich ffne die Tr
  Du ffnest die Tr
  Er/sie/es ffnet dir Tr
  Wir ffnen die Tr
  Ihr ffnet die Tr
  Sie ffnen die Tr

  das Fenster -> das Fenster: Cửa sổ
  ein Fenster -> ein Fenster
  schlieen: Đng
  Ich schliee das Fenster
  Ti đng cửa sổ lại
  Du schliet das Fenster
  Er/sie/es schliet das Fenster
  Wir schlieen das Fenster
  Ihr schliet das Fenster
  Sie schlieen das Fenster

  Ich schliee ein Fenster
  Du schliet ein Fenster

  der Apfel -> den Apfel
  Ich kaufe einen Apfel (ein)
  Ti mua một tri to
  Ich kaufe den Apfel ein
  Ti mua tri to ny

  das Ei > das Ei: Tri trứng
  ein ei > ein Ei

  Ich brauche ein Ei
  Ti cần một tri trứng
  Wir brauchen ein Ei
  Chng ti cần một tri trừng
  Wir brauchen ein groes Ei
  Ti cần một tri trứng lớn (mạo từ khng xc định)
  Wir brauchen das groe Ei
  Chng ti cần tri trứng lớn ny (mạo từ xc định)

  Das/dieses Haus ist schn
  Căn nh ny th đẹp
  Das/dieses schne Haus ist breit
  Căn nh đẹp ny th rộng

  der Anzug: Bộ y phục
  grau: Mu xm
  Das ist der/ein Anzug
  Đy l một bộ y phục
  Der/dieser Anzug ist grau
  Bộ y phục ny mu xm
  Der graue Anzug ist sehr teuer
  Bộ y phục mu xm th rất mắc
  Der graue Anzug ist sehr schn
  Bộ y phục xm th rất đẹp

  die Hose: Ci quần
  Blau: Mu xanh dương
  Die blaue Hose ist schn
  Ci quần mu xanh dương th đẹp
  Wo ist die blaue Hose?
  Ci quần mu xanh ở đu?
  Die blaue Hose ist nicht da
  Quần xanh dương th khng ở đy

  das Kleid: Ci đầm
  grn: Mu xanh l cy
  Das Kleid ist grn
  Das grne Kleid ist klein
  Ci o đầm xanh l cy th nhỏ

  der Mann: Người đn ng
  nett: Dễ thương
  der nette Mann
  ich sehe den/diesen Mann
  Ti nhn thấy người đn ng ny
  Ich sehe den/diesen netten Mann
  Ti nhn thấy người đn ng dễ thương ny

  die Frau: Phụ nữ
  die nette Frau
  Ich sehe die/diese Frau
  Ti nhn thấy người phụ nữ ny
  Ich sehe die/diese nette Frau
  Ti nhn thấy người phụ nữ dễ thương ny

  das Kind: Đứa b
  das nette Kind: Đứa b dễ thương
  ein nettes Kind
  Ich sehe das/dieses Kind
  Ti nhn thấy đứa b
  Ich sehe das/dieses nette Kind
  Ti nhn thấy đứa b dễ thương

  die Wohnung: Căn hộ
  eine Wohnung: Một căn hộ
  gro: Lớn
  Ich sehe eine/die wohung
  Ti nhn một căn hộ
  Ich sehe eine groe Wohnung (mạo từ khng xc định)
  Ti nhn một căn hộ lớn
  Ich sehe die/diese groe Wohnung (mạo từ xc định)
  Ti nhn căn hộ lớn ny

  das -> das
  Ich sehe das nette Kind
  Ti nhn đứa trẻ dễ thương ny
  Ich sehe ein nettes Kind
  Ti nhn một đứa trẻ dễ thương

  der -> den
  ich brauche den groen Tisch
  Ti cần ci bn lớn ny
  Ich brauche einen groen Tisch
  Ti cần một ci bn lớn

  Sehen
  Ich sehe
  Du siehst
  Er/sie/es sieht
  Wir sehen
  Ihr seht
  Sie sehen

  Ich sehe dich
  Ti nhn bạn
  Du siehst mich
  Bạn nhn ti
  Er sieht mich
  Anh ấy nhn ti
  Ich sehe ihn
  Ti nhn anh ấy
  Er sieht sie
  Anh ấy nhn c ấy
  Wir sehen euch
  Chng ti nhn cc bạn
  Sie sehen mich
  Họ nhn ti
  Ich sehe sie
  Ti nhn họ

  Nhn xưng đại danh từ ở trực tiếp Akkusativ - cch bốn
  Ich -> mich
  Du -> dich
  Er -> ihn
  Sie -> sie
  Es -> es
  Wir -> uns
  Ihr -> euch
  Sie -> sie

  Lieben: Yu
  Ich liebe dich
  Ti yu em
  Du liebst mich
  Anh yu ti
  Wir lieben uns
  Chng ta yu nhau

  Ich liebe diesen/den Mann
  Ich liebe diesen/den netten Mann

  Ich liebe diese/die Frau
  Ich liebe diese/die nette Frau

  Ich liebe dieses/das Kind
  Ich liebe dieses/das nette Kind

 8. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Kiến Hi (08-07-2020)

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •