xời ... chiện nhỏ như con thỏ ... đốc bồ chẳng bao giờ đi đi tiền ... đốc lm việc c lương tm ... c lương l tm đi theo h ... :laugh: :laugh:

dzạ ... đốc cn "khiều" l đốc cn nhớ cn...