TỰ HÀO
Cảm tác khi th́y t́m hình "LOÀI ṾT OF THE YEAR" của báo TimeĐ̣i đĩa nng bi đ́n th́ sao?
Dám ai qua mặt báo TIME nào?
Biden gá nghĩa cùng Tàu c̣ng
Harris tư tình với chú Brown (Willie Brown)
Thành tích đã đ̀y vài LAPTOP
Cng danh còn nặng ḿy H̀U BAO
Thm người m phủ b̀u gian phíu

"Loài ṿt trong năm" chúng tự hào ....

Tha Hương
WE THE PEOPLE & WE THE EVILS