HỜN CƠN QUỐC BIẾN!

Thục nữ cn hờn cơn quốc biến
Nam nhi đnh ci mặt thờ ơ?

Nguyn Thạch